Christelijke Basisschool In De Kring

Boekhorsterweg 15 8431 CW Oosterwolde (Friesland)

  • CBS In de Kring maakt deel uit van MFS-Zuid Oosterwolde.
  • Samen eten
  • Thematisch werken
  • Spelen in hoeken
  • Popart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS In de Kring is in het schooljaar 2017-2018 overgestapt van de CITO Eindtoets naar de IEP. Er is gekozen voor de IEP omdat deze beter past bij de visie van de school: uitgaan van persoonlijke ontwikkeling. Dat staat haaks op een manier van toetsen waarbij uitgegaan wordt van gemiddelden. De resultaten van 2017-2018 en ook die van 2018-2019 voldoen aan de verwachting m.b.t. de leerlingenpopulatie. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen ons leerlingvolgsysteem van Cito worden de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 twee keer per jaar getoetst.

De toetsresultaten worden geanalyseerd op leerling- en groepsniveau. Ook wordt er een diepteanalyse van de hele school gemaakt. 

Deze toetsresultaten worden in het team besproken en naar aanleiding van deze toetsresultaten worden er afspraken gemaakt en acties ondernomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven