School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

Kampingerhof 2 8431 AS Oosterwolde (Fryslân)

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

Het team

Toelichting van de school

Het Team.

Het team van De Kampingerhof bestaan uit hardwerkende, enthousiaste mensen die een warm hart hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Naast leerkrachten bestaan de teams uit een onderwijsassistent, intern begeleider, een logopedist, een kinderoefentherapeut, een conciërge en een schoolleider.

De leerkrachten van de Kampingerhof hebben de dagelijkse regie over de klas, zij zijn eerste aanspreekpunt voor ouders, zijn regievoerders over het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van onze leerlingen en hebben dagelijks de uitvoerende taak om onderwijs te geven aan onze leerlingen.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het verzorgen van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen.

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in de dagelijkse praktijk, voornamelijk in de onderbouw.

De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school en al haar betrokkenen. Ze voert dit uit in opdracht van het bestuur van Stichting Comprix.

De logopedisten en kinderoefentherapeut ondersteunen zowel leerkrachten als leerlingen op taalgebied en motoriek. Ook in het schooljaar 2023-2024 hebben we weer een vakleerkracht gym in ons team. Zij zal op vrijdag de gymlessen in combinatie met Rots en Water aanbieden. 

Het team wil samen een lerende organisatie vormen, waarbinnen niet alleen de leerlingen maar ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en talenten.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een groepsleerkracht ziek is meldt hij/zij dat bij de directeur. Deze zal dan via de vervangerslijst van Comprix proberen een vervanger te krijgen. Wanneer er geen vervanger kan worden gevonden, proberen we de situatie intern op te lossen. Lukt dat niet dan zal de groep verdeeld worden over de overige groepen (maximaal voor één dag). Wanneer het voor de volgende dag(en) niet lukt een vervanger te vinden dan zullen wij de klas naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Onderwijs.

Het onderwijs op de Kampingerhof is zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en ook op het ontwikkelen van sociale culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden. We bereiden de leerlingen van onze school voor op een zo goed mogelijke aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs.

Het onderwijsaanbod is dekkend voor de kerndoelen basisonderwijs. Er is een onderwijsaanbod voor alle leerlingen, er wordt niet gedifferentieerd naar doelen, maar naar onderwijsbehoeften. De differentiatie vindt plaats doormiddel van extra instructie, extra leerstof en extra leertijd. Verdieping en verrijking, een andere aanpak, andere werkvormen, andere middelen of materialen kunnen hiervoor worden ingezet.

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dat betekent dat de school duidelijk maakt welke leerroute de leerling gaat volgen. Aan die betreffende leerroute is zowel een vast eindniveau als een vaste uitstroombestemming gekoppeld.

Het OPP dient ambitieus te zijn. Hoge verwachtingen leiden in het algemeen tot hoge resultaten. Kinderen moeten natuurlijk niet overschat worden en gedemotiveerd raken. Tijdens de evaluaties kunnen er beredeneerde keuzes gemaakt worden, die de ontwikkeling van het kind ten goede komen.

Burgerschap in de 21e eeuw.

We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Deze vaardigheden vormen een basis voor leren en kinderen moeten deze vaardigheden beheersen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Naast de basisvaardigheden moeten de kinderen ook voorbereid worden op deelname aan de maatschappij in de toekomst. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden, communiceren en mediawijsheid zijn belangrijk. Deze vaardigheden krijgen een plek binnen het bestaande onderwijsaanbod.

Wat verwachten we van de leerlingen.

Om te kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod verwachten we dat de leerling kan profiteren van instructie, leiding en begeleiding van de leerkracht, er is sprake van beïnvloedbaarheid. De waarborg voor de veiligheid en de belasting voor de groep speelt hierin een belangrijke rol. De leerling is in staat om gedurende bepaalde momenten af te zien van direct contact of ondersteuning van de leerkracht, er is sprake van een mate van zelfstandigheid. De leerling kan functioneren in een groep van ongeveer 17 leerlingen.

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan wat de school kan bieden, wordt er onderzocht of en zo ja, op welke manier hieraan tegemoet kan worden gekomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er gezocht wordt naar een meer passende onderwijsplek. Indicaties voor een andere vorm van onderwijs kunnen zijn:

 • Voldoende mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs.
 • Te grote belasting voor de groep.
 • Te geringe beïnvloedbaarheid.
 • Te weinig steun vanuit de thuissituatie.
 • De aard en de ernst van de handicap van de leerling: zeer beperkte leerbaarheid, zeer ernstige belevingsproblematiek.
 • De leeftijd van de leerling.
 • De onderwijskundige zorg. (bijv. menskracht, expertise, begeleiding en middelen)
 • De rust en veiligheid van alle leerlingen in de school. 

Nieuwe leerlingen.

Na aanmelding op school gaat het dossier van de leerling naar de intern begeleider. De informatie uit dit dossier en de informatie die de ouders hebben verstrekt wordt gebruikt bij het maken van een goede start. De intern begeleider stelt, eventueel ondersteund door deskundigen, de beginsituatie vast. De beginsituatie bestaat uit capaciteiten, kind-kenmerken, bevorderende en belemmerende factoren, onderwijsbehoeften en een handelingsadvies voor de eerste periode. Na ongeveer zes weken wordt de beginsituatie geëvalueerd met ouders en leerkracht. Tijdens de evaluatie worden het ontwikkelingsperspectief en de streefdoelen vastgesteld.

Het ontwikkelingsperspectief. 

Met het ontwikkelingsperspectief wordt bijgehouden of de ontwikkeling van de leerling naar verwachting verloopt. Streef- en tussendoelen worden er in genoemd. Om ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Op onze scholen wordt gebruik gemaakt van Leerwinst. Hierin worden de ontwikkelingen van de leerling geregistreerd. Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerling over meerdere jaren te volgen. Soms is het nodig om een ontwikkelingsperspectief bij te stellen.

De organisatie van het onderwijs.

Goed onderwijs kenmerkt zich door een heldere, planmatige aanpak. In de cyclus van het handelingsgericht werken is vanaf de aanvangsdiagnostiek tot en met het schoolverlaten de volgende informatie vastgelegd:

 • Het bepalen van het ontwikkelingsperspectief.
 • Het volgen en toetsen.
 • Het analyseren en signaleren.
 • Het evalueren van de ontwikkeling.
 • Het onderzoeken.
 • Het doen van interventies.
 • Het komen tot een beredeneerd advies voor het vervolgonderwijs.

Bij het plaatsen van een leerling in een groep wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen. Leerlingen zitten dus zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten in een groep. Soms is het wenselijk om een leerling in een groep te plaatsen op grond van bijvoorbeeld sociaal emotionele ontwikkeling. Dit wordt altijd met de ouders besproken.

Wij gaan ervan uit dat het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht bijdraagt aan een taakgerichte werksfeer waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zij leggen duidelijk uit en zijn in staat leerlingen actief te betrekken bij de lessen. Leerkrachten plannen hun onderwijs door gebruik te maken van weekplanningen en het schoolgroepsplan. Als er andere keuzes gemaakt worden voor leerlingen zijn deze terug te vinden in het OPP van de leerling. 

Het jonge kind. 

Jonge Kinderen (JK) zijn 4- tot 6-jarige kinderen die op één of meer ontwikkelingsgebieden onderwijsbehoeften hebben die in het basisonderwijs niet kunnen worden ondersteund. Deze onderwijsbehoeften passen bij de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Functieontwikkeling
 • Ontwikkeling van de verstandelijke vermogens of een combinatie van de genoemde punten.

Door observaties binnen een orthopedagogisch klimaat wordt een zo goed mogelijk beeld gevormd van de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van het kind. De ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd door een rijke leeromgeving en de voorschotbenadering. Wanneer het kind start met het aanvankelijke leerproces, wordt het opgenomen in het leerprogramma van de betreffende vakken.

Er vindt ondersteuning plaats van de logopedist, de kinderoefentherapeut en de intern begeleider, eventueel aangevuld met externe ondersteuning van een orthopedagoog, psycholoog, schoolarts of schoolmaatschappelijk werkende.

De schakelklas.

De schakelklas is bestemd voor leerlingen die voorbereid worden op vervolgonderwijs en volgt op de kernafdeling van de school. De instroom gebeurt grotendeels vanuit de kernafdeling, maar ook leerlingen vanuit het basisonderwijs kunnen gebruik maken van deze tussenstap.

Naast de reguliere vakken wordt er in de schakelklas extra aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen, toegepast Engels, wiskunde, tekstverwerking en het plannen van huiswerk. Een kenmerk van de schakelklas is het zelfstandig werken. Dit wordt vertaald in aspecten als tijdsindeling, zelf verantwoordelijk zijn en ontwikkelen van zelfvertrouwen.

In overleg met de vervolgschool en de leerkracht van de schakelklas kan besloten worden om de leerling in het voortgezet onderwijs extra begeleiding en ondersteuning te bieden vanuit De Kampingerhof. Dit geldt alleen voor leerlingen die naar het Stellingwerf College gaan.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aantal uren onderwijs waar leerlingen recht op hebben zijn wettelijk bepaald. Leerlingen krijgen jaarlijks minimaal 940 uur onderwijs. Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij en de leerlingen in de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Elk schooljaar wordt een urenberekening. Aan de hand van de berekening wordt gekeken of er nog marge-dagen mogelijk zijn. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij en is er de mogelijkheid voor de leerkrachten om een studiedag in te plannen. De dagen staan vermeld in het activiteitenrooster.

Het onderwijs op de Kampingerhof voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. De nadruk ligt op het lees- en woordenschatonderwijs. Ook is er meer ruimte voor bewegen. Het onderwijs in de eerste twee jaren kenmerkt zich door een voorschotbenadering. Het leren wordt gestimuleerd vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.

Afspraken over de invulling van de onderwijstijd zijn vastgelegd. Per schooljaar wordt de onderwijstijd verantwoord in de lesroosters van de groepen. De jaarlijkse verantwoording van de onderwijstijd vindt plaats in de urenberekening van Taakberekening-po.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd bij SBO de Kampingerhof is vergelijkbaar met reguliere basisscholen. De vulling en de hoeveelheid onderwijstijd kunnen afhankelijk zijn van het leerjaar en de specifieke onderwijs behoeften van de leerlingen.

Over het algemeen gaat de school als volgt om met de richtlijnen voor onderwijstijd:

Lesuren: Leerlingen krijgen per week een enorm aantal lesuren aangeboden. Dit omvat de reguliere vakken zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en lichamelijke opvoeding.

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur.

De onderwijs tijd op de Kampingerhof is zo ingericht dat de leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. We werken op de Kampingerhof met een continurooster waarbij alle groepen 25 uur in de week onderwijstijd aangeboden krijgen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kampingerhof is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van wie vaststaat dat zij pedagogische en/of didactische onderwijsbehoeften hebben die het regulier onderwijs niet kan bieden. De school, ouders en gemeenschap hebben met elkaar de verantwoordelijkheid voor de ontplooiing van kinderen. De vertrouwensrelatie met ouders is een voorwaarde om in elkaars verlengde samen te werken. De school is een vertrouwde plek, waar rust heerst en waar je ontspannen en geconcentreerd kunt werken. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en hebben daarin alle vertrouwen. De Kampingerhof is een ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Respect, veiligheid en begrip staan centraal. Dit vraagt een hoge inzet van het team en een actieve betrokkenheid van leerlingen en ouders

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerlingen op de Kampingerhof zijn welkom zodra er een toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband afgegeven is. De leerlingen bij ons op school hebben allemaal een extra onderwijsbehoefte. Pas als leerlingen binnen het reguliere aanbod niet meer mee kunnen komen wordt er gekeken wat we hier aan kunnen doen. Dit kan zijn door extra ondersteuning te bieden in de klas of er kan een HGPD traject opgestart worden. Dan kijkt er een gedragsspecialist, een orthopedagoog, een onderwijskundige of een jonge kind consulent mee hoe we het onderwijs aan deze leerling beter vorm kunnen geven. Onze wens is om meer naar onze leerling populatie te kijken en hoe we in de verbreding meer leerlingen een passende onderwijsplek bij ons op school kunnen bieden. Denk hierbij aan jonge leerlingen waarbij nog niet duidelijk wat een passend onderwijs aanbod is, de SO leerling die met net een beetje extra ondersteuning het toch prima kan doen binnen onze setting. Mooie ontwikkeling die zeker onze aandacht hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Kampingerhof zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom om onderwijs te volgen. Via de voor- en vroegschoolse educatie kan blijken dat een leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan het regulier basisonderwijs kan bieden. Ook is het mogelijk dat er nog geen duidelijk beeld is van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Jonge kinderen voor wie dit geldt kunnen op de Kampingerhof onderwijs volgen. Om jonge kinderen kansrijk te laten starten met het onderwijsproces wordt er nauw samen gewerkt met de Consulent Jonge Kind en de Behandel- en Expertisecentra (BEC) in de buurt. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Piramide. De ontwikkelingen worden gemonitord met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM).

Onze wens voor de toekomst ligt bij een gespecialiseerde onderwijsplek voor het jonge kind. Deze wens is er zodat we alle kinderen in de omgeving van de Kampingerhof vanaf de start een passende onderwijs plek te bieden. Deze jonge leerlingen hebben vaak een andere onderwijs behoefte dan leerlingen die ouder zijn. Dit vraagt van ons een andere manier van kijken. We vinden het belangrijk om te onderzoeken of deze doelgroep binnen ons onderwijs een passende plek kan krijgen. 

Terug naar boven