Openbare Buttingaschool

Buttingasingel 10 A 8431 AV Oosterwolde (Fryslân)

Schoolfoto van Openbare Buttingaschool

Het team

Toelichting van de school

HVO en GVO

In groep 7 en 8 bieden wij in ieder geval humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan en bij voldoende belangstelling godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) deze lessen hebben een Protestants Christelijk gedachtegoed. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. De lessen worden gegeven door bevoegde, gespecialiseerde leerkrachten.

Kinderfysiotherapie op school

Onze school biedt kinderfysiotherapie op school. Kinderfysiotherapie is een behandelmethode die gericht is op de motorische ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs helpt de kinderfysiotherapeut de grove en/of fijne motoriek te trainen. Op school vindt de behandeling buiten de klas plaats. De adviezen en oefeningen bespreekt de kinderfysiotherapeut met de ouders en de leerkracht. Doordat de kinderfysiotherapeut op school is, zijn er korte lijnen met de leerkrachten en is er geen extra belasting voor het kind na schooltijd. Tot 18 jaar is er een vergoeding van 18 behandelingen uit de basisverzekering, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een leerkracht kan om verschillende redenen verlof opnemen. Bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof. Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt er voor vervanging gezorgd. De vervanging wordt gezocht op de site vervangers.nl. Deze site biedt primair een snelle en eenvoudige methode voor het zoeken naar geschikte en beschikbare vervangers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze groene schoolomgeving. Zo is er een doolhof, vlindertuin, moestuin en een voedselbos rondom de school. In schooljaar 2023-2024 wordt het schoolplein vergroend.

De groene schoolomgeving zorgt ervoor dat kinderen langer spelen, beter samenwerken en minder pestgedrag vertonen. Ook komen ze meer tot rust, worden ze meer uitgedaagd om te ontdekken. Na de pauzes zijn ze weer opgeladen om geconcentreerd aan het werk te gaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De uren per vakgebied zijn een indicatie. Per groepen kunnen de onderwijsbehoeften verschillen.

Methodenoverzicht

Nederlandse taal Fonemisch Bewustzijn: Groep 1 en 2

Veilig Leren Lezen (Kim versie):             Groep 3

Staal:                                                  Groep 4 t/m 8                                           

Pennenstreken:                                    Groep 3 t/m 8             

Atlantis:                                              Groep 4 t/m 8  

Engels Groove me:                               Groep 1 t/m 8

Heemkunde Veerkieker:                        Groep 1 t/m 8

Rekenen/wiskunde Gecijferd Bewustzijn:Groep 1 en 2

Getal & Ruimte jr:                                Groep 2 t/m 8

Verkeer:

Oriëntatie op jezelf en de wereld:           Groep 3 en 4

Op voeten en fietsen:                            Groep 5 en 6

Jeugdverkeerskrant:                              Groep 7 en 8

BLINK:                                                  Groep 3 t/m 8

Kunstzinnige oriëntatie 123zing:              Groep 3 t/m 8

Bewegingsonderwijs

Basislessen lichamelijke opvoeding:         Groep 3 t/m 8

Bewegingslessen in het speellokaal:         Groep 1 en 2                                                                                                    

                             

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren per vakgebied zijn een indicatie. De onderwijsbehoeften kunnen per groep verschillen. Onder taal vallen ook d evakken woordenschat en spelling. Onder het vakgebied lezen valt zowel het technisch als het begrijpend lezen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

                                                                     

Obs Buttinga is een reguliere basisschool die onderwijs aanbiedt aan leerlingen in de leeftijd van 4 -12 jaar.

Onze zorgstructuur is hieronder beschreven: Onze school hanteert, net als alle andere basisscholen vallend onder de stichting Comprix, ‘De HGW-route’ (Handelingsgericht Werken), aangepast aan de specifieke werkwijze van de school. De school maakt bij de uitvoering van de route gebruik van De Stipe, het Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland, wat zich tot doel stelt scholen te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen op de (speciale) scholen van zuidoost Friesland.

Het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) is hierbij het uitgangspunt.

Stap 1: De leerkracht werkt handelingsgericht. Hij/zij neemt waar, signaleert, analyseert, begrijpt, plant en realiseert. De leerkracht noteert specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en doet zelf interventies naar aanleiding van eigen observaties en de (toets)resultaten van de leerlingen.

Stap 2: Cyclisch worden de resultaten van het onderwijs geëvalueerd, viermaal per jaar worden de ontwikkelingen van de groep en van individuele leerlingen besproken met de intern begeleider en waar nodig op schoolniveau. Bij onbeantwoorde vragen rondom de ontwikkeling van een leerling kan er een ondersteuningsvraag gesteld worden aan het ondersteuningsteam van De Stipe of kan het gebiedsteam of de Jeugdgezondheidzorg ingeschakeld worden. In geval van een ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsteam van De Stipe beoordeelt het team of de gestelde ondersteuningsvraag verhelderd ofwel direct beantwoord en teruggebracht kan/moet worden in de reguliere cyclus of dat er handelingsgerichte begeleiding (HGB) of handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) gestart kan/moet worden.

Stap 3: Het traject van handelingsgerichte begeleiding of handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) wordt gestart. Het HGB-aanbod betreft bijvoorbeeld een eenmalig consult, een kortlopend traject (3x), een langer lopend traject (zeker 1x per jaar heroverweging) of beeldbegeleiding. Tijdens een HGPD-traject worden de volgende fasen intake, strategie, onderzoek, indicering, advies, interventie- en evaluatie doorlopen. Indien nodig worden tijdens dit proces het gebiedsteam, de Jeugdgezondheidszorg en/of andere instanties betrokken. Bij gesprekken zijn ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, intern begeleider en een betrokkene vanuit De Stipe aanwezig, mogelijk aangevuld met andere betrokkenen.

Stap 4: In geval van ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden en handelingsverlegenheid van de school kan de leerling aangemeld worden voor een multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO heeft een 13 adviserende taak met betrekking tot extra ondersteuning, ondersteuning die door de school zelf niet geboden kan worden. Mogelijkheden zijn onder andere plaatsing van de leerling op een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, de aanvraag van arrangement of hulp vanuit een externe instantie. Het gebiedsteam wordt hierbij te allen tijde ingeschakeld, indien nodig ook de Jeugdgezondheidszorg en/of andere instanties.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij de ondersteuningsmogelijkheden van Obs Buttinga. Per aanmelding kijken wij of we kunnen bieden wat de leerling nodig heeft.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zodra een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Komt een kind voor het eerst op school, dan is dat even wennen, zowel voor het kind, de ouders als de leerkracht. Om de gewenning zo vlot mogelijk te laten verlopen, mogen alle nieuwe leerlingen, vanaf het moment dat ze 3 jaar en 10 maanden zijn, maximaal vijf halve of hele dagen komen kennismaken en aan de lessen deelnemen. Dit wordt in onderling overleg geregeld. Hiervoor worden de ouders en het kind uitgenodigd.

Als een  vierjarige op school komt, gaan we ervan uit dat het zich kan aan – en uitkleden, zelf de jas kan uittrekken en ophangen, zelfstandig het toilet kan bezoeken.

Voor de aanmelding van een leerling maken we gebruik van een standaard inschrijfformulier welke op school aanwezig is. Bij de inschrijving houden wij ons aan het protocol Toelatingsbeleid van Comprix. Wanneer een kind de peuterspeelzaal heeft bezocht, dan nemen wij contact op met de betreffende locatie om een warme overdracht te organiseren. Tijdens dit gesprek wordt de volgende informatie uitgewisseld: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en zelfredzaamheid.  Op deze manier sluiten wij aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Terug naar boven