Christelijke Basisschool In De Kring

Boekhorsterweg 15 8431 CW Oosterwolde (Fryslân)

  • CBS In de Kring maakt deel uit van MFS-Zuid Oosterwolde.
  • Samen eten
  • Thematisch werken
  • Spelen in hoeken
  • Popart

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s) en verzorger(s) en andere belangstellenden,

In dit Schoolvenster leest u veel belangrijke informatie over CBS In de Kring.
U kunt lezen hoe het onderwijs op onze school is opgezet en o.a. wat ouders en leerlingen ervan vinden. Wellicht geeft dit houvast om een goede schoolkeuze voor uw kind te kunnen maken. Voor verdere informatie verwijzen we naar onze Schoolgids op onze website: www.indekring.nl  
Mochten zich in de loop van het jaar wijzigingen of aanvullingen voordoen, dan vermelden wij dit in het Kringnieuws. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere veertien dagen en staat ook op de website.
Veel  leesplezier bij dit Schoolvenster we hopen dat dit een helder beeld geeft van het onderwijs op onze school.
Hebt u interesse in onze school of hebt u vragen, neem dan gerust contact op en maak een afspraak met de directeur.

Namens het team,  

Anja Oosterhoff (directeur) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • wederzijds respect en open
  • samenwerken en vertrouwen
  • aandacht voor iedereen
  • normen en waarden
  • kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven