School Matthijsje

Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek

 • Schoolfoto van School Matthijsje
 • Schoolfoto van School Matthijsje
 • Schoolfoto van School Matthijsje
 • Schoolfoto van School Matthijsje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen drie jaren waren de eindtoetsscores lager dan eerdere jaren. De coronajaren konden als een belangrijke oorzaak worden aangemerkt. Ook dit schooljaar zijn de gevolgen daarvan nog te zien.
Met name het rekenen valt uit. Niet alleen de coronajaren zien we hier als oorzaak. Ook is het rekenonderwijs in de afgelopen jaren niet van het niveau geweest wat we voor ogen hebben. De rekenmethode die we sinds 2016 gebruiken heeft voor minder goede resultaten gezorgd. Dit heeft met name te maken met het feit dat in de methode veel verwarrende opgaventypes en strategieën worden gehanteerd. We hebben in het gebruik en de instructies al aanpassingen gedaan, maar de methode werkt ons tegen. In augustus 2023 stappen we over op een nieuwe methode die beter aansluit bij ons didactisch model en de stof gestructureerder aanbiedt.
Ook taalverzorging is niet helemaal op niveau. We merken met name bij het spellingsonderwijs dat de woorden die de leerlingen leren in de methode, niet het aanleren van de spellingscategorieën ondersteund. We gebruiken sinds vorig jaar een aanvullend oefenprogramma, maar gaan ook hierbij op zoek naar een nieuwe methode. Op de korte termijn betekent het dat we keuzes maken in ons aanbod (spellingscategorieën en woordlijsten). Meer aandacht voor de veelvoorkomende categorieën en minder voor categorieën die nauwelijks gebruikt woorden (met leenwoorden zoals canapé, peignoir, ge-update enz.) De leerkrachten van groep 5/6 en 7/8 zullen hier gezamenlijk een schifting in maken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de lesmethodes worden toetsen gebruikt waarmee we nagaan in hoeverre de behandelde lesstof door de leerlingen is aangeleerd. Aan de hand hiervan bepaalt de leerkracht wat het aanbod per groep of individuele leerling in de periode na de toets moet zijn.
In jan/feb en apr/mei worden methode-onafhankelijke toetsen door de leerlingen van groep 3-8 gemaakt. Deze resultaten analyseren we in teamverband en gebruiken we bij het bepalen van het lesaanbod voor het daaropvolgende half jaar in elke groep. Hierbij letten we er op dat de leerlingen een doorgaande ontwikkeling doormaken. 

Bij de resultaten eind schooljaar 2022-2023 zien we een aantal aandachtspunten.

 • De resultaten van rekenen leiden schoolbreed niet toe naar de gewenste einddoelen. We passen ons leerstofaanbod voor rekenen vanaf schooljaar 2023-2024 aan met als doel de resultaten te verbeteren.
 • De resultaten in groep 3 op het gebied van lezen zijn in 2022-2023 lager dan gewenst. We zien dat de versnellers bij de kleuterbouw hier een duidelijk aandeel in hebben en houden ons doorstroombeleid daarom tegen het licht. Daarnaast zien we dat ons beleid om een warme overgang van groep 2 naar groep 3 vorm te geven, tot gevolg heeft dat de leerlingen later het aanvankelijke leesproces voltooien. Dit heeft gevolgen voor het aanbod in groep 4 en hier houden we in schooljaar 2023-2024 dan ook rekening mee.
 • De resultaten van spelling leiden schoolbreed niet toe naar de gewenste einddoelen. We passen ons leerstofaanbod voor spelling in groep 5-8 vanaf schooljaar 2023-2024 aan met als doel de resultaten te verbeteren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In november is bij groep 8 het Drempelonderzoek afgenomen. Op basis van de vorderingen van groep 6 t/m 8 en dit onderzoek krijgen de leerlingen een niveau-advies voor het VO. Dit gebeurt tijdens de adviesgesprekken begin januari. Hiervoor wordt dan 20 minuten ingeroosterd.
In februari wordt bij groep 8 de Doorstroomtoets afgenomen. Half maart wordt dan het definitieve advies gegeven en wordt door ouders de keuze gemaakt voor een vervolgschool. De leerlingen worden in de week van 25 maart door ouders aangemeld op de gekozen school.
Na de meivakantie start groep 8 met de voorbereiding van hun afscheidsavond.  De leerlingen van groep 7 zijn met hun ouders ook op de afscheidsavond uitgenodigd.

De afgelopen drie jaar waren de adviezen vaak hoger dan de eindtoetsuitslag. Dit had te maken met de vraag vanuit de overheid en het VO om kansrijk te adviseren na de coronaperiode. Dat hebben we dan ook gedaan en we zien dat de advies over het algemeen passend zijn geweest.
In schooljaar 2022-2023 waren de adviezen bij 50% gelijk aan de eindtoets, 37% boven de eindtoets en 12,5% onder de eindtoets. Met name bij twee de leerlingen die de eindtoets minder goed maakten dan geadviseerd, zagen we dat concentratie een belemmerende factor was. 
In schooljaar 2022-2023 is er één heroverweging geweest, omdat de eindtoetsuitslag hoger was dan het advies. In overleg met ouders is het advies niet bijgesteld. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze op een goede manier met elkaar kunnen omgaan, waarbij ieder zichzelf kan zijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat in onze ogen aan de cognitieve ontwikkeling vooraf.
Onze school vindt de onderstaande ontwikkeling voor iedere leerling belangrijk en werkt hier middels de methode Kwink aan. Met name in de persoonlijke begeleiding en benadering vanuit de leerkracht willen we deze uitgangspunten handen en voeten geven.

Relaties kunnen hanteren

 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen

Besef hebben van jezelf en de ander

 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen
 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale cues juist interpreteren

Keuzes kunnen maken en zelfmanagement

 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relaties kunnen hanteren
 • Besef van jezelf en de ander
 • Keuzes maken en zelfmanagement

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven