Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

Frits van Egtersstraat 1 4906 HB Oosterhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel wordt vervanging opgevangen door dhr Adam Segeren of mw. Linda Peerboom.  Zij zijn een aantal dagen per week ambulant om leerkrachten te vervangen. Daarna wordt de vervanging geregeld via de organisatie 'Leswerk'. Zij zorgt in overleg met de directeur voor een passende leerkracht voor de groep. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt intern gezocht naar een passende oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van ondersteunend personeel of het verdelen van leerlingen over andere groepen. Incidenteel kan het voorkomen dat er geen personeel beschikbaar is. De leerlingen kunnen dan niet naar school komen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2:

In de kleutergroepen bieden we het onderwijs in thema's aan. Dit zijn thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. We bieden o.a. activiteiten aan gericht op de grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, rekenvaardigheden, tekenontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie. Dit alles doen we in een rijke spelomgeving omdat je tijdens het spelen ontzettend veel leert en veel vaardigheden ontwikkelt. In de kleutergroepen observeren we de ontwikkeling van de kinderen om ze zo goed te kunnen volgen. We zorgen voor een breed aanbod wat aansluit op de overgang naar groep 3. 

In groep 3-8:

Naast de kernvakken als rekenen, taal, lezen en spelling bieden we een breed aanbod aan vakken aan, zoals creatieve vakken, wereldoriëntatie, Engels, etc. We gebruiken methoden en andere materialen zoals ICT ter ondersteuning van onze lessen. Ook zorgen we ervoor dat de lessen afwisselend zijn. Zo bieden we bewegend leren, leren in spel, samenwerkactiviteiten en onderzoekend leren aan. Leergeluk vinden we immers erg belangrijk.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 en bij de Voorschool werken we Themagericht. Daarnaast ontwikkelen we ons verder op het gebied van Lerend spelen.

Voorbeelden van activiteiten die aan de orde komen zijn:

· Spelactiviteiten/Sociaal emotionele activiteiten/Kanjertraining/Kringgesprekken

· Taalactiviteiten/Reken- en telspelletjes/Bewegingslessen

· Muzieklessen/Creatieve activiteiten/Dans en drama

Elke dag komen de volgende onderdelen aan bod:

• Werken met ontwikkelingsmateriaal en spel (binnen)

• Een kringactiviteit

• Bewegingsonderwijs (binnen of buiten)

• Samen fruit eten en drinken

In de groepen 3 t/m 8 

Wij besteden naast de kernvakken (rekenen, taal, spelling & lezen) de onderwijstijd o.a. ook aan bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, expressie, levensbeschouwing en Engels. Wij gebruiken hiervoor lesmethodes en zetten ICT o.a. als hulpmiddel in. De leerstof maken we passend voor de onderwijsbehoeften van de groep en van de leerling. We compacten en verrijken waar nodig en herhalen en begeleiden extra waar kan.

Binnen ons onderwijs is er ruim aandacht voor het spelend leren, bewegend leren, leergeluk, handelend en onderzoekend leren.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Meer- en hoogbegaafde leerlingen; compacten en verrijken van groep 1 t/m groep 8. 

3 dagen per week Verrijkingsklassen voor de leerlingen in de groepen 2 t/m 8.

Wij werken samen met ondersteuner vanuit cluster 4, het speciaal (basis)onderwijs en met een orthopedagoog.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze website vindt u meer informatie over de voorschool.

Terug naar boven