Rooms Katholieke Basisschool de Meander

Frits van Egtersstraat 1 4906 HB Oosterhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de cito eindtoets af.

De resultaten op de Eindtoets laten al jaren een gemiddelde score ruim boven het landelijk gemiddelde zien.

We zijn er trots op dat we alle leerlingen laten meedoen aan de Eindtoets. Op De Meander krijgen kinderen op uiteenlopende niveaus onderwijs. Bij doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs beperken we ons niet tot het getal van de Cito Eindtoets, maar kijken we breed naar het kind. We letten naast toetsresultaten ook op werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling. Als we alles zorgvuldig hebben afgewogen, bepalen we ons advies. Leerlingen en ouders worden betrokken in dit proces. Uiteindelijk stelt de school het advies op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de cito-toetsen om te kijken waar kinderen qua leerstof in hun ontwikkeling staan. Deze worden 2-maal per jaar afgenomen en geanalyseerd, op groepsniveau en op individueel niveau. Naast deze toetsen nemen we ook methodetoetsen af & vragen we steeds vaker aan leerlingen om hun kennis op een andere manier dan toetsen te laten zien. Ook observeren we. Alle informatie verwerken we dan in een groepsplan om zo gericht met de doelen aan de slag te kunnen gaan.

Bij de kleuters en de voorschool observeren we voornamelijk. Hier gebruiken we het Kijk! observatiesysteem voor.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven