Rooms Katholieke Basisschool de Meander

Frits van Egtersstraat 1 4906 HB Oosterhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Meander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de cito eindtoets af.

De resultaten op de Eindtoets laten al jaren een gemiddelde score ruim boven het landelijk gemiddelde zien.

We zijn er trots op dat we alle leerlingen laten meedoen aan de Eindtoets. Op De Meander krijgen kinderen op uiteenlopende niveaus onderwijs. Bij doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs beperken we ons niet tot het getal van de Cito Eindtoets, maar kijken we breed naar het kind. We letten naast toetsresultaten ook op werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling. Als we alles zorgvuldig hebben afgewogen, bepalen we ons advies. Leerlingen en ouders worden betrokken in dit proces. Uiteindelijk stelt de school het advies op.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de cito-toetsen om te kijken waar kinderen qua leerstof in hun ontwikkeling staan. Deze worden 2-maal per jaar afgenomen en geanalyseerd, op groepsniveau en op individueel niveau. Naast deze toetsen nemen we ook methodetoetsen af & vragen we steeds vaker aan leerlingen om hun kennis op een andere manier dan toetsen te laten zien. Ook observeren we. Alle informatie verwerken we dan in een groepsplan om zo gericht met de doelen aan de slag te kunnen gaan.

Bij de kleuters en de voorschool observeren we voornamelijk. Hier gebruiken we het Kijk! observatiesysteem voor.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven