Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

  • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
  • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale Eindtoets

In de afgelopen 2 schooljaren hebben we de AMN Eindtoets afgenomen, in 2023 was dit de Centrale Eindtoets van Cito.
(Let op in 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen i.v.m. Corona)

We hebben in 2022-2023 voor de Eindtoets van Cito gekozen omdat de AMN-toets geen duidelijk analytisch beeld geeft over de 1f, 2f en 1s scores in groep 8 maar met name ook in groep 7. De referentiesniveaus gebruiken wij  in groep 7 in opbouw naar het advies bij de doorstroomtoets in 2024. 

De score van de AMN Eindtoets ligt tussen de 300 en 500 punten.
De Cito Eindtoets kent een andere Range nl. 500-550.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

TUSSENTIJDSE OPBRENGSTEN: RELEVANTE DATA NAAR BOVEN HALEN EN BESPREKEN EN EVALUEREN

Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?
We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling.

Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen?
We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen.
Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben.
Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dichtbij het primaire proces.
Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden.

Hoe volgen we de onderwijskwaliteit?
Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben is er een jaarlijkse (maart)zelfevaluatie.
De tussenresultaten zijn daar een onderdeel van.
Tussenresultaten / dwarsdoorsnede en trendanalyse
Voor de tussenresultaten is er een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de methodetoetsen, toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.
We hanteren voor de groepen 1 t/m 8 het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen. (volgens de bestuurlijke toetskalender).
Daarnaast volgen we bij de kleuters de (cognitieve) ontwikkeling met het registratiesysteem KIJK.
We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem LOVS van Cito.
De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders.
Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid.
Bevindingen
Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen.
In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen.
Als onderdeel van de onderwijsagenda wordt met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken.
Deze bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg.
We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.  

Hoe is onze leerlingenzorg ingericht?Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen.
Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging.
Op onze school is een intern begeleider mede verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg.
Deze Ontwikkeling van leerlingenzorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht.
De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep.
Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

ADVIES VO adviseren

De groepsleerkracht heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt.
Daarbij zijn niet alleen de vorderingen op school belangrijk maar ook de leerlingkenmerken en de gegevens over de belangstelling voor verschillende zaken zoals;  
- de zin in studeren en de wil zich ergens voor in te zetten (motivatie)
- de mogelijkheid om zelfstandig te werken en vraagstukken op te lossen
- de behoefte aan hobby's en vrije tijd
- een mogelijke voorkeur om ergens actief mee bezig te zijn

De groepsleerkracht bespreekt dit advies altijd eerst met de IB-bouwcoördinator en de directeur.
De directie en leerkrachten zijn zich bewust van kansrijk adviseren.
Bij het tot stand komen van het advies stelt de directie kritische vragen waarbij kansrijk adviseren wordt meegenomen.
Het advies is belangrijk voor een goede schoolkeuze.
Komt er uit de toets dat je kind best een niveau hoger kan instromen op de middelbare school?
Dan wordt het schooladvies naar boven bijgesteld. Bij een lagere score verandert er niets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale opbrengsten op de Pionier
Centraal staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, weerbare mensen. 
Voor ouders en ook als leerkrachten is communicatie is een belangrijk middel in effectief opvoeden.
Volgens Gordon dienen opvoeders zo goed naar een kind te luisteren dat ze hem ook echt begrijpen en moeten ze op een manier praten die het kind kan begrijpen Er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten door open, duidelijk, respectvol en invoelend met elkaar te communiceren, op basis van gelijkwaardigheid.
Leefstijl op de Pionier:
Op basis van onderzoek en overzichtsstudies naar de bijdrage van schoolprogramma’s gericht op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden blijkt dat deze een positief effect hebben op onder meer pro-sociaal gedrag en schoolprestaties.
Zie:  https://boomberoepsonderwijs.nl/lesmethode/leefstijl/po/

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren (werkhouding)
  • Samen leven (sociaal gedrag)
  • Samen delen (zelfbeeld)

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven