Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

  • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
  • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen 3 schooljaren hebben we de AMN Eindtoets afgenomen, daarvoor was dat de Centrale Eindtoets van Cito.
(Let op in 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen i.v.m. Corona)
We hebben voor de AMN-toets gekozen omdat het beter aansluit op onze leerlingen en de manier waarop we naar de ontwikkeling van kinderen kijken. De resultaten op de Eindtoets laten al jaren (net als bij de voorheen gemaakte Cito Eindtoets) een gemiddelde score ruim boven het landelijk gemiddelde zien.

De score van de AMN Eindtoets ligt tussen de 300 en 500 punten. (De Cito Eindtoets kent een andere Range)
Vanuit de overheid zijn deze scores vergeleken en wordt voor iedere eindtoets een inspectie-ondergrens vastgesteld.

De uitgangspunten van de AMN Eindtoets zijn:

  • 3x 2 Uur digitaal
  • Adaptief (de toetsvragen worden aangepast aan het niveau van het kind)
  • Vaardigheden en capaciteiten worden gemeten (rekenen, taalverzorging en lezen)
  • Houding, gedrag en interesse worden gemeten
  • Begeleidingsstijl wordt in kaart gebracht
  • Vragenlijst voor leerlingen, ouders en leerkrachten om informatie op te halen


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

TUSSENTIJDSE OPBRENGSTEN: RELEVANTE DATA NAAR BOVEN HALEN EN BESPREKEN EN EVALUEREN

Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?
We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling.

Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen?
We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen.
Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben.
Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dichtbij het primaire proces.
Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden.

Hoe volgen we de onderwijskwaliteit?
Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben is er een jaarlijkse (maart)zelfevaluatie.
De tussenresultaten zijn daar een onderdeel van.
Tussenresultaten / dwarsdoorsnede en trendanalyse
Voor de tussenresultaten is er een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de methodetoetsen, toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.
We hanteren voor de groepen 1 t/m 8 het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen. (volgens de bestuurlijke toetskalender).
Daarnaast volgen we bij de kleuters de (cognitieve) ontwikkeling met het registratiesysteem KIJK.
We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem LOVS van Cito.
De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders.
Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid.
Bevindingen
Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen.
In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen.
Als onderdeel van de onderwijsagenda wordt met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken.
Deze bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg.
We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.  

Hoe is onze leerlingenzorg ingericht?Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen.
Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging.
Op onze school is een intern begeleider mede verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg.
Deze Ontwikkeling van leerlingenzorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht.
De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep.
Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven