Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

 • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
 • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht ziek of afwezig is, zal er gezocht wordennaar een invaller. Deze invaller kan een teamlid van De Pionier zijn of een leerkrachtuit de invalpool van Leswerk. Om de rust en regelmaat voor de kinderen zo veelmogelijk te behouden, streven we ernaar de vervanging van de leerkracht bijzowel korte, als langdurige afwezigheid, zo veel mogelijk door één persoon in te laten vullen.  Er is op school – in overleg met de medezeggenschapsraad– een invallersprotocol opgesteld waarbij de volgende scenario’s van toepassingzijn wanneer er géén vervanger beschikbaar is. Deze staat beschreven in onze schoolgids.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Meerdere collega's op De Pionier hebben een specialisatie waar gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zijn door het geven van lessen aan verschillende groepen, maar vindt voornamelijk plaats middels coaching, geven van lessuggesties en interne scholing.

Deze specialisaties hebben we intern op De Pionier:

 • Groepsanalisten
 • Gedragsdeskundige
 • Onderwijsorthopedagoog
 • Dyslexie-deskundige
 • Hoogbegaadheidsspecialisten
 • Motorische remedial teaching
 • Remedial teachers
 • Interne coach voor klassenbezoeken, visitaties en begeleiden van stagiaires
 • Muziekcoach
 • Specialisten in het jonge kind

Vanuit Delta-onderwijs en het Samenwerkingsverband Breda e.o. is het mogelijk om specifieke expertise te raadplegen voor een leerling, leerkracht en/of groep met een specifieke hulpvraag.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw volgen de leerkrachten het scholingstraject Spelend leren, gezamenlijk met de voorschool.

De volgende ontwikkelvragen worden tijdens het scholingstraject verkend:

 • Wat is het belang van spelen, hoe ziet de spelontwikkelingslijn eruit en hoe stimuleren we kinderen tot kwalitatief hoogwaardig spel?
 • Hoe kunnen we het aantal kringmomenten per dag verminderen en/of anders inrichten waarbij we nog steeds doel-dekkend aan het werk zijn?
 • Hoe richten we ons onderwijs aan het jonge kind zo in dat we efficiënt gebruik maken van de tijd en middelen en waarbij we zo hoog mogelijke opbrengsten genereren?
 • Hoe richten we onze lokalen zo in dat de speelleeromgeving fungeert als een derde leerkracht?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is ingedeeld aan de hand van de beschreven tijden in de lesmethodes. Er is daarbij zo veel mogelijk ruimte voor eigen werkindeling en zelfstandige werkkeuze door de groepsleerkracht waardoor de lessen effectief ingezet kunnen worden. We herhalen lessen wanneer dat nodig is en versnellen of verdiepen waar dat kan.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisWe gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van al onze kinderen.
De ondersteuning die we op de Pionier bieden is gericht op wat we met onze kinderen willen bereiken.
We vinden het dan ook belangrijk om de onderwijsbehoeften van ieder kind vast te leggen, zodat de leerkracht het onderwijsaanbod en zijn/haar leerkrachtgedrag hierop kan afstemmen.
Wanneer daar lichte ondersteuning of arrangementen voor nodig zijn zetten wij dit in. Uiteraard zijn er altijd kaders aan wat mogelijk is.

Dyslexie  / Bouw 
Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Dat doen we met Bouw! Dit is een interventieprogramma voor jonge leerlingen bij wie vertraging is geconstateerd in het proces van beginnende geletterdheid. Het is een computergestuurd programma met een tutor, die instructie en aanwijzingen geeft aan de leerling. (zorgniveau 3)
Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van ‘ernstige, enkelvoudige dyslexie’ komt het kind in aanmerking voor behandeling.  Het kind krijgt dan een dyslexieverklaring. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies op school waarbij het kind ook huiswerk meekrijgt.

(Hoog)begaafdheid 
Op school is een hoogbegaafdheidscoördinator aanwezig, vroegtijdige signalering is erg belangrijk.
Het team en de IB-ers zorgen voor signalering en diagnostiek. Middels compacten en verrijken zal de leerstof uit de bestaande methoden versneld en/of kernachtig aangeboden worden. Daarnaast zal de leerstof aangevuld worden met verrijkingsstof. Het groepsproces en de gezamenlijke instructies worden daarbij niet uit het oog verloren. Vooral de sociaal emotionele aspecten worden bij deze leerlingen nauwlettend in de gaten gehouden. Ploeterklas Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen in de ploeterklas meer uitdaging en leren anders leren. Deze leerlingen krijgen speciale begeleiding. De leerkracht van de ploeterklas coördineert het (hoog)begaafdheidsbeleid en stuurt deze leerlingen aan. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de deskundigheid te gaan uitbreiden van:

De coördinator jonge kind
De coördinator taal
De coördinator rekenen

Scholing van leerkrachten

Inzet van E-Wise 

Inzet van de Delta-Academie 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De voorschool is de peutergroep die hoort bij onze school. Bij de voorschool staat het spelen en samenzijn met leeftijdsgenootjes in een uitdagende veilige omgeving voorop. In de peutergroep wordt er gezongen, voorgelezen, geknutseld en heerlijk gespeeld. De leidster(s) bieden vele activiteiten aan en stimuleren de peuters in hun ontwikkeling.

Er wordt gewerkt met een vast en voorspelbaar programma zodat de peuters weten wat er te doen staat.

De inhoud van het programma wisselt met de seizoenen en de feesten en sluit aan bij het onderwijs in de kleutergroepen.

De groepen zijn:

 • Blauwe groep:     maandagochtend en woensdagochtend
 • Groene groep:     dinsdagochtend en donderdagochtend

Beide groepen zijn in de ochtend van 8.45 tot 11.15 uur.

Op onze website https://www.obsdepionier.com/onderwijs/voorschool/ is het informatieboekje met meer informatie over de voorschool te vinden.

Terug naar boven