Openbare Basisschool de Pionier

Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout

 • Hoek Zeislaan / Karrestraat
 • Iedere groep heeft afspraken omtrent het gedrag en omgang.
 • Veel ruimte om te spelen op het schoolplein.
 • Leerlingen uit groep 8 lezen wekelijks samen met een leerling uit groep 4.
 • Alle groepen hebben een digibord en in de groepen 5 tot en met 8 werken alle leerlingen met een chromebook.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht ziek of afwezig is, zal er gezocht wordennaar een invaller. Deze invaller kan een teamlid van De Pionier zijn of een leerkrachtuit de invalpool van Leswerk. Om de rust en regelmaat voor de kinderen zo veelmogelijk te behouden, streven we ernaar de vervanging van de leerkracht bijzowel korte, als langdurige afwezigheid, zo veel mogelijk door één persoon in te laten vullen.  Er is op school – in overleg met de medezeggenschapsraad– een invallersprotocol opgesteld waarbij de volgende scenario’s van toepassingzijn wanneer er géén vervanger beschikbaar is. Deze staat beschreven in onze schoolgids.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Meerdere collega's op De Pionier hebben een specialisatie waar gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zijn door het geven van lessen aan verschillende groepen, maar vindt voornamelijk plaats middels coaching, geven van lessuggesties en interne scholing.

Deze specialisaties hebben we intern op De Pionier:

 • Groepsanalisten
 • Gedragsdeskundige
 • Onderwijsorthopedagoog
 • Dyslexie-deskundige
 • Hoogbegaadheidsspecialisten
 • Motorische remedial teaching
 • Remedial teachers
 • Interne coach voor klassenbezoeken, visitaties en begeleiden van stagiaires
 • Muziekcoach
 • Specialisten in het jonge kind

Vanuit Delta-onderwijs en het Samenwerkingsverband Breda e.o. is het mogelijk om specifieke expertise te raadplegen voor een leerling, leerkracht en/of groep met een specifieke hulpvraag.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw volgen de leerkrachten het scholingstraject Spelend leren, gezamenlijk met de voorschool.

De volgende ontwikkelvragen worden tijdens het scholingstraject verkend:

 • Wat is het belang van spelen, hoe ziet de spelontwikkelingslijn eruit en hoe stimuleren we kinderen tot kwalitatief hoogwaardig spel?
 • Hoe kunnen we het aantal kringmomenten per dag verminderen en/of anders inrichten waarbij we nog steeds doel-dekkend aan het werk zijn?
 • Hoe richten we ons onderwijs aan het jonge kind zo in dat we efficiënt gebruik maken van de tijd en middelen en waarbij we zo hoog mogelijke opbrengsten genereren?
 • Hoe richten we onze lokalen zo in dat de speelleeromgeving fungeert als een derde leerkracht?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is ingedeeld aan de hand van de beschreven tijden in de lesmethodes. Er is daarbij zo veel mogelijk ruimte voor eigen werkindeling en zelfstandige werkkeuze door de groepsleerkracht waardoor de lessen effectief ingezet kunnen worden. We herhalen lessen wanneer dat nodig is en versnellen of verdiepen waar dat kan.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven