RK Basisschool De Berkenhof

Kevelaar 4 4907 KW Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Berkenhof

Het team

Toelichting van de school

We hebben op onze school een ideale mix tussen iets oudere leerkrachten en jonge leerkrachten. Ook hebben we gelukkig nog 2 mannelijke collega's.

Maar het belangrijkste is dat we bevlogen, enthousiaste leerkrachten hebben met hart voor kinderen!!!!!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlofaanvragen gaan via Leswerk West-Brabant

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze vakleerkracht voor spel en bewegingsonderwijs is aangesteld via MOOVE Oosterhout.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 begint de dag met een kring,waarbij het accent ligt op de ontwikkeling van de sociaal-emotionele aspecten.Dagelijks besteden we minimaal 1 uur aan groep gebonden talige activiteiten, welkemeestal in dekring plaatsvinden. Ongeveer 2 uur wordtbesteed aan werken met ontwikkelingsmateriaal en 1¾ uur aan spel en beweging.In de ochtend is er een fruitpauze van 15 minuten. De kleuters werken met dezelfde thema’s alsde voorschool. In de groepen 1 en 2 zetten we het spelenderwijsleren voort. De manier van werken sluit aan bij de voorschool. Hierdoor is deovergang soepel. Er zijn diverse uitdagende hoeken om in te spelen en te leren:een huishoek, een bouwhoek, een teken- en knutselhoek, een computerhoek, eenlees- en schrijfhoek, een zand- en watertafel. Verder werken de kinderen met allerleiontwikkelingsmaterialen en is spel en beweging een belangrijk dagelijksterugkerend onderdeel van het onderwijsprogramma.Kinderen met een taalachterstand krijgenextra begeleiding (tutoring): Preventief werken in een kleine groep rondom taal. Dit komt daarna terug in de grote groep.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde onderwijstijd is bij benadering. Sommige vakken lopen in elkaar over.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met het school ondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het school ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel is in juni 2018 opnieuw geformuleerd en vastgesteld door MR en het schoolbestuur van Delta-onderwijs.

De kwaliteit van onze basisondersteuning: Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt.

De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten, hieronder vindt u de belangrijkste:

1: Onderwijs

 • Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
 • De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
 • Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
 • Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
 • Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties

2: Begeleiding:

 • Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
 • De school draagt leerlingen zorgvuldig over
 • Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3: Beleid:

 • De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
 • De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgestel
 • De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan

4: Organisatie:

 • De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
 • De school heeft een effectief zorgteam

Op de site Scholen op de kaart vindt u ons schoolondersteuningsprofiel, hierin kunt u uitgebreid terug vinden hoe wij aankijken tegen de basisondersteuning bij ons op school en welke faciliteiten we hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven