Voor- en basisschool De Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemonitord door de leerkracht, intern begeleider, de directie en het bestuur van Delta-onderwijs. Tijdens de geplande groepsbesprekingen worden de resultaten besproken en geanalyseerd. De leerkracht bepaalt vooraf de individuele doelen en ambities voor de leerlingen. In het groepsplan en groepsoverzicht beschrijft de leerkracht de ondersteuning per leerling om de gestelde doelen te behalen.

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een schoolrapport en een Cito overzicht. De leerlingen van groep 1/2 ontvangen een KIJK-rapportage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar de kinderen uit te laten stromen naar een niveau en school die bij hen past. Daarbij wordt goed gekeken naar de leerlingkenmerken en inzet van het kind.

Het schooladvies wordt gegeven voor de afname van de doorstroomtoets en is gebaseerd op de achterliggende onderwijsperiode. Er worden ook gesprekken gevoerd met kinderen over wat zij willen! Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd.

De leerlingen worden ook na de basisschoolperiode verder gevolgd in het Voortgezet Onderwijs. Indien de school er aanleiding toe ziet, wordt er contact opgenomen met de school voor VO waar de oud-leerling zit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In ons onderwijs gaan wij uit van het kind als individu. Wij proberen ons onderwijs dan ook zo in te richten dat, rekening houdend met de maatschappelijke normen en waarden, elk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De leerkrachten willen de kinderen een gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. Wederzijds respect naar kinderen, ouders en collega’s en zorg voor de leefomgeving is een belangrijk gegeven in onze school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samen
  • zorgzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste onderzoek concludeert de inspectie dat de manier waarop de zorg voor de kinderen op De Beiaard gevolgd en georganiseerd wordt, in hoge mate bijdraagt aan de prestaties en de ontwikkelingen van het kind.

Ook de manier waarop de school planmatig werkt aan verbeteractiviteiten draagt naar het oordeel van de inspectie in hoge mate bij aan de onderwijskwaliteit.

De resultaten van het inspectieonderzoek neemt de school steeds mee in de plannen voor de schoolontwikkeling!

Terug naar boven