KBS Paulo Freire

Sperwerstraat 51 4901 AW Oosterhout

  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft regelen wij onze vervanging via Leswerk

Helaas krijgen wij er steeds vaker mee te maken dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Op zo'n moment wordt er intern gezocht naar een oplossing. Dit kan betekenen dat de directeur of de intern begeleider voor de groep staat, een collega op haar vrije dag terug komt of dat de groep wordt verdeeld over meerdere groepen. In extreme gevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis gestuurd wordt. Wij streven er naar dat dit niet voor komt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn in de school verdeeld in het leerstofjaarklassensysteem.Het leerlingaantal van de school en het aantal leerlingen in een jaargroep zijn de leidraad voor de keuze van het samenstellen van de groepen. We streven er naar de groepen niet groter te laten zijn dan 28 leerlingen. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben wij de volgende groepen in onze school:
groep 1-2
groep 3-4
groep 4-5
groep 7-8

In onze school hebben wij verder nog de voorschool, waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar terecht kunnen. Op onze voorschool zitten ook kinderen van onze buurschool, De Torenschouw. Kinderen met een VVE-verklaring (Voor en Vroegschoolse Educatie) kunnen bij ons terecht. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kringactiviteiten zijn gericht op taal, rekenen en algemene ontwikkeling.

Tijdens het werken is er ruimte voor de leerkracht voor het werken met kleine groepjes, en is er een balans tussen aangeboden activiteiten en de vrije keuze.

Onder spelactiviteiten valt het buiten en binnen spelen en de gymles.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting op de verdeling per vakgebied
Onder lezen verstaan wij het technisch lezen, begrijpend lezen en zelfstandig lezen.
Bij taal hoort ook spelling en mondelinge taalvaardigheid (zoals een kringgesprek).
Rekenen bestaat uit de lessen vanuit de methode en daarnaast extra oefeningen.
Wereldoriëntatie beslaat de vakgebieden aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
Onder kunstzinnige en creatieve vorming krijgen tekenen, handvaardigheid, muziek en drama een plek in ons onderwijs.
Bewegingsonderwijs bestaat uit de gymlessen en andere spelmomenten.
Bij Engels geven we les vanuit de methode.
Onder overig valt bij ons het creatief schrijven, verkeerseducatie, educatieve films, levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling.

Verkeerseducatie
BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheids Label. Wij zijn als school in het bezit van dit label. Dat betekent dat wij staan voor goede verkeerseducatie, wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Wij verzorgen wekelijks verkeerslessen in alle klassen. Daarnaast nemen wij deel aan diverse verkeeracties door het jaar heen. Deze verkeersacties worden georganiseerd door onze verkeerswerkgroep met daarin minimaal 2 verkeersouders. Denk hierbij aan verlichting, oversteken, dode hoek, veilig skaten, zichtbaarheid, etc. De leerlingen in groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. De leerlingen van groep 8 bereiden we voor op de route naar het voortgezet onderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:

1. Basisondersteuning

De cyclus voor het 'opbrengstgericht werken in 4D' hebben we opgesteld in het schooljaar 2017-2018, gaan we uitvoeren (en eventueel bijstellen) in het schooljaar 2018-2019 en in de schooljaren daarna goed borgen.

Naast deze cyclus is er aandacht voor het persoonlijk welbevinden van ieder kind en het pedagogisch klimaat binnen de school.
Leerkrachten ontwikkelen individueel en gezamenlijk hun didactische competentie.  

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het SWV)

We hebben zelf een aantal specialisaties in huis, waar we indien nodig een beroep op kunnen doen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan weten we onze wegen te vinden om dit binnen de stichting aan te boren of daarbuiten.

Binnen de school creëren we, nagenoeg wekelijks, overlegmomenten tussen de leerkrachten.    

3. Ondersteuningsvoorzieningen (zoals aparte groepen voor hoogbegaafde, autistische, moeilijk lerende kinderen, etc)

Groepen kinderen krijgen bij ons niet in een aparte groep onderwijs. De ondersteuning vindt in de klas plaats. Aparte groepen vormen binnen de school heeft niet onze voorkeur en onze aandacht.       

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving

Het gebouw is rolstoelvriendelijk.
Lage drempels en alles op de begane grond.
Een invalidentoilet met douche is aanwezig en te allen tijden beschikbaar.
Voor slechthorende kinderen zijn er ruimtes beschikbaar waar rustiger dan in een klassensituatie gewerkt kan worden.
We beschikken over diverse gespreksruimtes.
We beschikken over een ruimte waar stil of rustig gewerkt kan worden.  

5. Samenwerkende ketenpartners (zoals leerplicht, GGD, jeugdzorg, andere scholen, etc)

We werken samen met diverse ketenpartners en onderhouden regelmatig contact met hen. We doen dit zowel incidenteel als structureel. De contacten verlopen soepel en zijn snel gelegd. We weten onze ketenpartners goed te vinden.      

6. Materialen in de klas

Materialen voor extra ondersteuning in de klas zijn op school aanwezig en worden ingezet waar nodig.

Het verdient onze aandacht om deze materialen in de komende jaren up-to-date te houden/brengen.  

7. Grenzen van de zorg

Bij onze leerkrachten is de wil aanwezig om onze leerlingen extra zorg te bieden.

We ervaren daarin wel begrenzingen. Met name in het aantal zorgleerlingen in de groep. Wat kunnen wij hen bieden zonder andere leerlingen te kort te doen? Kunnen wij iedere leerling wel bieden wat hij/zij nodig heeft?

Het is vanuit de juiste intentie dat wij onszelf deze vragen stellen. Als een kind niet op de juiste plek onderwijs krijgt, komt een kind niet voldoende tot ontwikkeling. We hebben de intentie om ieder kind te bieden wat hij/zij nodig heeft. Mochten we grenzen ervaren, geven we die op de juiste manier aan en zullen we zorgvuldig, samen met ouders en deskundigen, een eventueel vervolgtraject doorlopen.  

Samenvatting van de hoofdlijnen

Het komende jaar en de komende jaren steken wij vooral in op het goed wegzetten van de basis in de zorg. Kwalitatief goed onderwijs en zorgvuldigheid in het doorlopen van de zorgcyclus. Daarnaast werken we aan het delen van expertise in het team. Het samen zorg dragen voor goed onderwijs aan onze kinderen is een belangrijk speerpunt. Diverse materialen zijn aan vervanging toe, en daarin zullen we keuzes gaan maken. Wij proberen alle kinderen de juiste zorg en onderwijs te bieden. Als dit niet lukt, geven we onze grenzen aan en gaan we zorgvuldig op zoek naar vervolgmogelijkheden, samen met ouders en deskundigen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven