Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen in groep 8 van schooljaar 22/23 hebben naar verwachting gescoord op de eindtoets. Een enkel kind scoorde beter dan verwacht en een enkele keer is het advies voor het voortgezet onderwijs een niveau verhoogd. Wij (kinderen, ouders en school) waren tevreden met deze resultaten.

We maakten gebruik van de digitale eindtoets van CITO. Dit was voor de laatste keer, want vanaf schooljaar 23/24 maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van IEP en zullen we dus ook die eindtoets afnemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. Dat doen we door middel van leerling- en groepsbesprekingen waarbij de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig zijn.

We gebruiken methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen om de onderwijsresultaten in de gaten te houden.

We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem om de individuele groei en ontwikkeling van de kinderen te volgen. We maken aan de hand van de gegevens keuzes voor specifieke interventies.

Wij kijken daarbij naar de individuele resultaten en de lijn in de ontwikkeling.  
We vragen ons af waarop een kind het opvallend goed doet of waar een kind nog extra oefening nodig heeft.
We kijken vervolgens welke consequenties dit heeft voor ons onderwijs?

Ook kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.
Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Moet dit resultaat consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt reeds voor de nieuwe doorstroomtoets van IEP, die wij vanaf dit schooljaar hanteren, met de leerling en de ouders besproken. Dit advies wordt gegeven op basis van de resultaten en informatie vanuit de onderwijsperiode van de laatste jaren op de basisschoolschool. Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd (Doorstroomtoets van IEP) en bij kinderen waarvan de verwachting LWOO (leerwegondersteund onderwijs)is hanteren we de drempeltoets voor meer informatie. Deze kinderen hebben ook in het voortgezet onderwijs specifieke begeleiding nodig en daarom is plaatsing op de best passende school voor voortgezet onderwijs zeer belangrijk.

Wij monitoren de voortgang van de kinderen van onze school nog drie jaar nadat ze naar het VO gegaan zijn, op basis van de gegevens verkregen van het voortgezet onderwijs. Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen over het algemeen een betrouwbaar advies krijgen.

N.B. Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt er gewerkt met een doorstroomtoets. Deze toets wordt afgenomen in februari. Aangezien wij het leerlingvolgsysteem van IEP gaan hanteren, zullen wij ook de doorstroomtoets van IEP afnemen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Op onze school besteden we daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-/leerling bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Vanaf schooljaar 23/24 'GAAN WIJ VOOR GOUD'. We volgen met de hele school een intensief traject om alle kanten van ons onderwijs te bekijken en mogelijk aan te passen. Met GOUD-ONDERWIJS (CED-groep) bekijken we de didactische, pedagogische en organisatorische kant van ons onderwijs. We leren hoe we nog beter les kunnen geven, hoe we kinderen nog beter kunnen leren om te gaan met zichzelf en anderen en we bekijken welke zaken er inhoudelijk echt toe doen en wat minder belangrijk is of zelfs weggelaten kan worden. 

Terugbrengen van rust, structuur en duidelijkheid is een eerste stap die de kinderen zal helpen meer tijd over te houden om zich te kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Zelfredzaamheid
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben er heel bewust voor gekozen om vanaf dit schooljaar te werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Dit systeem vergelijkt kinderen met het eigen vorige niveau en niet zozeer met andere leerlingen in de groep. Hierdoor is er meer aandacht voor de individuele resultaten. Voor kinderen zelf is dit ook inzichtelijk. Hierdoor zullen kinderen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen bij de groepen 1 en 2 volgen we door middel van het KIJK-registratiesysteem. In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling via Zien!

Basisschool Menorah heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en we behoren derhalve in het reguliere toezichtarrangement van de Inspectie voor het onderwijs. Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in april 2017. Het rapport van de bevindingen kunt u vinden op deze website en als bijlage

Terug naar boven