Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school kent een regelmatige instroom van leerlingen (o.a.) in alle leerjaren.

In schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen, op aangeven van het ministerie van Onderwijs,  i.v.m. het Coronavirus waardoor de leerlingen niet op school waren in de afnameperiode.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten.Dat doen we d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

Wij kijken daarbij naar de individuele resultaten.
Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed?
Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs aan deze leerling? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?
Ook kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.
Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Moet dit resultaat consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt reeds voor de Eindtoets CITO met de leerling en de ouders besproken en wordt gegeven op basis van de achterliggende onderwijsperiode op onze school. Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd (Eindtoets CITO) en bij kinderen waarvan de verwachting LWOO is hanteren we de drempeltoets.

Wij monitoren de voortgang van de kinderen van onze school drie jaar op basis van de gegevens verkregen van het voortgezet onderwijs. Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen een betrouwbaar advies krijgen.

Alle kinderen op onze scholen bereiken de kerndoelen en in een later stadium zullen wij ons richten op de voorgeschreven referentiekaders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de in- en doorvoering van het LVS. Voor dit systeem worden toetsen gebruikt van CITO en toetsen die bij de verschillende methoden horen. De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen bij de groepen 1 en 2 volgen we door middel van het KIJK-registratiesysteem. In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling via Zien!

Basisschool Menorah heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en we behoren derhalve in het reguliere toezichtarrangement van de Inspectie voor het onderwijs. Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in april 2017. Het rapport van de bevindingen kunt u vinden op deze website en als bijlage

Terug naar boven