OBS De Duizendpoot

Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout

  • Schoolfoto van OBS De Duizendpoot
  • Jij bent van waarde. Jij doet ertoe. Ik heb jou nodig en jij mij. We vormen een SAMENleving
  • Wie ben ik en wie ben jij? Jezelf zijn betekent dat er een omgeving nodig is waar je je veilig en op je gemak voelt.
  • Onze school is een plek waar we de behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen.
  • We gaan dus steeds op zoek naar de manier waarop JIJ het beste leert en geven niet op als het even niet lukt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016/2017 hebben wij als school er voor gekozen om als eindtoets de IEP toets af te nemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De segmenten van De Duizendpoot

Ontwikkeling van kinderen gaat in verschillende fases en start al bij de geboorte. We vinden het op onze school belangrijk dat we aansluiten bij het actuele ontwikkelniveau van ieder kind om vanuit daar steeds stapjes in de ontwikkeling te kunnen maken. We gaan dus niet uit van de leeftijd van een kind, maar daar waar het kind staat in zijn ontwikkeling. We sluiten aan bij wat het kind al kan en dagen het steeds uit tot ontwikkeling (en een volgend segment). 

We organiseren dit door de leerlijn in stukjes op te knippen. Dit zijn de segmenten van De Duizendpoot (je zou dit ook fasen van ontwikkeling kunnen noemen). Bij elk segment horen doelen. Aan het eind van de basisschool dienen kinderen minimaal segment 21 voor taal en segment 20 voor rekenen gehaald te hebben. Dit is het fundamenteel niveau (1F). Het streven is echter dat kinderen voor taal segment 23 halen en voor rekenen segment 22. Zij bereiken dan het streefniveau (1S).

De voorschoolse periode is gericht op ervaring opdoen met doelen voor segment 6.
Het onderwijs in unit 1 is gericht op het behalen van de doelen van segment 6 t/m 14.
Het onderwijs in unit 2 is gericht op het behalen van de doelen van segment 15 t/m 20.
Het onderwijs in unit 3 is gericht op het behalen van de doelen van segment 21 t/m 24.
Voor kinderen die zich snel ontwikkelen zijn de segmenten 25 en 26 toegevoegd.   

Formatieve toetsen
We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het individuele kind gedurende de jaren dat het op onze school zit (over het algemeen is dit 8 jaar in de basisschool). Dit betekent dat niet het leerjaar (of leeftijd) leidend is, maar de ontwikkeling van het kind zelf. We kijken bij ieder kind steeds in welk segment het zich bevindt. Bij elk segment horen verschillende doelen. We meten de voortgang regelmatig via observaties en formatieve toetsen. 

De kinderen hebben allemaal een eigen ontwikkelmap (Mijn Ontwikkel Map). In deze map is voor verschillende kernactiviteiten te zien in welk segment een kind zit. Voor andere kernactiviteiten zijn de doelen per unit beschreven.  

Per kernactiviteit en per domein is te zien hoe het kind zich binnen zijn segment ontwikkelt:
LEERLING: als het is aangeboden/ als het kind eraan is begonnen/ als het aan het oefenen is;
PROF: als het kind het kan/ als het kind het (bijna) altijd goed doet (ongeveer 80%);
MASTER: als een kind het op meerdere gebieden toepast/ een ander uit kan leggen/ etc.

Niet ieder kind hoeft bij elk segment de ontwikkelfase Master te bereiken. Dit is een diepere laag van beheersing.
Als een segment voor 80% lukt (Prof), stroomt een kind door naar een volgend segment. 

Summatieve toetsen
Twee keer per jaar nemen we daarnaast een landelijk genormeerde toets af bij elk kind vanaf segment 13. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. Mocht dit niet zo zijn, bekijken we (vaak samen met ouders/ kind) wat de reden kan zijn.   

Hierbij gaan we niet uit van een gemiddelde, maar van de groei van het individuele kind op basis van zijn potentie. Ook bij summatieve toetsen stellen we ons dus de vragen: 

- Heeft het kind deze toets naar vermogen gemaakt? Zoniet: waarom niet? Wat is ervoor nodig om dit wel te doen?
- Ontwikkelt dit kind zich naar verwachting (van kind, ouders en leerkracht)? Zoniet: Wat heeft dit kind van ons nodig om zich naar vermogen te ontwikkelen?

D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het in de verschillende units en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze krijgen een plaats in het intern kwaliteitsonderzoek. Waar nodig sturen we bij. Interventies worden direct opgenomen in Zo doen wij dat! Een keer per jaar worden de opbrengsten/tussenresultaten gezamenlijk besproken in het gehele team. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Duizendpoot geloven we dat elk kind van nature ‘goed’ is en het goede wil doen. Bij signalen van gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht. 

Op de Duizendpoot:
* Willen we dat iedereen zich veilig en ‘thuis’ kan voelen;
* Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan;
* Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven; 
* Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de beste en mooiste versie van zichzelf;
* Geven volwassenen het goede voorbeeld.

We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en wijkbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt.Dit is voorwaardelijk aan het kunnen ontwikkelen tot je mooiste en beste versie van jezelf.

Kinderen zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld!

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de units en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.

We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We zorgen goed voor onszelf!
  • We zorgen goed voor de ander!
  • We zorgen goed voor de wereld!

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 is binnen het bestuur het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie geweest. Meer informatie is te vinden via deze website onderwijsinspectie

Terug naar boven