OBS De Duizendpoot

Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout

  • Schoolfoto van OBS De Duizendpoot
  • Jij bent van waarde. Jij doet ertoe. Ik heb jou nodig en jij mij. We vormen een SAMENleving
  • Wie ben ik en wie ben jij? Jezelf zijn betekent dat er een omgeving nodig is waar je je veilig en op je gemak voelt.
  • Onze school is een plek waar we de behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen.
  • We gaan dus steeds op zoek naar de manier waarop JIJ het beste leert en geven niet op als het even niet lukt.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016/2017 hebben wij als school er voor gekozen om als eindtoets de IEP toets af te nemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De segmenten van De Duizendpoot

Ontwikkeling van kinderen gaat in verschillende fases en start al bij de geboorte. We vinden het op onze school belangrijk dat we aansluiten bij het actuele ontwikkelniveau van ieder kind om vanuit daar steeds stapjes in de ontwikkeling te kunnen maken. We gaan dus niet uit van de leeftijd van een kind, maar daar waar het kind staat in zijn ontwikkeling. We sluiten aan bij wat het kind al kan en dagen het steeds uit tot ontwikkeling (en een volgend segment). 

We organiseren dit door de leerlijn in stukjes op te knippen. Dit zijn de segmenten van De Duizendpoot (je zou dit ook fasen van ontwikkeling kunnen noemen). Bij elk segment horen doelen. Aan het eind van de basisschool dienen kinderen minimaal segment 21 voor taal en 20 voor rekenen gehaald te hebben. Dit is het fundamenteel niveau (1F). Het streven is echter dat kinderen voor taal segment 23 halen en voor rekenen segment 22. Zij bereiken dan het streefniveau (1S).

Het onderwijs in unit 1 is gericht op het behalen van de doelen van segment 6 t/m 14.
Het onderwijs in unit 2 is gericht op het behalen van de doelen van segment 15 t/m 20. 
Het onderwijs in unit 3 is gericht op het behalen van de doelen van segment 21 t/m 24. 
Voor kinderen die zich snel ontwikkelen zijn de segmenten 25 en 26 toegevoegd.   

Formatieve toetsen
We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het individuele kind gedurende de jaren dat het op onze school zit (over het algemeen is dit 8 jaar in de basisschool). Dit betekent dat niet het leerjaar (of leeftijd) leidend is, maar de ontwikkeling van het kind zelf. We kijken bij ieder kind steeds in welk segment het zich bevindt. Bij elk segment horen verschillende doelen. We meten de voortgang regelmatig via observaties en formatieve toetsen. 

De kinderen hebben allemaal een eigen ontwikkelmap (Mijn Ontwikkel Map). In deze map is voor verschillende kernactiviteiten te zien in welk segment een kind zit. Voor andere kernactiviteiten zijn de doelen per unit beschreven.  

Per kernactiviteit en per domein is te zien hoe het kind zich binnen zijn segment ontwikkelt:
LEERLING: als het is aangeboden/ als het kind eraan is begonnen/ als het aan het oefenen is;
PROF: als het kind het kan/ als het kind het (bijna) altijd goed doet (ongeveer 80%);
MASTER: als een kind het op meerdere gebieden toepast/ een ander uit kan leggen/ etc.

Niet ieder kind hoeft bij elk segment de ontwikkelfase Master te bereiken. Dit is een diepere laag van beheersing.
Als een segment voor 80% lukt (Prof), stroomt een kind door naar een volgend segment. 

Summatieve toetsen
Twee keer per jaar nemen we daarnaast een landelijk genormeerde af bij elk kind vanaf segment 13. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten. Mocht dit niet zo zijn, bekijken we (vaak samen met ouders/ kind) wat de reden kan zijn.   

Hierbij gaan we niet uit van een gemiddelde, maar van de groei van het individuele kind op basis van zijn potentie. Ook bij summatieve toetsen stellen we ons dus de vragen: 

- Heeft het kind deze toets naar vermogen gemaakt? Zoniet: waarom niet? Wat is ervoor nodig om dit wel te doen?
- Ontwikkelt dit kind zich naar verwachting (van kind, ouders en leerkracht)? Zoniet: Wat heeft dit kind van ons nodig om zich naar vermogen te ontwikkelen?

D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het in de verschillende units en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze krijgen een plaats in het intern kwaliteitsonderzoek. Waar nodig sturen we bij. Interventies worden direct opgenomen in Zo doen wij dat! Een keer per jaar worden de opbrengsten/tussenresultaten gezamenlijk besproken in het gehele team. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 is binnen het bestuur het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie geweest. Meer informatie is te vinden via deze website onderwijsinspectie

Terug naar boven