OBS De Duizendpoot

Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout

  • Schoolfoto van OBS De Duizendpoot
  • Jij bent van waarde. Jij doet ertoe. Ik heb jou nodig en jij mij. We vormen een SAMENleving
  • Wie ben ik en wie ben jij? Jezelf zijn betekent dat er een omgeving nodig is waar je je veilig en op je gemak voelt.
  • Onze school is een plek waar we de behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen.
  • We gaan dus steeds op zoek naar de manier waarop JIJ het beste leert en geven niet op als het even niet lukt.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de stichting is ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook zoveel als mogelijk intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof. 

Voor kinderen blijkt het fijn dat er een (vaste) medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht. In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste geval kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben de school verdeeld in 3 units. Elke unit heeft een vast team van leerkrachten en ondersteuners. 

Unit 1 
Bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot ongeveer 6/7 jaar. De grotere unit is verdeeld in kleinere deelunits, welke intensief samenwerken

deelunit voorschool
deelunit 1A: 2 basisgroepen
deelunit 1B: 1 basisgroep

Unit 2
Bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6/7 jaar tot ongeveer 10 jaar. De grotere unit is verdeeld in kleinere deelunits, welke intensief samenwerken. 

Deelunit 2A: 2 basisgroepen
Deelunit 2B: 2 basisgroepen

Unit 3

Bestaat uit kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 10 jaar. De unit heeft 2 basisgroepen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelen

Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  

Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld.  In unit 1 staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.

Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.   

We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en werken daarom thematisch in periodes van 4-6 weken.Voor de doorgaande lijn in wereldoriëntatie doelen maken we in de hele school gebruik van de methodiek kernconcepten. We hanteren de leer- en ontwikkelingslijnen van KIJK! en TULE voor onze doelen en gebruiken de methode Piramide als bron voor het vormgeven van de thema's. Hieraan verbinden we de methodiek voor lezen (Basisontwikkeling, gecombineerd met José Schraven) en rekenen (Pluspunt).   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zo doen wij dat!

Voor alle kernactiviteiten hebben we beschreven hoe we werken op onze school: Zo doen wij dat! Deze documenten vormen de basis voor de activiteiten in de basisgroepen, de unit en de school en zorgen voor een doorgaande lijn in activiteiten en doelen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen graag een school zijn waar ieder kind welkom is, zich fijn kan en mag voelen en zich op eigen wijze kan en mag ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van zichzelf. Samen met ouders en specialisten zoeken we dan ook steeds naar manieren om te voldoen aan de (specifieke) ondersteuningsbehoeften van ieder individueel kind. 

Zorg- of probleemkinderen bestaan op onze school dan ook niet. We zien het wel "onze zorg" als het ons niet lukt voldoende af te stemmen op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan in de ondersteuning dan over naar een volgend (intensiever) niveau van ondersteuning. 

We streven ernaar voor ieder kind een passende school te zijn. Mocht dit om wat voor reden dan ook voor de ontwikkeling van het kind niet zijn en we hebben echt op alle manieren ondersteuning aangeboden, gaan we samen op zoek met ouders naar een passende plaats. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor anderstaligen kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, kunnen we binnen Delta onderwijs gebruik maken van de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen Delta onderwijs vinden we het belangrijk zoveel mogelijk dichtbij huis passend onderwijs te kunnen bieden. Het Labyrint kan hierbij ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven