Openbare Basisschool Rubenshof

Hoofdvestging: Rubenshof 8 / Nevenvestiging: Kruidenlaan 32 4907 MX/4907AB Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool Rubenshof. De gegevens zijn afkomstig van DUO (het Ministerie), de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Begin 2018 is het SchoolVenster compleet.

Missie van de school

De Rubenshof wil kinderen een kleurrijke leeromgeving aanbieden, in een geborgen en sfeervol pedagogisch klimaat, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze visie: waar gaan we voor?

O.b.s. Rubenshof is een zogenaamde “kanjerschool”, die werkt met een lessenserie die zich richt op de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. De kanjeraanpak is verweven met alles wat we doen en maakt dat kinderen leren op een respectvolle manier op te komen voor zichzelf en een ander. Hiermee leggen we de basis voor hun rol als actieve burger in een democratische, multiculturele samenleving. Wij bereiden onze leerlingen voor op de vaardigheden, kennis, inzicht en houdingen die ze nodig hebben om in een snel veranderende maatschappij te kunnen functioneren. Voor ons onderwijs betekent dit, dat naast de basiskennis van de verschillende vakgebieden we aandacht schenken aan creativiteit, kritisch denken, vaardigheden om problemen op te lossen, communiceren en samenwerken. Leerlingen leren we zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en hun leerproces.. ICT-vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs, en dat betekent onder andere ook dat kinderen kritisch en bewust moeten leren omgaan met de sociale media. Door gebruik te maken van het directe instructiemodel en te differentiëren op drie niveaus, kunnen we ons onderwijs goed afstemmen op de onderwijsbehoeftes van kinderen. Vanaf groep 6 werken we met Snappet, een digitaal onderwijsprogramma, waarbij op individueel niveau het onderwijs van de basisvakken afgestemd wordt. We zorgen ervoor dat talentvolle en hoogbegaafde kinderen voldoende worden uitgedaagd en dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dit zoveel mogelijk binnen de klas krijgen. Om onze hoge ambities te realiseren is een goed kwaliteitssysteem onmisbaar. Systematisch worden alle facetten van het onderwijs bekeken, beoordeeld en omgezet in nieuwe acties. Een van onze “meetinstrumenten” is het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek, waarbij ouders, kinderen en personeelsleden hun mening kunnen geven over de kwaliteit van ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
474
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven