Openbare Basisschool Rubenshof

Hoofdvestging: Rubenshof 8 / Nevenvestiging: Kruidenlaan 32 4907 MX/4907AB Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rubenshof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool Rubenshof. De gegevens zijn afkomstig van DUO (het Ministerie), de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt verder uitgebreid. 

Onze missie: waar staan wij voor?

O.b.s. Rubenshof biedt een warme, stevige basis, waarbij ieder kind zich als uniek individu gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We streven ernaar het beste uit ieder kind te halen, waarbij welbevinden en leren in harmonie is.  

De Rubenshof is een openbare basisschool die gesitueerd is in een ruim opgezette laagbouwwijk in Oosterhout-Noord. Ondanks onze grootte, hebben we de intimiteit weten te bewaren. Contact tussen kinderen, ouders en leerkrachten is uitnodigend, warm en open. Wij hebben een enthousiast en deskundig team dat denkt in mogelijkheden. Samen werken we met ouders en kinderen aan een optimale groei en ontwikkeling, waarbij we hoge verwachtingen en een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben.   

Naast goede leerresultaten vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de sociaal-emotionele, motorische, creatieve, culturele en muzische ontwikkeling. Inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Met gastlessen, excursies, workshops, feesten, toneel, dans en muziek creëren we een kleurrijke en dynamische leeromgeving.    

Onze visie: waar gaan we voor?

Wij zijn een kanjerschool. Wij scheppen een omgeving waarin kinderen de vaardigheden, kennis en inzichten leren, die zij nodig hebben om respectvol en vol (zelf)vertrouwen een actieve rol te spelen in een snel veranderende maatschappij. Naast een goede basiskennis van de verschillende vakgebieden, schenken wij aandacht aan creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen, digitale vaardigheden, communiceren en samenwerken. Wij dagen kinderen uit om binnen hun mogelijkheden zelf verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing. Ouders zijn hierbij een onmisbare schakel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Kanjerschool
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Betekenisvol ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
431
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de schoolgids zijn onze gedragsregels te vinden.

Terug naar boven