De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

 • De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.
 • Schoolfoto van De Vliekotter
 • De school vanaf het schoolplein bekeken.
 • Ons prachtige speelschip op het plein aan de kant van de Mulderstraat.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2013-2014 zitten de leerlingen van voorheen de Akker en de Jacob Daalderschool bij elkaar op De Vliekotter.

Resultaten over de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 betreft enkel en alleen de  leerlingen De Jacob Daalder .

De Vliekotter staat sinds schooljaar 2013-2014 geregistreerd met het zgn. brinnummer van de Jacob Daalder, daarom kunnen vergelijkingen realistisch gezien pas vanaf dit schooljaar gemaakt worden.

Schooljaar 2019-2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden vanwege Corona. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling de kinderen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af.

De methodetoetsen worden net als de oefensoftware veelal digitaal gemaakt.

Het toetsen van leerlingen met behulp van goede toetssoftware levert veel voordelen op, directe feedback aan de leerling en toetsen op eigen niveau en in eigen tempo. In met name de onderbouw laten we de papieren toetsversie nog niet los. Er is nog niet voldoende beschikbare apparatuur en deze kinderen werken zelf ook nog graag op papier. 

Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van kinderen in een betreffende vak in kaart brengen.

De IEP-toetsen worden komend schooljaar nog in januari en juni afgenomen. De bedoeling is dat wij in de toekomst niet meer op vaste momenten zullen gaan toetsen, maar dat we kijken naar wanneer het kind er klaar voor is. In groep 1/2 wordt alleen diagnostisch getoetst. De groeps- en schoolresultaten worden 2x per jaar door de leerkrachten en intern begeleider in het team gepresenteerd en met elkaar bespreken en evalueren wij groepen en leerlingen die opvallen. We bekijken hierbij wat we in ons onderwijsaanbod moeten behouden, veranderen, of ontwikkelen. De resultaten worden door de leerkracht individueel met iedere leerling besproken en vervolgens in een gesprek met ouders, leerling en leerkracht. In deze gesprekken tevens worden de leerdoelen van het kind voor de komende tijd besproken en wie en wat zij daarvoor nodig hebben. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meestal dat ze naar de Openbare Scholengemeenschap “De Hogeberg” in Den Burg gaan. Om die overstap soepel te laten verlopen, leren we de leerlingen op de Vliekotter bijvoorbeeld al met een agenda te werken en moeten ze steeds meer zelfstandig hun (huis)werk plannen. De OSG “De Hogeberg” organiseert jaarlijks een informatieavond over de diverse opleidingen die deze scholengemeenschap biedt. Elk jaar bezoeken de kinderen van groep 8 de lesmiddag en de informatieavond, die ter voorbereiding voor de brugklassers wordt georganiseerd.

Om ervoor te zorgen dat elke leerling in een bij hem passend niveau wordt ingedeeld, volgen we een uitgebreide adviesprocedure. De schooladvisering naar het middelbaar onderwijs start in groep 7. Zowel het kind, de ouders/verzorgers, als de leerkrachten, spreken in een driehoeksgesprek hun verwachtingen uit voor de schooladvisering in groep 8. Tijdens dit gesprek wordt ook besproken wat de leerbehoeften van het kind zijn in het laatste basisschooljaar. 

De school heeft door middel van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkrachten een goed beeld van de vorderingen van elk kind. Daarnaast wordt de werkhouding van de leerling meegenomen in de advisering. In groep 8 geeft de leerkracht in november tijdens een uitgebreid adviesgesprek een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs van uw kind. Dit advies is zorgvuldig opgesteld en daarin zijn naast de bevindingen van de leerkracht en intern begeleider, ook de wensen en verwachtingen van de ouders en de leerling meegenomen. Het uiteindelijke, bindende advies van de leerkracht, volgt in het voorjaar in groep 8. 

Aan het begin van maart kunt u uw kind opgeven bij OSG De Hoge Berg in Den Burg. Voor middelbare scholen aan de overkant geldt wellicht een ander inschrijvingsmoment. In april wordt echter nog een eindtoets afgenomen. In een enkel geval kan een hogere eindtoetsscore daarna nog leiden tot een advies dat naar boven toe bij wordt gesteld.

In het leerlingdossier wordt een aantal relevante zaken met betrekking tot het advies bewaard. Deze gegevens blijven op de basisschool en worden na het vertrek van kinderen na 3 jaren uit het archief verwijderd en vernietigd. Met de school voor voortgezet onderwijs op Texel, OSG De Hogeberg, bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen in de brugklas en het tweede leerjaar. Hieruit is voor ons o.a. ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is geweest.

De resultaten van ons onderwijs

Het is verplicht om in de schoolgids de zgn. uitstroomgegevens van de kinderen op te nemen. We willen u erop wijzen dat je de kwaliteit van een school niet zomaar kunt afleiden uit de “uitstroomgegevens” van groep 8. Dergelijke getallen zijn immers ook afhankelijk van de samenstelling van de leerlingpopulatie. Bovendien wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg en het pedagogisch klimaat op school niet gemeten aan de hand van de genoemde getallen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een Samenwerkingsschool . We streven ernaar hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’ te zijn. Op De Vliekotter worden onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. Wij geven daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop wij omgaan met elkaar, onze leerlingen, onze ouders en de omgeving van de school. We zijn samen verantwoordelijk voor álle kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Betrokkenheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek jan-feb 2020:

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Schooltij. Zij hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer? 3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen? 4. Is het financieel beheer deugdelijk?

De inspectie heeft de standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur als Goed beoordeeld. Het bestuur van stichting Schooltij heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en stuurt goed en snel op onderwijsverbeteringen. Het zorgt ervoor dat het onderwijs op de scholen van voldoende kwaliteit is. De koers van het bestuur is bekend bij de scholen. Wij zien een duidelijke verbinding tussen de doelen van het bestuur en de plannen van de scholen.

Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat er een professionele kwaliteitscultuur is ontstaan waardoor zij op een effectieve manier aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen werkt. Het bestuur ondersteunt en stimuleert dat de medewerkers van en met elkaar leren en zij voldoende scholingsmogelijkheden hebben. Directeuren zijn in groepen verantwoordelijk voor het uitwerken en vormgeven van het beleid van het bestuur. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de stichting gedeeld. Het bestuur werkt integer en transparant en zorgt ervoor dat informatie tijdig en volledig aan de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad wordt gegeven.

Het financieel beheer van het bestuur is op orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur krijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Wat moet beter? De inspectie heeft tijdens dit onderzoek geen onderdelen gezien die vragen om directe verbetering.

Inspectiebezoek februari 2020 op De Vliekotter:

In februari 2020 hebben wij bezoek gehad van de inspecteur. Dit was een verificatieonderzoek.

Wat is het doel van verificatieonderzoek? Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

Op 7 februari 2020 heeft de inspectie samenwerkingsschool De Vliekotter bezocht voor een verificatieonderzoek. Van de onderzochte standaarden beoordelen zij twee als Goed en twee als Voldoende. 

 • Veiligheid: Ruim voldoende. De standaard Veiligheid voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • Pedagogisch klimaat: Goed. De standaard Pedagogisch klimaat beoordelen wij als Goed omdat de school het positief ondersteunende leer- en werkklimaat dat de ambieert, in de praktijk waarmaakt. Op de site en in de schooldocumenten staat beschreven vanuit welke kernwaarden de school werkt om leerlingen te leren verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling en voor elkaar en de sfeer op school. De school biedt leerlingen vele mogelijkheden om dit te oefenen en hierop te reflecteren. De kanjerkring, de kinderraad, de portfolio, de doelenmuur zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Uit de gesprekken met leerlingen en ouders blijkt dat er een open, transparante sfeer is en dat iedereen erbij hoort. Kortom, de visie van de school is herkenbaar, merkbaar en zichtbaar in de veelzijdigheid waarop de school dit uitwerkt en daarom waarderen we deze standaard met een Goed. 
 • Didactisch handelen: Voldoende. De standaard Didactisch Handelen voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • Kwaliteitscultuur: Goed. De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als Goed omdat er sprake is van een gedeelde en doorleefde visie om samen goed onderwijs te realiseren. Zo behoort het tot de routine van de school om elkaar regelmatig te bevragen op "Wat werkt en willen we behouden om in de toekomst nog beter onderwijs te geven?". Open staan om te leren, uitproberen-evalueren- reflecteren-bijstellen en "Wat we met leerlingen willen bereiken, doen we zelf ook" zijn kenmerken die het team typeren. Bijzonder is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de teamdoelen maar daarbij ook aandacht heeft voor het realiseren van de persoonlijke doelen. Het team waardeert de mogelijkheid die het bestuur biedt om kwaliteiten verder te ontwikkelen en in te zetten ten behoeve van de collegascholen binnen Schooltij. De Vliekotter neemt graag deel aan 'het leren van en met elkaar' op bovenschools niveau. We constateren dat wat beschreven staat bij de standaard Pedagogisch handelen ook van toepassing is op de Kwaliteitscultuur. De school laat zien dat ze congruent is in haar handelen. Dit verdient een compliment.

Bij de standaard veiligheid wordt door de inspectie nooit een ''goed'' gegeven. Deze standaard is namelijk te kwetsbaar en kan ook zomaar omslaan. Op De Vliekotter is de standaard Veiligheid goed. 

Reactie van ons Bestuur Kopwerk/Schooltij:

“Rijk worden door wat je onderweg leert” Wij zijn blij met het inspectierapport en trots op de resultaten. Het geeft de Schooltij organisatie de bevestiging dat er door onze medewerkers hard en succesvol wordt gewerkt en heel belangrijk: in dezelfde richting! We spreken elkaars taal. Onze inspanningen leveren in de regel goede onderwijsopbrengsten en een fijn school- en organisatieklimaat op. Het is mooi dat de inspectie dat met ons constateert.

Terug naar boven