De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

 • De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.
 • Schoolfoto van De Vliekotter
 • De school vanaf het schoolplein bekeken.
 • Ons prachtige speelschip op het plein aan de kant van de Mulderstraat.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of bijzonder verlof, regelen wij vervanging. Dit kan iemand zijn vanuit de invalpool of het invalteam van Stichting Kopwerk/Schooltij of wij vragen een andere leerkracht van school extra te werken. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan het voorkomen dat de IB'er of schoolleider de groep overneemt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen vervanging te organiseren is, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Ouders worden hiervan telefonisch of via Kwieb op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school 

Met onze, bij de start van het schooljaar, 110 leerlingen zijn wij een school niet te groot, maar zeker niet te klein! Wij zijn wel een groeiende school. Hèt specialisme van een dorpsschool, bekendheid en vertrouwdheid van het gehele team met bijna elk individuele kind, wordt dan een echt voordeel. Overigens geldt dit niet alleen voor het team, maar ook voor de kinderen onderling. De saamhorigheid tussen kinderen van verschillende leeftijden, die elkaar allemaal kennen, wordt als zeer prettig ervaren.

Groepsgrootte

Op onze school wordt gewerkt in vijf combinatiegroepen: 

 • Groep 1/2 A onderbouw   15 kinderen (start)
 • Groep 1/2 B onderbouw   15 kinderen (start)
 • Groep 3/4  onderbouw     26 kinderen
 • Groep 5/6  middenbouw   26 kinderen
 • Groep 7/8  bovenbouw     27 kinderen

Behalve instructies die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er ook activiteiten met de hele groep. Dit geeft ruimte voor het leren van elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden.

Oudere kinderen leren van jongere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in een klas vertoont de groep een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen cognitieve doelen maar ook affectieve doelen beter gerealiseerd worden. 

De leerkrachten zijn ervaren in het omgaan met combinatiegroepen. We willen ons onderwijs verder verrijken door een vertaalslag te maken naar voldoende en bewust ingezette tijd, van instructie en het verbinden van leerlijnen, goede afstemming van toetsing en zorg en profiteren van de rijkheid aan verscheidenheid die in een combinatiegroep te vinden is. 

Als de leerkracht met een groep of groepje bezig is, moeten de andere kinderen zelfstandig verder kunnen werken. Die zelfstandigheid wordt daarom al vroeg aangeleerd en heeft een doorgaande lijn in de school.

Personeel

Dit schooljaar bestaat het team van De Vliekotter uit 14 personen:

 1. leerkrachten
 2. intern begeleider 
 3. schoolleider 
 4. leerkrachtondersteuner
 5. vakleerkracht bewegingsonderwijs 
 6. vakleerkracht muziek
 7. medewerkers schoonmaakbedrijf

De schoolleider en de intern begeleider werken in elkaars verlengde, zij hebben regelmatig overleg over het reilen en zeilen van de school. De intern begeleider is gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben en ondersteunt en coacht daarin de leerkrachten. De schoolleider heeft een sturende en controlerende taak. Samen met het team zetten Intern begeleider en schoolleider lijnen uit om het onderwijs op De Vliekotter te versterken en te verbeteren. Leerkrachten besteden de meeste tijd aan lesgeven en alles wat daarbij hoort. Daarnaast hebben zij ook andere taken zoals:

 • deelname aan werkgroepen
 • de voorbereiding van feesten en thema’s.
 • taken in  medezeggenschapsraad of ouderwerkgroep 
 • taken als BHV-er of ICT-er

De kinderen zijn bij de start van schooljaar 2022-2023 verdeeld over vijf combinatiegroepen, nl:

groep 1/2 A met juf Liza 

groep 1/2 B met juf Lotte en juf Rita 

groep 3/4 met juf Marieke en juf Nienke

groep 5/6 met juf Harriet 

groep 7/8 met Meester Jacco 

Leerkrachtondersteuner: juf Corna en juf Diana

Op onze school wordt les gegeven door leerkrachten die de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijven en uitdragen. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook verwacht.

Omgeving

Oosterend ( Tessels: Strend) is een dorp in gemeente Texel met zo'n 1200 inwoners. Oosterend is een dorp aan de oostkant van Texel, ongeveer anderhalve kilometer van het wad gelegen. Kleinere gehuchten en buurtschappen bij Oosterend zijn Oost, Nieuweschild, polder Het Noorden en Zevenhuizen. 

Oosterend heeft een sterk sociaal leven. Er is o.a. een voetbalvereniging een toneelvereniging, een gymvereniging en een muziekvereniging. Eens in de vijf jaar organiseert het dorp het dorpsfeest 'Oosterend Present' waarbij het hele dorp versierd is aan de hand van een thema en een periode in de geschiedenis. Oosterenders (historisch ook 'Gortbuukers' genoemd) dragen historische kleding uit die periode, er wordt een historisch spel opgevoerd en drie dagen is er veel feest en spektakel.

De Vliekotter staat aan de rand van het dorp Oosterend, de zgn. “kiss en ride” zone aan de Botterstraat is veilig gemaakt door een verkeersdrempel , voetpad en paal met waarschuwings-hand te plaatsen. Het schoolplein biedt veel speelmogelijkheden: een bosje, grasveld, pannaveld , speelschip, schommel en klimtoestellen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 Activiteiten in de Kleutergroep

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door er voor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn. Door het gericht aanbieden van materialen hopen wij sturing aan die ontwikkeling te kunnen geven. Bij oudere kleuters gaan wij daar, zeker als kinderen zelf initiatief nemen, dieper op in. Wij gaan hierbij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering van het onderwijs. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt vanuit thema’s, waarbij er een beredeneerd aanbod is van spel, kringactiviteiten, lees/schrijfactiviteiten, onderzoek, rekenen/wiskunde activiteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Met name met de oudere kleuters worden er voorbereidende lees- en rekenactiviteiten gedaan. Seizoensgebonden thema’s als bijv. “herfst” en “winter” komen natuurlijk elk jaar aan bod. 

Voorbereidende schrijfoefeningen vormen een doorgaande lijn met de in groep 3 gebruikte schrijfmethode “Klinkers”. Voor het ontwikkelen van de fijne motoriek wordt gebruik gemaakt van de methode “Schrijfdans”.  Deze methode zorgt voor een doorgaande lijn van grof- naar fijn motorisch, van werken met sensomotorisch materiaal naar het werken met de pen op papier, van beweging naar vorm, van werken met twee handen naar werken met de voorkeurshand.

Het is belangrijk om in de kleutergroep al aandacht te schenken aan zelfstandigheid. Het planbord is hier een goede oefening voor, maar ook starten de oudere kleuters met een (simpele vorm) van een weektaak. Op deze manier leren de kinderen zelfstandig te werken met ontwikkelingsmateriaal. Boven alles is het van belang dat er voor kleuters naast vaste regels een vaste regelmaat in de dagindeling is. Dat geeft rust en zekerheid. Om dat te bewerkstelligen wordt er gewerkt met dagritmekaarten en een planbord.

Duur van de kleuterperiode

Is uw kind geboren voor 1 januari, het zgn. herfstkind dan komt de keus: langer kleuteren of doorstromen naar groep 3.  Door observatie en evt. toetsing wordt door de leerkracht en de intern begeleider bekeken welke kinderen korter of langer mogen kleuteren. Uitgangspunt is daarbij dat een kleuter zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied zich zo ontwikkeld heeft, dat een goede doorgaande lijn richting groep 3 mogelijk is.

Het “Stappenplan verlengde of verkorte kleuterperiode” gebruiken wij bij kinderen waar het niet zo zeker is dat zij kunnen doorstromen naar groep 3. Betreffende ouders worden hierbij betrokken. 

Activiteiten vanaf groep 3 

Lezen: Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van het leesplezier. In de groepen 1 t/m 8 wordt veelvuldig en regelmatig voorgelezen. Het leesplezier wordt tevens bevorderd, doordat ieder kind vanaf groep 3 iedere dag zelfstandig leest in een zelfgekozen boek op eigen niveau. We gebruiken hierbij de methode Blink lezen. Om het lezen te stimuleren, nemen we deel aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. Van 5 t/m 16 oktober 2022 staat ''Gi-ga-groen!'' centraal tijdens de Kinderboekenweek. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. Bij het aanvankelijk lezen gebruiken wij de methode “lijn 3”. Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Dit houdt in dat er dagelijks wordt voorgelezen en aan boekpromotie wordt gedaan. Daarnaast doen we mee aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek. Hoe meer kinderen blijven lezen in de vakanties, hoe minder terugval we zien als school weer begint! We vragen u dan ook het lezen thuis ook te stimuleren (u kunt de vakantieBieb-app downloaden).

Begrijpend lezen: Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren -  is een heel belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We gebruiken hierbij de methode “Blink lezen”. Ook de nieuwsbegrip les aangeboden door de SamSam wordt gebruikt; Verken de tekst, lees de tekst, denk vooruit bij het lezen, controleer of je begrijpt wat er staat, bepaal de bedoeling van de schrijver, verwerk de informatie uit de tekst, kijk terug en trek conclusies. Een methode die we ook met regelmaat toepassen is Close reading. Een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.

Schrijven: Voor schrijven gebruiken we  de methode ''Klinkers''. Deze sluit aan bij de leesmethode lijn 3. Bij het leren schrijven willen we de speelsheid en het ongedwongene van het schrijftekenen bewaren, vandaar dat ook er in groep 3 nog schrijfdans wordt gegeven.

Spelling: Voor spelling gebruiken we de methode “Staal Spelling''. Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. Ook maken we gebruik van de (toets en oefen)software, voor op het digibord en voor alle individuele kinderen, zodat elk kind op zijn eigen niveau kan werken.

Taal: We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren spreken, luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken we naast allerlei kring vormen de taalmethode “Staal Taal” en de daarbij horende oefensoftware. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling. Hierbij gebruiken we naast het woordenschat onderwijs vanuit Staal Taal  daar waar mogelijk de aanpak van “Met woorden in de weer”.  Bij “Staal Taal” hoort naast de lesboeken en werkboekjes ook uitgebreide (toets) software en software voor woordenschat, voor op het digibord en voor alle individuele kinderen, zodat elk kind op zijn eigen niveau kan werken.

Rekenen: Een belangrijk doel van goed rekenonderwijs is het ontwikkelen van functionele gecijferdheid voor alle kinderen. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties.  We zijn we in schooljaar 2018-2019 overgestapt op de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Deze nieuwe methode kenmerkt zich door:

 • Uitdagende en preventieve rekendidactiek
 • Compact programma van 30 weken, 10 blokken van 3 weken
 • Één doel per les en  twee doelen per week
 • Rekenlabs: uitdagende projecten in een realistische setting
 • Werkboeken voor groep 3 en 4 en een digitale toetsen  oefensoftware
 • Digitale versie voor groep 5 t/m 8 met werkboekje voor opgaven die je beter op papier kunt maken

Wereldoriëntatie ( Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur): We gaan voor het 6e jaar werken met een thematisch en geïntegreerd pakket voor wereldoriëntatie, nl. “ Blink Wereld – geïntegreerd”. Dit nieuwe pakket biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. 

De Texelse scholen werken ook op het gebied van het natuuronderwijs samen met Ecomare. Alle groepen van onze school brengen er jaarlijks een bezoek voor een lesprogramma. Per jaar wordt een thema uit de methode de duurzame leerlijn uitgewerkt, de duurzame leerlijn bevat een doorlopende lijn in vaardigheden, kennis en houdingen voor de groepen 1 tot en met 8.  Deze leerlijn is in samenwerking met het Texels onderwijs, Ecomare, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en anderen opgezet. 

Samen met het figuurtje “Texelse Tim” leren de kinderen van alles over hun omgeving en daarbuiten. In groep 1/2 wordt naar “Koekeloere” gekeken en groep 3/4 kijkt  naar  “De dag van vandaag” en naar het Schooltv-programma  “Huisje boompje beestje”. De kinderen vanaf groep 6 kunnen , mits zij ook thuis voldoende oefenen, leren blind typen met tien vingers met de methode Typeworld;  een uitdagende online typecursus.

Informatietechnologie: De school heeft als doelstelling de kinderen in een zo veilig mogelijke internetomgeving te laten werken. De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet en het email-adres. Zo doen kinderen tijdens lessen “mediawijsheid” kennis op en leren vaardigheden om kritisch en bewust om te gaan met media-ontwikkelingen in de maatschappij. In alle lokalen wordt gebruik gemaakt van het digibord of touchscreen. De computers in de hal worden door alle groepen veel gebruikt, o.a. voor . Vanaf groep 5 werken de kinderen op een chromebook, o.a. voor oefensoftware bij spelling, woordenschat, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. Op de chromeboos werken de kinderen ook aan typeworld, samenwerkopdrachten of voor o.a. het  interventieprogramma Bouw!. De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet. De school beschikt over een eigen website (www.vliekotter.nl).  

Engels: Het vak Engels wordt in groep 1 t/m 8 aangeboden met de digibordmethode “Take it easy”.  De methode gaat uit van “onderdompeling” in Engels. Er wordt via het digibord gebruik gemaakt van zgn. “native speakers” en tijdens die lessen wordt er zo min mogelijk Nederlands gesproken. Er wordt veel gebruik gemaakt van liedjes, toneel, spelletjes, voorlezen, prentenboeken e.d. De eerste 4 leerjaren wordt er niets geschreven; pas vanaf groep 5 worden werkboeken gebruikt.

Expressieactiviteiten IMV: Expressie neemt tijdens de thema’s een belangrijke plaats in. Tekenen, knutselen, handvaardigheid, koken,  dansen, muziek en toneel maken deel uit van expressie. Daarbij is het eindproduct minder belangrijk dan het proces.  Tijdens presentaties geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren. Wennen aan een optreden of presentatie zoals bij  wereldoriëntatie  of op het podium, is één van de vele doelstellingen die wij spelenderwijs proberen te realiseren.

Vanaf groep 1/2  krijgen de kinderen iedere twee weken drie kwartier muziekles, de kinderen zingen met de muziekdocent. 

Als onderdeel van het muziekonderwijs doen de kinderen van groep 5/6 om het jaar mee aan het IMV-project, dat door de muziekschool wordt georganiseerd. In twee lessenseries worden kinderen vertrouwd gemaakt met diverse instrumenten, die ook echt mee naar huis gaan om bespeeld te worden. Schooljaar 2022-2023 doen we weer mee met groep 5/6.

Kinderen kunnen meespelen in onze schoolband die o.a. optreedt tijdens het sinterklaas- en het eindfeest. Alle kinderen die geen instrument bespelen zingen in het koor.

Verkeerseducatie: Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Er wordt gewerkt met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen van groep acht nemen deel aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. 

Bewegingsonderwijs: De kleuters gymmen twee maal per week met hun eigen leerkracht in de gymzaal. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door de vakleerkracht in de gymzaal bij het dorpshuis De Bijenkorf. De vakleerkrachten organiseren ieder jaar een aantal sportdagen, waaraan onze school meedoet. Dit schooljaar heeft  groep 3/4  een sportdag atletiek, groep 5/6 circulatie lijnbal en groep 7/8 slagbal. Motorische remedial teaching wordt verzorgd door de vakleerkracht gym. Kinderen die door de (vak) leerkracht worden gesignaleerd kunnen in aanmerking komen voor MRT. Met ouders van betreffende kinderen wordt vanzelfsprekend contact opgenomen.

Sociale redzaamheid: De Vliekotter werkt volgens het programma van “De Vreedzame School”. Dit lesprogramma voor alle groepen zorgt voor een structurele aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. De methode streeft ernaar om de school een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt.  Het leert de kinderen omgaan met verschillen, met conflicten en hoe die op een goede manier te benaderen en op te lossen zijn. De aanpak bestaat uit zowel lessen als uit het groeien van een schoolcultuur waarin veiligheid en respect een vanzelfsprekendheid zijn.

Het dagelijks werk van kinderen: Het dagelijks werk van kinderen wordt niet alleen door de leerkracht, maar voor een groot deel door de kinderen zelf nagekeken. De kinderen leren door zelf te corrigeren. Veel werk, vooral in de onderbouw, wordt direct mee naar huis gegeven. Wij verwachten dat u dit werk samen met uw kind bekijkt en of leest, zodat u weet waar uw kind mee bezig is.  Later wordt er vaker in schriften gewerkt, die, wanneer ze vol zijn, mee naar huis gegeven worden.  U zult zien dat niet al het werk altijd wordt nagekeken, omdat dit vaak in de klas besproken is. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode-gebonden toetsen, dit kan ook op de computer. De resultaten worden door de groepsleerkracht mét de kinderen bekeken via het dashboard van de methode. (de resultatenmonitor) 

Huiswerk: Dat start met kleine opdrachtjes zoals iets van thuis meenemen, bv. een krantenberichtje opzoeken. We doen dit om kinderen te laten wennen dat er soms ook iets na schooltijd voor school moet worden gedaan, met als uiteindelijk doel een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 4 kan het  huiswerk bestaan uit leesbladen en het leren van een aantal tafels. Vanaf groep 5 komt daar een stukje wereldoriëntatie  bij en de overige tafels. In groep 7/8 wordt regelmatiger huiswerk gegeven. De toetsen staan vermeld in de kalender van de school. Kinderen oefenen de opgegeven lesstof ook altijd in de klas. Sommige kinderen gaan met het huiswerk heel zelfstandig om, andere kinderen hebben wat meer aansporing en begeleiding nodig van de ouders en de leerkracht.  Wanneer het in het belang van het kind is, kan het voorkomen dat in overleg met de ouders wordt besloten, om tijdelijk extra oefenstof mee naar huis te nemen.

Burgerschapszin en sociale integratie: Burgerschapsvorming is geen vak apart, maar een houding, een manier van omgaan met kinderen en lesgeven, waarbij kinderen uitgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Op de Vliekotter wordt gekozen om leerlingen te vormen op het gebied van burgerschap vanuit de volgende invalshoeken: 

 • de vakken of leergebieden; 
 • vakoverstijgende aanpakken en projecten; 
 • schoolomgeving: wijk en samenleving; 
 • het pedagogisch schoolklimaat. 

Diverse schoolactiviteiten: Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die voor de nodige afwisseling zorgen. Komend  jaar zullen we weer thema’s uitwerken met de hele school en dit gezamenlijk afsluiten.  We bezoeken met alle groepen minimaal eens per jaar Ecomare, waar we lessen volgen in het kader van natuur- en milieueducatie.  Soms volgt daarop een excursie in bv. een natuurgebied. Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan de bibliotheek en de muziekschool (schoolconcert). De vieringen rond Sinterklaas, Pasen en Kerst worden in samenspraak met de ouderwerkgroep en de identiteitscommissie ingevuld. Over de schoolreisjes en de afscheidsavond van groep 8 wordt u tijdig geïnformeerd. Door het jaar heen zijn er verschillende sportactiviteiten gepland, zoals slagbal, circulatie lijnbal, atletiek en de koningsspelen.

Podium: Iedere combinatiegroep geeft 1 á 2 keer per jaar een presentatie op ons podium. Dit kan zijn een toneelstukje, een dans, een liedje of een quiz. Zo leren kinderen presenteren en ook naar elkaar luisteren en kijken. Ouders van de betreffende groep worden hierbij uitgenodigd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Vliekotter wordt veel tijd besteed aan rekenen, taal en lezen. Maar ook de vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming zoals muziek, bewegingsonderwijs, burgerschapsvorming en bewegingsonderwijs vinden wij erg belangrijk. 

Kinderen vanaf groep 6 krijgen de gelegenheid hun diploma "blindtypen" te halen. Daarvoor oefenen de kinderen op school en daarnaast wordt verwacht dat de kinderen ook na schooltijd of thuis oefenen.

Diverse schoolactiviteiten 

Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die voor de nodige afwisseling zorgen. Komend  jaar zullen we weer thema’s uitwerken met de hele school en dit gezamenlijk afsluiten.  We bezoeken met alle groepen minimaal eens per jaar Ecomare, waar we lessen volgen in het kader van natuur- en milieueducatie.  Soms volgt daarop een excursie in bv. een natuurgebied. Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan de bibliotheek en de muziekschool (schoolconcert). De vieringen rond Sinterklaas, Pasen en Kerst worden in samenspraak met de ouderwerkgroep en de identiteitscommissie ingevuld. Over de schoolreisjes en de afscheidsavond van groep 8 wordt u tijdig geïnformeerd. Door het jaar heen zijn er verschillende sportactiviteiten gepland, zoals slagbal, circulatie lijnbal, atletiek en de koningsspelen.

Podium 

Iedere combinatiegroep geeft 1 á 2 keer per jaar een presentatie op ons podium. Dit kan zijn een toneelstukje, een dans, een liedje of een quiz. Zo leren kinderen presenteren en ook naar elkaar luisteren en kijken. Ouders van de betreffende groep worden hierbij uitgenodigd. Vanwege onze interne verbouwing hebben wij geen vast podium meer en zullen wij komend schooljaar deze opzetten op momenten dat wij hem nodig hebben.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • ADHD
 • ASS
 • Meerkunners/hoogbegaafden
 • Faalangst en concentratieproblemen
 • Nederlands 2e taal
 • Syndroom van Down tot en met groep 4

Met ingang van augustus 2014 is de wet Passend onderwijs in gegaan. Voor ieder kind een passende plek binnen het onderwijs. Hoewel het team van de Thijsse veel wil en kan stellen wij ook grenzen aan de zorg. De zorg ondersteuning die wij kunnen bieden en de grenzen aan de zorg zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is te vinden op onze website.

De extra ondersteuning kan binnen de school zijn (extra tijd, extra instructie, ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk) of gedeeltelijk buiten de school (plusklas, jeugdzorg). De scholen in de scholengroep Texel zorgen samen voor een dekkend aanbod van veel vormen van extra ondersteuning.

De Vliekotter valt onder het samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland, postbus 80, 1620 AB Hoorn. tel. 0223-259380, e-mail info@swvkopvannoordholland.nl. De scholen in het samenwerkingsverband zijn geclusterd in scholengroepen. De Vliekotter valt in de Scholengroep Texel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Vliekotter werkt al jaren aan het verbeteren van passend onderwijs en hier gaan wij uiteraard mee door. Onze ambitie is om kinderen zo lang mogelijk thuis nabij kwalitatief goed onderwijs te bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvang van nieuwe kinderen in de school

In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Overweegt u om uw kind bij de Vliekotter aan te melden? Dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek. We vertellen u dan waar wij voor staan en wat wij belangrijk vinden. Ook krijgt u dan een rondleiding door de school. Door sfeer te proeven op een normale schooldag krijgt u een goede indruk van ons. Het gesprek vindt plaats met de schoolleider en in sommige gevallen, wanneer er al sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, ook met de IBer.  Alle formulieren, zoals het welkomstboekje, het inschrijfformulier en een vragenlijst over de ontwikkeling van het kind krijgen de ouders mee om in te vullen. Wanneer u heeft besloten uw kind bij ons op school in te schrijven, is er de gelegenheid om 5 dagdelen te wennen.  Het is immers een hele stap, voor het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennis maken met de nieuwe juf en de groep waar het in terecht komt.  Komt het kind van een voorschoolse voorziening  dan hebben wij een zgn. warme overdracht.  

Wanneer een kind van een andere basisschool bij ons wordt aangemeld, is er altijd contact met de vorige school. Het is een verplichting elkaar door middel van een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Daarnaast gebruiken wij een digitaal overstapdossier waarmee wij de toets gegevens e.d. binnenhalen. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden.

Texelse scholen zijn tijdens het lopende schooljaar terughoudend in het overnemen van elkaars leerlingen: het gebeurt alleen in goed overleg en als er een gegronde reden voor is. Hier zijn ook afspraken over gemaakt , deze zijn in te zien op school. Een aanmelding kan op goede gronden geweigerd worden, bijvoorbeeld, als we verwachten dat we de leerling niet adequaat kunnen helpen/begeleiden.

Terug naar boven