De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Op deze pagina's vindt u een weergave van de basisgegevens van basisschool De Vliekotter schooljaar 2020-2021. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze gids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de juiste schoolkeuze voor hun kind. In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is.

Op onze website www.vliekotter.nl vindt u de meest actuele kalender. Tussendoor kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. Wij willen u dan ook vragen de website goed in de gaten te houden. Daarnaast ontvangt u eens per twee weken via Parro (communicatie app waarmee we ouders kunnen bereiken) een nieuwsbrief van de school. Verder kunt u ook via Parro nieuws uit de groepen verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Nieuwe ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een rondleiding.

Mocht u nog verdere informatie willen, dan bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.

Wij willen u veel plezier wensen bij het doorlezen van de schoolgids. We blijven een school in ontwikkeling, daarom nodigen wij u van harte uit met vragen en of opmerkingen naar ons toe te komen. 

Namens het team van De Vliekotter, Floor Daemen (directeur)

Voorwoord namens het bestuur:

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de nieuwe schoolgids van de school van uw kind. U vindt er allerhande zaken en afspraken over de school die van belang kunnen zijn bij elkaar. Handig om af en toe te raadplegen als u vragen heeftover de organisatie of de inhoud van het onderwijs. Of om open te slaan als u op zoek bent naar een nummer of een naam.

Het jaar dat we achter ons laten was op vele fronten een bijzonder jaar. Daarop terugblikken is misschien niet gebruikelijk in een schoolgids. Toch doen we het dit jaar. Allereerst om alle ouders/verzorgers en collega’s te bedanken voor de enorme inzet, zodat het leren zo veel mogelijk door kon gaan in de tijd dat de scholen grotendeels dicht waren.En daarna bij het maken van een nieuw evenwicht, toen de scholen weer (gedeeltelijk) open mochten en de anderhalve meter van kracht bleef. Het was prachtig om te zien hoe we elkaar- weliswaar op afstand - toch vast hielden in deze crisisperiode en hoe flexibel en vitaal we in deze periode als scholen en samenleving voor de dag konden komen!Het werd, naast natuurlijk een zorgelijke tijd, zeker ook een leerzame tijd. Bent u benieuwd naar wat we geleerd hebben en wat we graag meenemen naar ‘het nieuwe normaal’, kijk dan na het zomerreces in het Onderstroom magazine van Kopwerk/Schooltij.

Vlak voor de Corona uitbraak kregen we een vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie, met als mooie uitkomst de bevestiging dat het goed zit met onze kwaliteit! Ook is het mooi om te zien dat we door de hele organisatie steeds meer in dezelfde taal over kwaliteit spreken en handelen.Wij zijn trots op de resultaten die in het rapport staan. De inzet van de collega’s op de scholen en op‘t kantoor is gezien en beloond! Het rapport staat op de site van de school en op de site van Kopwerk en Schooltij. Met dit rapport als steun in de rug, pakken we met plezier de uitdaging op om verder te bouwen aan de kwaliteit van onze scholen en onze organisatie. Daarmee kijken we ook vooruit naar het komend schooljaar.

We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en alle collega’s op school een leerzaam, fijn en bovenal gezond schooljaar 2020-2021 toe.

John Decker en Jan Bot, bestuurders Kopwerk en Schooltij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Samenwerkingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn de PCBS De Akker en openbare basisschool De Jacob Daalder gefuseerd en zijn wij een zgn. samenwerkingsschool geworden.  Een samenwerkingsschool is in Nederland een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school en een bijzondere school, zoals een christelijke school. De Vliekotter is gehuisvest in een prachtig verbouwde locatie aan de Vliestraat , waar we beschikken over een ruime onder- en bovenbouw hal voor podium, techniek, constructie, computers en werkplekken voor samenwerkend leren en zelfstandig werken. De naam “De Vliekotter”  is een samenvoeging van Vliestraat en Kotterstraat, de straten waar beide scholen ooit gevestigd waren.

Richting

De Vliekotter is ondergebracht bij Stichting Schooltij. De beide besturen hebben er voor gekozen de openbare Daalderschool en de christelijke Akker te laten opgaan in een samenwerkingsschool met een Algemeen Bijzonder karakter. Hierin worden beide identiteiten geborgd. Stichting Schooltij is met instemming van de gemeenteraad en de GMR met ingang van maart 2016 een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk. Dit betekent dat Schooltij wordt aangestuurd door het College van Bestuur van de Stichting Kopwerk. Daarnaast wordt de toezichthoudende rol vervuld door de Raad van Toezicht van Kopwerk.De samenwerkingsschool zal vanuit haar algemeen bijzondere karakter de principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, kinderen en teamleden borgen.Alle kinderen uit Oosterend en omgeving zijn welkom op onze school de Vliekotter.  Er bestaat ruimte om uiting te geven aan zowel de openbare als aan de christelijke identiteit. 

Schoolgrootte 

De school telde op 1 oktober 2019 83 leerlingen, aan het eind van het schooljaar waren dat er 96. We starten schooljaar 2020-2021 met 84 leerlingen. De acht groepen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen, nl. groep 1/2 , groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst ingevuld over de sfeer, de lessen en de veiligheid op school.

Gemiddeld geven deze kinderen de school het rapportcijfer 8,8 

Terug naar boven