De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

  • De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.
  • Schoolfoto van De Vliekotter
  • De school vanaf het schoolplein bekeken.
  • Ons prachtige speelschip op het plein aan de kant van de Mulderstraat.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Op deze pagina's vindt u een weergave van de basisgegevens van basisschool De Vliekotter schooljaar 2021-2022. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze gids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de juiste schoolkeuze voor hun kind. In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is.

Op onze website www.vliekotter.nl vindt u de meest actuele kalender. Tussendoor kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. Wij willen u dan ook vragen de website goed in de gaten te houden. Daarnaast ontvangt u eens per twee weken via Kwieb (communicatie app waarmee we ouders kunnen bereiken) een nieuwsbrief van de school. Verder kunt u ook via Kwieb nieuws uit de groepen verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Nieuwe ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een rondleiding.

Mocht u nog verdere informatie willen, dan bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.

Wij willen u veel plezier wensen bij het doorlezen van de schoolgids. We blijven een school in ontwikkeling, daarom nodigen wij u van harte uit met vragen en of opmerkingen naar ons toe te komen. 

Namens het team van De Vliekotter, Floor Daemen (schoolleider)

Voorwoord namens het bestuur:

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de nieuwe schoolgids van de school van uw kind. U vindt er allerhande zaken en afspraken over de school die van belang kunnen zijn bij elkaar. Handig om af en toe te raadplegen als u vragen heeft over de organisatie of de inhoud van het onderwijs. Of om open te slaan als u op zoek bent naar een nummer of een naam.

Beste ouder, beste lezer, Ieder jaar gaan we weer voor kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd om te leren, te groeien en te ontwikkelen in een veilige en fijne schoolomgeving. Toen kwam Corona en zette onze wereld op zijn kop. Niet eerder veranderde er zoveel in korte tijd. Op dit moment lijkt het erop dat we de Coronacrisis eronder krijgen en dat het leven en het schoolleven voor het schooljaar 2021-2022 weer een gewoner verloop gaat krijgen. Daar zien we allemaal intens naar uit. 

Het was een heftig jaar voor velen. Corona heeft ons gewone leven in de war gegooid en ons letterlijk op afstand gezet ten opzichte van elkaar. De zorg om onze gezondheid en die van onze dierbaren en het omgaan met de beperkingen die van kracht waren, maakte het tot een ingewikkelde, onzekere en soms angstige tijd.

Een groot compliment aan alle ouders die hun kinderen thuis hadden, terwijl daarnaast hun baan en werkzaamheden gewoon door gingen. Ingezet worden als halve leerkracht zorgde zo nu en dan vast voor kopzorgen en kostte veel extra energie. Om nu te zien dat de meeste kinderen goed door deze periode heen zijn gekomen, zonder grote achterstanden, geeft veel voldoening. Een dik verdiende pluim voor onze kinderen. Jullie waren niet zelden de kanjers - in het omgaan met onzekerheid en flexibiliteit - die ons volwassenen de weg wezen.

Op dit moment is het extra belangrijk dat wij als ouders en leerkrachten scherp blijven en met elkaar in gesprek blijven. Wij vinden het van het aller grootste belang dat niet de meeste kinderen, maar alle kinderen goed door deze periode komen. Kinderen moeten allen dezelfde kansen krijgen! Maakt u zich zorgen over uw kind, deel dit dan met ons. We kunnen samen veel doen. Het helpt geweldig wanneer we elkaar informeren en vertrouwen.

Ook onze leerkrachten verdienen zeker respect en lof. Van hen werd veel gevraagd. Plotseling moest thuisonderwijs worden georganiseerd. Daar had nog niemand echt over nagedacht. Er was geen uitgebreid plan, maar toch zette iedereen meteen zijn of haar schouders eronder. Het resultaat was verbluffend. In de tweede golf leek het wel alsof zij nooit anders hadden gedaan.

Bijkomend resultaat is dat digitale vaardigheden van het lerarenkorps in één jaar tijd meer zijn toegenomen dan in de tien jaar daarvoor. Dat nemen we mooi mee naar de komende schooljaren. Daarnaast hebben we bewezen dat ontwikkelen zonder strakke kaders en een vooropgezet plan, maar wel met veel energie en inzet in de goede richting, ons verder helpt! Nu is het zaak om een goed evenwicht tussen techniek en echte nabijheid te herstellen. Want onderwijs blijft gelukkig mensenwerk en leren ontstaat in de interactie tussen mensen(kinderen).

Met deze laatste zinnen kijken we weer vooruit. We verwachten veel van de samenwerking van onze scholen. We hebben de organisatie verdeeld in vier regio’s. Samen leren we van elkaars ervaringen en steunen we elkaar als dat nodig is. De inspectie vindt de kwaliteitszorg bij ons dik in orde. Dit willen wij uiteraard borgen. Daarom blijft kwaliteit in de organisatie en de regio een speerpunt om aan te blijven schaven en te blijven monitoren.

Maar bovenal gaat het natuurlijk om onze kinderen. Wanneer we het lef hebben om niet de kinderen centraal te stellen, maar de interactie tussen de kinderen en tussen de kinderen en volwassenen, dan gaat de kracht van ons onderwijs een leven lang mee. Dit wordt zonder twijfel de grootste uitdaging voor de komende jaren.

We wensen kinderen, medewerkers en ouders een schooljaar 2021-2022 met veel leerzame interactie.

John Deckers en Jan Bot,

bestuur Stichting Kopwerk/Schooltij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Samenwerkingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn de PCBS De Akker en openbare basisschool De Jacob Daalder gefuseerd en zijn wij een zgn. samenwerkingsschool geworden.  Een samenwerkingsschool is in Nederland een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school en een bijzondere school, zoals een christelijke school. De Vliekotter is gehuisvest in een prachtig verbouwde locatie aan de Vliestraat , waar we beschikken over een ruime onder- en bovenbouw hal voor podium, techniek, constructie, computers en werkplekken voor samenwerkend leren en zelfstandig werken. De naam “De Vliekotter”  is een samenvoeging van Vliestraat en Kotterstraat, de straten waar beide scholen ooit gevestigd waren.

Richting

De Vliekotter is ondergebracht bij Stichting Schooltij. De beide besturen hebben er voor gekozen de openbare Daalderschool en de christelijke Akker te laten opgaan in een samenwerkingsschool met een Algemeen Bijzonder karakter. Hierin worden beide identiteiten geborgd. Stichting Schooltij is met instemming van de gemeenteraad en de GMR met ingang van maart 2016 een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk. Dit betekent dat Schooltij wordt aangestuurd door het College van Bestuur van de Stichting Kopwerk. Daarnaast wordt de toezichthoudende rol vervuld door de Raad van Toezicht van Kopwerk. De samenwerkingsschool zal vanuit haar algemeen bijzondere karakter de principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, kinderen en teamleden borgen. Alle kinderen uit Oosterend en omgeving zijn welkom op onze school de Vliekotter.  Er bestaat ruimte om uiting te geven aan zowel de openbare als aan de christelijke identiteit. 

Schoolgrootte 

De school telde op 1 oktober 2020 85 leerlingen, aan het eind van het schooljaar waren dat er 101. We starten schooljaar 2021-2022 met 98 leerlingen. De acht groepen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen, nl. groep 1/2 , groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst ingevuld over de sfeer, de lessen en de veiligheid op school.

Gemiddeld geven deze kinderen de school het rapportcijfer 8,8 

Terug naar boven