De Vliekotter

Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland)

 • De school vanaf de Vliestraat bekeken.
Het schoolplein met het pannaveld, speeltoestellen en het bosje zijn zichtbaar vanaf de Mulderstraat.
 • Schoolfoto van De Vliekotter
 • De school vanaf het schoolplein bekeken.
 • Ons prachtige speelschip op het plein aan de kant van de Mulderstraat.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Op deze pagina's vindt u een weergave van de basisgegevens van basisschool De Vliekotter schooljaar 2022-2023. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze gids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de juiste schoolkeuze voor hun kind. In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is.

Op onze website www.vliekotter.nl vindt u de meest actuele kalender. Tussendoor kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. Wij willen u dan ook vragen de website goed in de gaten te houden. Daarnaast ontvangt u alle berichten van en over de school via onze communicatie app Kwieb. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Nieuwe ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een rondleiding.

Mocht u nog verdere informatie willen, dan bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.

Wij willen u veel plezier wensen bij het doorlezen van de schoolgids. We blijven een school in ontwikkeling, daarom nodigen wij u van harte uit met vragen en of opmerkingen naar ons toe te komen. 

Namens het team van De Vliekotter, Floor Daemen (schoolleider)


Voorwoord namens het bestuur:

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de nieuwe schoolgids van de school van uw kind. U vindt er allerhande zaken en afspraken over de school die van belang kunnen. Handig om af en toe te raadplegen als u vragen heeft over de organisatie of de inhoud van het onderwijs. Maar ook om open te slaan als u op zoek bent naar een nummer of een naam. Deze schoolgids wordt ook gebruikt om nieuwe ouders inzicht te geven in wie we zijn en wat we doen.

Aandacht voor Burgerschap

Belangrijk doel van onze basisschool is kinderen rekenen, taal, lezen en schrijven te leren. Dat willen we zo goed mogelijk doen. Die vaardigheden heeft ieder kind nu en later immers hard nodig. Maar er is meer. Leerstof kan niet zomaar in de hoofden van kinderen worden gestopt. Leren beklijft door hoofd, hart en handen samen te laten werken. De overheid vraagt van de scholen om komend jaar gericht aandacht te besteden aan Burgerschap. Dat deden we eigenlijk altijd al. Maar hoe werkt Burgerschap eigenlijk en hoe geef je dat vorm op school? Hoe zorgen we dat het niet weer een lesje erbij is? Hoe maak je dat aandacht voor Burgerschap voor de kinderen nu en later van betekenis blijft? Kortom, hoe worden kinderen wijze wereldburgers? Hieronder vier eigenschappen waar grote en kleine burgers niet omheen kunnen.

 1. Wereldburgers leveren een positieve bijdrage aan hun omgeving. In de kring aan het begin van de schooldag stelt juf iedere dag aan haar kleuters deze vraag: ”Wie zullen we vandaag eens blij maken”? Een meisje in de kring steekt haar vinger op. “Oma is heel verdrietig en alleen en nu is ook haar kat nog weggelopen.” De klas besluit om katten te tekenen en die aan oma te sturen. Zo leren kleine wereldburgers een positieve bijdrage te leveren.
 2. Wereldburgers leren vertrouwen op zichzelf en de anderen. Jasmin uit groep 6 ziet er al de hele week tegen op. Vrijdagmiddag gaat ze een spreekbeurt houden over haar grote hobby kunstschaatsen. Maar wat moet ze doen als de klas niet luistert? En erger nog als ze nu haar tekst opeens niet meer weet?  Vrijdag roept meester Jasmin naar het bord: “Mag ik jullie speciale aandacht voor Jasmin die van ons allemaal het meest weet over schaatsen.” Jasmin heeft niet door dat ze al meteen haar tekst vergeten is. Ze laat haar schaatsen zien, vertelt honderduit over de wedstrijden en de trainingen. Ze vertelt van haar grote droom: meedoen aan de Olympische Spelen. De klas hangt aan haar lippen en de tijd vliegt voorbij. Jasmin groeit 10 centimeter bij het slotapplaus.  
 3. Wereldburgers hebben een onderzoekende houding, zijn nieuwsgierig. In groep 8 zal vanmiddag mevrouw Terborgh langskomen. Ze is 93 jaar en gaat vertellen over haar leven. “Wat zouden we haar allemaal kunnen vragen” zegt juf? Zoeken jullie eerst eens uit hoe de wereld eruit zag toen deze mevrouw vijf, twaalf en tweeëntwintig jaar was. Wat gebeurt er in Nederland als mevrouw vijfenveertig, vijfenzestig en tachtig is geworden? In kleine groepjes wordt een onderzoek gestart.  Die middag wordt ademloos geluisterd naar oorlogsverhalen en ervaringen met de watersnoodramp. Ook horen ze dat je tijdens de oliecrisis op de snelweg kon skaten. Dat zouden ze nu ook wel willen. Dat mevrouw Terborgh haar hele leven blij is gebleven met het gezin dat haar in de oorlog liet onderduiken gaan de kinderen niet meer vergeten.
 4. Wereldburgers willen verantwoordelijkheid dragen en laten zien. Dat is wat we het komend schooljaar steeds meer in school zullen zien. We kijken uit naar de voorbeelden die we daarover zullen horen.

We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en alle collega’s op school een leerzaam, betekenisvol en bovenal fijn en gezond schooljaar 2022-2023 toe.  

John Deckers en Jan Bot,

Bestuurders Stichting Kopwerk-Schooltij

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Samenwerkingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn de PCBS De Akker en openbare basisschool De Jacob Daalder gefuseerd en zijn wij een zgn. samenwerkingsschool geworden.  Een samenwerkingsschool is in Nederland een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school en een bijzondere school, zoals een christelijke school. De Vliekotter is gehuisvest in een prachtig verbouwde locatie aan de Vliestraat , waar we beschikken over een ruime onder- en bovenbouw hal voor podium, techniek, constructie, computers en werkplekken voor samenwerkend leren en zelfstandig werken. De naam “De Vliekotter”  is een samenvoeging van Vliestraat en Kotterstraat, de straten waar beide scholen ooit gevestigd waren.

Richting

De Vliekotter is ondergebracht bij Stichting Schooltij. De beide besturen hebben er voor gekozen de openbare Daalderschool en de christelijke Akker te laten opgaan in een samenwerkingsschool met een Algemeen Bijzonder karakter. Hierin worden beide identiteiten geborgd. Stichting Schooltij is met instemming van de gemeenteraad en de GMR met ingang van maart 2016 een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk. Dit betekent dat Schooltij wordt aangestuurd door het College van Bestuur van de Stichting Kopwerk. Daarnaast wordt de toezichthoudende rol vervuld door de Raad van Toezicht van Kopwerk. De samenwerkingsschool zal vanuit haar algemeen bijzondere karakter de principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, kinderen en teamleden borgen. Alle kinderen uit Oosterend en omgeving zijn welkom op onze school de Vliekotter.  Er bestaat ruimte om uiting te geven aan zowel de openbare als aan de christelijke identiteit. 

Schoolgrootte 

De school telde op 1 oktober 2021 96 leerlingen, aan het eind van het schooljaar waren dat er 103. We starten schooljaar 2022-2023 met 113 leerlingen. De acht groepen zijn verdeeld over vijf combinatiegroepen, nl. groep 1/2A, groep 1/2B , groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst ingevuld over de sfeer, de lessen en de veiligheid op school.

Gemiddeld geven deze kinderen de school het rapportcijfer 8,8 

Terug naar boven