Christelijke NAT Basisschool De Flambou

Skoalstrjitte 2 8854 AN Oosterbierum

Oosterbierum

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onder  zorg  verstaan  we  alle  maatregelen  en activiteiten  die  we  op  school  voor  alle  leerlingen  en  speciaal  voor  hen  die  specifieke  ondersteuningen nodig hebben realiseren. Op de Flambou  vormt  het  model  Handelingsgericht Werken de basis voor de ondersteuningsstructuur. Dit  model  omvat  vier  stappen  die  structuur geven aan het onderwijs te weten;

  • Het verzamelen van gegevens.     
  • Analyseren van de verzamelde gegevens.
  • Werken  aan  onderwijs  op  basis  van  de geanalyseerde gegevens.
  • Het  evalueren  van  de  resultaten  van het gegeven onderwijs

De resultaten en de analyse van stap 4 vormen hierna opnieuw het startpunt voor een volgen de cyclus Handelingsgericht Werken. Op de Flambou staat de groep bij het Handelingsgericht Werken centraal. De   leerkracht   stemt   de   instructie   en   leerstof   af   op   de   behoefte   en   mogelijkheden van   de   groep.   Met   behulp   van   dagelijkse observatie,   correctie   en   de   toetsen   die   bij de   onderwijsmethode      horen,      volgt      de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen en geeft  op  een  verantwoorde  wijze  oplossingen en    extra    hulp.    Deze    gegevens    worden geanalyseerd.     Op de Flambou gebruiken we methode toetsen en  een  leerlingvolgsysteem  van  Cito  om  de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit betekent dat naast de toetsen bij de verschillende methoden op  de  verschillende  vakken we  gebruik  maken  van  Cito-toetsen.  Deze  toetsen staan los van de gebruikte methoden. Ze hebben  een  landelijke  normering.  Groep  2  maakt voor  het  eerst  een  Cito-toets.  Daarna  zijn  er vanaf  groep  3  in  januari/februari  en  mei/juni Cito-toetsen. Door het afnemen en registreren van deze toetsen krijgen we aanvullende informatie  over  de  vorderingen  van  de  leerlingen. Van  elke  leerling  wordt  een  leerlingprofiel  gemaakt waarop de vorderingen staan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven