Brede Dorpsschool St. Jan

Schoolpad 4 4909 AW Oosteind

 • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
 • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
 • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
 • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
 • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de St. Jan kiezen we er voor het dagelijks formatief evalueren. We willen steeds weten waar een kind staat in zijn ontwikkeling om te weten wat de volgende stap is. 

De belangrijkste resultaten vinden ouders en kinderen in het portfolio van het kind. Dit zit daar in:

 • Actuele ontwikkeling van het kind per kernvak, per domein;
 • Behoeften van het kind per kernvak;
 • Over mij. Dit deel gaat over wie het kind is;
 • Werk van het kind waar het trots op is. 

We monitoren van elk kind of het zich boven, naar of onder verwachting heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. Hierbij maken we gebruik van een verwachting die we hebben bepaald per kind. Deze is voorafgaande aan een periode geformuleerd door de leerkracht, kind en ouder(s).

Deze gegevens worden vervolgens vertaald naar percentages, waarin op de verschillende vakgebieden helder wordt in hoeverre het al lukt om onze missie waar te maken. Op individueel- en schoolniveau met de referentieniveaus als norm. 

Bij kinderen vanaf 6 jaar nemen we daarnaast landelijk genormeerde toetsen af via CITO Leerling in Beeld

Kansrijk adviseren

Landelijk onderzoek laat zien dat, door de schoolsluitingen in Corona-tijd, de leeropbrengsten achterlopen t.o.v. voorgaande jaren. Deze kinderen verdienen daarom een kansrijk advies. Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind. Op de St. Jan adviseren wij kansrijk. Kansrijk adviseren blijkt in de praktijk in het voordeel van de leerling te zijn: de leerling maakt de verwachting vaak waar. Stroomt de leerling toch af in (de onderbouw van) het VO, dan komt hij/zij alsnog terecht op het niveau dat bij hem/haar past. Het is in ons huidige stelsel gemakkelijker af te stromen naar een niveau dat bij je past, dan op te stromen naar een niveau dat je in eerste instantie niet geadviseerd werd.  De St. Jan adviseert kansrijk door met een breed team de ontwikkeling van de leerling te bekijken en elkaar kritisch te bevragen om tot een gezamenlijk advies te komen. Dit team bestaat uit de leerkrachten van de leerjaren 6, 7 en 8, de intern begeleider en directie. We bekijken hierbij niet alleen de huidige ontwikkeling en resultaten, maar de ontwikkeling en resultaten van de gehele schoolloopbaan. Daarnaast wordt er gekeken naar de executieve vaardigheden zoals taakinitiatie, werkhouding, concentratie en doorzettingsvermogen. Aansluitend hebben wij een zogenoemde ‘warme overdacht’ met de VO-school. Dit is een gesprek waarin wij de ‘koude’ gegevens, die digitaal zijn aangeleverd, toelichten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van de wereld.
Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je thuis voelt.

Dit is voorwaardelijk aan het kunnen ontwikkelen tot je mooiste en beste ik. Kinderen zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de school en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • We zorgen goed voor onszelf
 • We zorgen goed voor de ander
 • We zorgen goed voor de wereld

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven