Brede Dorpsschool St. Jan

Schoolpad 4 4909 AW Oosteind

  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De belangrijkste resultaten vinden ouders en kinderen in de individuele portfolio's en ontwikkelplannen. Het gaat dan om werk van het kind. Deze opbrengsten vertellen ons hoe het kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie die we nodig hebben om behoeftes in kaart te brengen en leerdoelen te stellen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af bij elk kind: in januari en in juni.

Summatieve toetsen

De Cito-toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de kernvakken rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse resultaten verwachten.

D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het als onderbouw en bovenbouw en als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Bij spelend en ontdekkend leren gaan we uit van de groei van een individueel kind.

Tijdens het ontwikkelgesprek kunnen ouders vragen stellen over de Cito-resultaten. We bespreken de resultaten dan altijd als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind. 

Uitleg BNO

Als school zijn we niet tevreden met een “gemiddeld” voldoende of goed voor een groep/leerjaar. We willen tenslotte dat ieder individueel kind zich op onze school naar vermogen ontwikkelt. We brengen dan ook in beeld of ieder individu zich boven, naar of onder verwachting (BNO) heeft ontwikkeld de afgelopen periode. Hierbij maken we gebruik van een verwachting die we hebben bepaald per kind. Deze is voorafgaande aan een periode geformuleerd door de leerkracht, kind en ouder(s).

Deze gegevens worden vervolgens vertaald naar percentages, waarin op de verschillende vakgebieden helder wordt in hoeverre het al lukt om onze missie waar te maken. Op individueel- en schoolniveau. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven