Brede Dorpsschool St. Jan

Schoolpad 4 4909 AW Oosteind

  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof. 

Voor kinderen blijkt het fijn dat er een (vaste) medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht. 

In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste geval (en na toestemming van het bestuur) kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Stamgroep 1-2-3

Inloop 8:20  Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en) maakt het kind de keuze wat het wil doen. Een praatje maken, een spelletje doen of lekker een boek lezen.

Stamgroep moment 8:30  We gaan gezellig in de kring. We bespreken de dag en er is ruimte voor gesprek, viering en presentaties van de kinderen.                                                                                                                                                   

Spelen op de pleinen 8:50  Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Dit doen we via rollenspel bijvoorbeeld of door het experimenteren met materialen. Hiervoor kunnen ze terecht op de verschillende pleinen, zowel binnen als buiten. Er worden (korte) instructies gegeven in kleine groepjes. 

Lunch & rustmoment 12:00  Eten en drinken doen we samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen we en leren we van elkaar. We spelen met zowel de allerjongsten als met de bovenbouw samen. We leren rekening te houden met elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen.                                                                                                                         

Spelen op de pleinen 12:45  We kiezen op welk plein we willen spelen. Verder zijn er verschillende activiteiten in een kleine groep die geleid worden door de juf.

Kringmoment 14:00  We sluiten de dag samen af.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vaste ritmes en routines.We kiezen er in alle units voor elke dag hetzelfde ritme te hanteren. Een vast ritme geeft duidelijkheid en draagt bij aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en 'bijzondere' activiteiten vinden in principe plaats op de middagen. We plannen grotere langere blokken van activiteiten zodat het aantal overgangen beperkt blijft. Door samenhang tussen activiteiten aan te brengen bevorderen we betrokken kunnen zijn (concentratie) en dieper leren.

Stamgroep 4-5-6 en 6-7-8

Inloop  8:20  Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en), vult iedereen alvast zijn eigen planning voor de dag in. Heb je hierbij hulp nodig van de juf, dan doe je het samen met haar. 

Lekker lezen 8:30  Je kunt een speld horen vallen in unit bovenbouw. Iedereen is lekker aan het lezen uit een zelfgekozen boek. Leeskilometers en leesplezier staan centraal.

Stamgroep moment 8:50  We starten samen de dag met een viering, gesprek of presentatie van een kind. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven.    

Werken op de pleinen 9:00 Na het opstarten in de stamgroep is het tijd om op de pleinen te gaan werken. Elk kind heeft een doelenkaart waarop staat wat hij/zij al heeft geleerd en nog gaat leren. De doelen die hier op staan verschillende per kind en per periode. Tijdens het werken op de pleinen kunnen instructies gevolgd worden, wordt er (samen) gewerkt (samen) aan activiteiten, oefenen doelen in en komen aan het eind van het blok weer bij elkaar om te evalueren. 

Lunch & rustmoment 12:00  Eten en drinken doen we met elkaar in de eigen stamgroep of in het lunchcafé. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. We spelen fijn op het natuurplein, bouwen op de bouwplaats of voetballen op het pannaveldje.

Werken op de pleinen 12:45  In de middag werken kinderen in de stamgroep vanuit WereldWijze thema's aan de vakken van wereld oriëntatie. Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. Schoolbrede thema’s vormen hierbij de verbinding tussen de stamgroepen en units.   

Kringmoment 14:00  We sluiten samen de dag af. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedereen valt op, niemand valt uit!

Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, streven we naar het realiseren van onderwijs wat ieder kind past. We streven op onze dorpsschool naar inclusief onderwijs en zoeken samen met ouders en specialisten naar antwoorden op de ondersteuningsbehoeften van kinderen. 

Doorlopende leer-ontwikkellijn

We streven er naar een ondoorbroken leer-ontwikkellijn te bieden voor kinderen. Volgens een vast jaarritme maken leerkrachten en ouders een aantal keer per jaar een stand van zaken op. Er wordt dan bekeken welke stamgroep het beste bij het kind past om zich naar eigen potentieel te ontwikkelen. Uiteraard speelt welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling) hierbij een rol. 

Versnellen en vertragen

Tot fase 18 is het streven alle kinderen 'leeftijdsadequaat' mee te nemen.We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of vertragen. Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen kan er dan gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van éxtra ondersteuning. Dit gebeurt binnen de unit. 

Passende uitstroom

Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen.

Extra ondersteuning

Zorgkinderen bestaan op de St. Jan niet. We zien het wel als "onze zorg" als het ons niet lukt antwoord te geven op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan dan in de zorgprocedure over naar het volgende niveau. 

Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld:

1. Voelt het kind zich fijn op school?

2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel? 

Als het antwoord op een van de vragen nee is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden. Dit vormt een onderdeel in het KindOntwikkelPlan. Kinderen worden niet uit hun eigen, veilige omgeving gehaald voor bijvoorbeeld pluswerk of bijles, maar zij krijgen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben in hun eigen unit. Hoogbegaafde kinderen, hoogsensitieve kinderen, kinderen met grote beweegdrang, een doof kind, kinderen met klassiek autisme, kinderen die zich minder snel ontwikkelen.

Een grote diversiteit. Een grote rijkdom! 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven