Brede Dorpsschool St. Jan

Schoolpad 4 4909 AW Oosteind

  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan
  • Schoolfoto van Brede Dorpsschool St. Jan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof. 

Voor kinderen blijkt het fijn dat er een (vaste) medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht. 

In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste geval (en na toestemming van het bestuur) kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Stamgroep 1-2-3 

Inloop  8:20 
Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en), maakt het kind de keuze wat het wil doen. Een praatje maken, een spelletje doen of een boek lezen. Wanneer de omstandigheden rond Corona het weer toelaten, zijn ouders van harte welkom om mee de stamgroep in te komen, zodat kinderen hun werk kunnen laten zien of even samen kunnen werken aan iets waar ze mee bezig zijn.   

Stamgroep moment 8:30                                                                                                                                                                          We gaan gezellig in de kring. We bespreken de dag en er is ruimte voor gesprek, viering en presentaties van kinderen. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven.  

Werken op de Pleinen 9:00 - 12:00 en 12:45 - 14:15
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  Hiervoor kunnen ze terecht op de verschillende pleinen. Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten en pedagogische medewerkers mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld.    

Dagelijks zijn er diverse kringmomenten in kleinere of grotere kring, welke gericht zijn op de taal-/ en rekenontwikkeling. Kinderen die toe zijn aan rekenen, lezen en schrijven krijgen dagelijks instructie en ruimte voor verwerking. 

Eten en drinken doen we samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen we en leren we van elkaar. We spelen met zowel de allerjongsten als met de bovenbouw samen. We leren rekening te houden met elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Stamgroep 4-5-6 en 6-7-8

Inloop  8:20
Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en), maakt het kind de keuze wat het wil doen. Een praatje maken, een spelletje doen of een boek lezen. Wanneer de omstandigheden rond Corona het toelaten, zijn ouders weer van harte welkom om mee de stamgroep in te komen, zodat kinderen hun werk kunnen laten zien of even samen kunnen werken aan iets waar ze mee bezig zijn.  

Stamgroep moment 8:30                                         
Iedereen is lekker aan het lezen uit een zelfgekozen boek. Leeskilometers en leesplezier staan centraal. Hierna is er tijd voor gesprek, presentaties van kinderen en vieringen. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven.  

Taalplein  en  Rekenplein  9:00 – 10:30      10:45 – 12:00
Na het opstarten in de stamgroep is het tijd om op de pleinen te gaan werken. Afwisselend per blok zijn kinderen op het taal-of rekenplein.  Op de pleinen werken we vanuit de leerlijnen van CED aan de doelen van ons onderwijs (rekenen, taal, spelling). Deze doelen zijn vertaald naar ik-doelen (kindniveau). Per periode staan een aantal doelen per ontwikkelfase centraal  waar de kinderen aan werken op de pleinen.

Wereldoriëntatie 12:45 - 14:15 
In de middag werken kinderen in de stamgroep aan de kernvakken (kerndoelen 34 t/m 52) middels WereldWijs onderwijs (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie). Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. We werken thematisch aan de kerndoelen waarbij de methodes als bron kunnen worden ingezet. Schoolbrede thema’s vormen hierbij de verbinding tussen de stamgroepen en units.   

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We streven op onze dorpsschool naar inclusief onderwijs en zoeken samen met ouders en specialisten naar antwoorden op de ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Zorgkinderen bestaan op de St. Jan niet. We zien het wel als "onze zorg" als het ons niet lukt antwoord te geven op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan dan in de zorgprocedure over naar het volgende niveau. 

Ondersteuning                                                                                                                                                                                       

Op de pleinen bieden we ook individuele ondersteuning. Wanneer er een persoonlijk doel van een kind is wat buiten het basisaanbod valt, wordt hier onder begeleiding van een leerkracht/ondersteuner binnen de unit aan gewerkt.

Wanneer ondersteuning? 

1. Vanuit vraag leerkracht: wanneer er specifieke ondersteuningsbehoeften worden gesignaleerd door de leerkracht(en). Dit kan voor een specifiek taal-of rekendoel zijn, op leerstijl etc. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van het gestelde doel.  

2. Vanuit vraag kind: Wanneer een kind zich een specifiek doel heeft gesteld wat niet binnen het basisaanbod wordt aangeboden. Te denken valt aan het leren van een andere taal, programmeren, een spreekbeurt houden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven