Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hier kunt u zien hoe de school scoort op de eindtoets ten opzichte van de inspectienorm.

De laatste 4 jaar scoren we elk jaar boven de norm die de inspectie hanteert. Wat u niet ziet in deze tabellen is de ontwikkeling die een groep in de afgelopen 8 jaar doorgemaakt heeft. 
In 2018-2019 ziet u dat 7 leerlingen niet meetellen. Hier zijn 3 leerlingen bij van de Drieklank waarmee we een fusie aangegaan zijn. Zij werkten niet met de IEP-toets en daarmee kunnen ze niet vergeleken worden met de andere leerlingen. Verder telden 2 leerlingen niet mee omdat ze minder dan 2 jaar op school waren. 1 Leerling heeft de toets niet gemaakt wegens een uithuisplaatsing en 1 leerling had een advies voor praktijkonderwijs.
Ook in 2020-2021 telde men 1 leerling niet mee omdat deze leerling voorheen op een andere school zat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken op de Bavoschool de CITO-toetsen om de tussenresultaten te meten. Wij nemen diverse toetsen af op de momenten waarop dit moet en op de wijze zoals die omschreven is in de handleiding. In de toetskalender die we elk jaar opstellen, is te vinden welke toetsen we op welk moment afnemen.

De resultaten van de toetsen worden uiteraard met ouders / verzorgers besproken tijdens oudergesprekken. Als team bekijken we de resultaten natuurlijk ook uitvoerig. Zowel op leerlingniveau als op klas- en schoolniveau. Op basis daarvan bekijken we welke aanpassingen we willen doen. Dat kan ook weer op de diverse niveaus; per kind, klas of heel de school.

Daarnaast hebben we uiteraard ook de methodegebonden toetsen, meestal noemen we dat een proefwerk of een dictee vanaf groep 3. Deze worden gewaardeerd en in het administratieprogramma opgenomen. Deze resultaten ziet u verwerkt terug op de rapporten van de kinderen. Maar we doen er natuurlijk meer mee. We kijken of kinderen de aangeboden stof beheersen of dat ze nog extra aandacht nodig hebben voor het geleerde. Daar passen we dan vervolgens ons onderwijsaanbod of de instructie op aan.

De uitkomst van de toetsen en andere testen zijn ook onderwerp van gesprek in de kindgesprekken die we voeren met de leerlingen.

In de groepen 1 en 2 hebben we uiteraard nog geen proefwerken. Daar werken we met de methode onderbouwd, waarin leerdoelen omschreven zijn. De leerkracht kijkt samen met het kind, of hij/zij het aangeboden programma "onder de knie heeft". Ook hier kijkt de leerkracht uiteraard naar de vervolgstappen en past het aanbod en de instructie aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De basisschool stelt elk jaar een advies op voor de leerlingen die van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs gaan. De school stelt eerst een advies op waarbij de leerkrachten van de bovenbouw en de intern begeleider en directeur betrokken zijn. Dit advies leggen zij vast en delen dit met de ouders/verzorgers. Zij kunnen hun eigen "wens" met betrekking tot het vervolgonderwijs ook kenbaar maken.
Na de eindtoets zal de school bij een hogere score het advies heroverwegen. Bij een lagere score moet dit niet.

Hier ziet u onze adviezen die we meegeven met de kinderen voor het vervolgonderwijs. Wij willen er op wijzen dat hierin het voortgezet onderwijs een zelfstandige afweging kan maken. Ouders, basisschool en voortgezet onderwijs hebben hier wel overleg over als dat nodig is, maar uiteindelijk gaat de basisschool er niet over. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben geen brugklassen in alle mogelijke adviezen. Het voortgezet onderwijs in onze regio werkt vooral met gecombineerde brugklassen. Een leerling met een advies HAVO zal dus op één van de twee genoemde brugklassen terecht komen en niet in een brugklas HAVO omdat deze simpelweg niet bestaat in onze regio.
Soms halen we een percentage niet omdat we in de grensstreek ook te maken hebben met scholen in België. De niveaus lopen niet altijd gelijk en ook komt het voor dat deze scholen geen gegevens uitwisselen met ons. Als er staat dat bij een leerling het schooladvies "onbekend" is, heeft dit te maken met bijzondere omstandigheden die bij de schoolleiding bekend zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zoals elke school in Nederland staan wij onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Hun rapporten over onze school kunt u hieronder vinden. In december 2019 is de inspectie voor het laatst op bezoek geweest en we kregen als school een compliment voor de vooruitgang die we geboekt hebben. Het oordeel van de inspectie was dat alles een ruime voldoende was. Met nog een paar kleine stappen, zag de inspectie mogelijkheden om te komen tot het oordeel "goed".

Terug naar boven