Basisschool Sint Bavo

Breijdelstraat 4 4501 CT Oostburg

  • De tafel is gedekt voor de Koningslunch.
  • Het anti-pestprogramma waar we mee werken.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Het leerplein van groep 1 en 2.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bavo

Het team

Toelichting van de school

Op deze pagina ziet u wat algemene cijfers over het aantal medewerkers op onze school, het aantal formatieplaatsen wat wij in mogen zetten en dergelijke. Deze cijfers worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde. 

We hebben iets meer managementuren ingezet dan uit het overzicht blijkt, omdat onze plaatsvervangend directeur dit werk in een taak en niet in een functie uit moet voeren, staat dit niet opgenomen in het overzicht `management`. Er gaat nog steeds heel weinig uren op aan niet-lesgebonden taken. Ook wij hebben te maken met het gegeven dat er weinig mannen in het onderwijs werken. 

Ons bestuur stelt extra middelen ter beschikking aan onze scholen om het onderwijs vorm te geven. Daardoor kunnen we kleinere klassen maken, hebben we meer personeel in dienst dan gebruikelijk is voor een school als de onze. Daar zijn we uiteraard blij mee omdat dit ten goede komt aan het onderwijs en daarmee aan de kinderen.
Vanuit de NPO-gelden zetten we in 2020-2021 ook een onderwijsassistent in om de kinderen extra te ondersteunen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte proberen we uiteraard altijd een vervanger te zoeken zodat de kinderen gewoon onderwijs kunnen ontvangen.
Mocht dit om wat voor reden dan ook, niet lukken, dan hebben we de afspraak dat we eerst kijken of we klassen kunnen samenvoegen. Daarbij kijken we eerst naar de klassen met de minste kinderen. Zeker als het om ziekte gaat, kan het voorkomen dat er ook veel kinderen op dat moment ziek zijn.
Mochten we het met "samenvoegen" ook niet redden, dan overwegen we of het verstandig is om de Intern Begeleider of de directeur voor de klas te zetten. Dit kan niet altijd omdat hun werk ook doorgang moet vinden.

In het uiterste geval, zullen we derden voor de klas moeten zetten of klassen naar huis sturen. Dat laatste zal nooit zonder een melding aan de ouders/verzorgers gebeuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elk jaar maken we als school bewuste, weloverwogen keuzes als het gaat om de inzet van de beschikbare formatie.
Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van alle kinderen van onze school.

In het schooljaar 2021-2022 werken we met 10 groepen.
Groep 1-2 A: Maandag en dinsdag juf Ellen, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen juf Tanja
Groep 1-2 B: Maandag en donderdag juf Leanne, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen juf Sigrid
Groep1-2 C: Maandag, dinsdag en woensdag juf Andrea, donderdag en vrijdagmorgen juf Nynke
Groep 3: Maandag en vrijdagmorgen juf Judith, dinsdag, woensdag en donderdag juf Elize
Groep 3-4: Maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen juf Conny, dinsdagmorgen juf Nynke
Groep 4: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen juf Joanne, woensdag juf Ellen
Groep 5: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen juf Daniëlle, vrijdagmiddag juf Judith
Groep 6: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juf Dominique, donderdag juf Marloes
Groep 7: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen  meester Jasper, vrijdagmiddag juf Nynke
Groep 8: Maandag en vrijdag juf Marloes, dinsdag, woensdag en donderdag juf Valerie   

In 2021-2022 hebben we 2 LIO-stagiaires: juf Sophie op maandag en dinsdag in groep 3-4 en meester Mauro op donderdag en vrijdag in groep 6.
Plaatsvervangend directeur: 2 dagen in de week juf Marloes.
Intern begeleider: woensdag, donderdag en vrijdag juf Bertie. Directeur: heel de week min 1 dag Meester Marc  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in de groepen 1 en 2 kenmerkt zich door veel speel/leermomenten. Kleuters leren door dingen te ervaren en te onderzoeken, dit gebeurt spontaan, maar wordt ook beredeneerd aangeboden. In de onderbouw wordt evenals in de bovenbouw tenminste 50% van de onderwijstijd besteed aan taal- en rekenactiviteiten. Een afspraak is dat 85% van de beschikbare tijd doelgericht wordt ingezet.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elk jaar zitten wij als school ruimschoots boven de norm die gesteld is voor de onderwijstijd. Kinderen krijgen ruim meer uren les dan de wettelijke norm. Daarbij kijken we per leerjaar naar de beschikbare onderwijstijd die we verdelen over de verschillende vakgebieden. Daar waar wij vinden dat er meer tijd naar een bepaald vakgebied moet gaan, maken we daar tijd voor vrij. Meer dan 50% van de lestijd besteden we aan Taal en Rekenen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen kinderen opvangen met speciale onderwijsbehoeften. Daar maken we ons zo lang mogelijk sterk voor. Kinderen opvangen in hun eigen leefomgeving vinden wij van groot belang. Dat dit grenzen heeft, zal duidelijk zijn. Als wij een kind niet meer de hulp kunnen bieden die nodig is, bespreken we dat met ouders/verzorgers en zullen we samen een oplossing zoeken.

In het schoolondersteuningsprofiel is te lezen hoe wij de extra ondersteuning vorm geven. Dit document is op de website van scholen op de kaart te vinden en op te vragen bij de directie.
We hebben de beschikking over een onderwijsassistent die 5 morgens in de week met kinderen die extra hulp nodig hebben, werkt. De toewijzing van uren, is een taak van de school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Bavoschool werkt samen met de Stichting Kinderopvang die de Peuterspeelzaal, het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse Opvang in de kern Oostburg voor haar rekening neemt. 
Samen regelen wij een "warme overdracht" als leerlingen naar onze school komen. Dat wil zeggen dat we, na toestemming van de ouders/verzorgers, de leerling bespreken. Op die manier zorgen we voor een doorgaande lijn in de begeleiding van de kinderen.
Soms betrekken we daar ook andere organisaties bij als dat nodig is. Ook dit uiteraard alleen na overleg met de ouders/verzorgers. U kunt daarbij denken aan kinderen die onder begeleiding van Juvent of medisch specialisten.

Terug naar boven