basisschool De Beerze

St. Jorisstraat 1 5091 SC Oost West en Middelbeers

  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze

Het team

Toelichting van de school

Wij werken op onze school in bouwen: onderbouw groep 1-2, middenbouw groep 3-4-5 en bovenbouw groep 6-7-8. Onze leerkrachten zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun groep en daarna samen verantwoordelijk voor de hele bouw. Het is daarom niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze teamleden belangrijk dat ze goed samenwerken, communiceren en betrokken zijn. Het hele team is te vinden op onze website.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers bij afwezigheid van een leerkracht wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, staat in het vervangingsprotocol aangegeven welke stappen we nemen in het geval een leerkracht zich ziek meldt/afwezig is. Dit protocol is terug te vinden op de website van de school. Op deze manier zijn alle ouders op de hoogte van de acties die de school onderneemt bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen op bs De Beerze worden gegroepeerd op leeftijd (leerstofjaarklassensysteem). Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Deze leerlingen gaan voor een passende instructie naar een andere jaargroep of werken in een andere niveaugroep in de eigen jaargroep. 

Binnen dit leerstofjaarklassensysteem streven we naar onderwijs op maat. We willen de kinderen onderwijs bieden dat aansluit bij het niveau en de talenten van de leerling en richten ons hierbij op de onderwijsbehoeften van de leerling. De deskundigheid van de leerkracht, differentiatie van werkvormen en lesmateriaal en de inzet van technologische middelen zorgen ervoor dat we zicht hebben op wat ieder kind nodig heeft. De verantwoordelijkheid van leerlingen voor het eigen leerproces vinden we hierbij belangrijk, we voeren kindgesprekken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het spelen/werken is er een aanbod van allerlei activiteiten zoals: spelen in (thema)hoeken, bouwen, beeldende en constructieve activiteiten, werken met ontwikkelingsmaterialen, enz. Er wordt gebruik gemaakt van de mappen fonemisch en gecijferd bewustzijn en er wordt gewerkt met thema's waar projecten van de Kleuteruniversiteit aan gekoppeld worden. Onder de kring-thema-activiteiten vallen ook verkeer, levensbeschouwing en Engels. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op bs De Beerze wordt wereldoriëntatie vormgegeven door middel van de methode BLINK.  Op basis van de methode richten leerkrachten de leeromgeving in met betekenisvolle opdrachten, uitdagende werkvormen en activiteiten waarbij ook een relatie gelegd wordt naar de creatieve vakken.

In het lesrooster is ruimte gecreëerd om de aangeboden lesstof te verwerken en/of in te oefenen tijdens de tijd die voor zelfstandig werken is ingeroosterd. De leerlingen werken met een gedifferentieerde taakbrief. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen individueel of groepsgewijs een extra instructie te geven.

In alle groepen krijgen de leerlingen Engels aangeboden.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de groepen 1 tot en met 8 vinden er meerdere keren per jaar oudergesprekken plaats waarin gesproken wordt over het welbevinden,  leerresultaten, werkhouding en gedrag. Indien er aanleiding toe is, worden ouder(s) /verzorger(s) tussentijds uitgenodigd voor een gesprek of zij nemen daarvoor zelf het initiatief als zij daar zelf behoefte aan hebben. Zij zijn natuurlijk altijd welkom.                               

De school onderhoudt contact met ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met speciale onderwijsbehoeften die daarbij extra ondersteuning nodig hebben.

We onderscheiden de onderstaande niveaus van ondersteuning:

Niveau 1: basisondersteuning in de groep : Basisaanbod van lesstof en aanpak.

Niveau 2: specifieke basisondersteuning in de groep: Eenvoudig diagnostisch onderzoek door de leerkracht.

Niveau 3: specifieke basisondersteuning in overleg met IB-er : Er volgt overleg met de intern begeleider.

Niveau 4: lichte extra ondersteuning in overleg met het interne ondersteuningsteam : Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van SKOBOS.

Niveau 5: zware extra ondersteuning : Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband De Kempen. Inzet op de reguliere school of speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school vindt u op onze website:   

https://debeerze-skobos.nl/upload/medialibrary/beerze_schoolondersteuningsprofiel_sop_bs_de_beerze.pdf 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021-2022 zijn twee leerkrachten gestart met een professionaliseringsslag op gebeid van meer- en hoogbegaafdheid. Zij hebben geïnventariseerd wat er is en al gebeurd op school. Dit thema wordt in schooljaar 2022-2023 een speerpunt van de schoolontwikkeling. Aan de hand van een teamscholing willen we werken aan de doorgaande lijn met een aanbod dag aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Aan het eind van schooljaar 2022-2023 willen we de afspraken vastleggen in een beleidsdocument. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het kader van kindcentrumontwikkeling, een van de speerpunten van onderwijs en opvang, zijn wij samen op weg naar naar een kindcentrum. Er wordt doelgericht gewerkt aan samenwerking en doorgaande lijnen. Daarnaast is er zicht op een nieuw te bouwen kindcentrum op locatie De Klep. De opening van dit nieuwe gebouw staat gepland in de zomer van 2025.

Bs De Beerze is geen VVE-school. Er is sprake van samenwerking tussen de school en peuterspeelzaal / kinderdagverblijf. Daarbij is er met regelmaat contact tussen de school en peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Hierbij gaat het over het waarborgen van een warme overdracht  om naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt gebruik gemaakt van overdrachtsformulieren die in samenwerking met de gemeente Oirschot (in het kader van het project VVersterk) ontwikkeld zijn. Deze overdrachtsformulieren worden door alle scholen binnen Oirschot gebruikt. 


Terug naar boven