basisschool De Beerze

St. Jorisstraat 1 5091 SC Oost West en Middelbeers

  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze
  • Schoolfoto van basisschool De Beerze

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Beerze. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool “De Beerze”

Basisschool de Beerze is een school met twee locaties in de dorpskernen Middelbeers en Oostelbeers. Beide dorpen maken deel uit van de gemeente Oirschot. In nauwe samenwerking met onze opvangpartner Samenwijs zijn wij op weg naar een kindcentrum. In de geplande nieuwbouw (augustus 2025) op de locatie bij sportpark ‘De Klep’ kunnen de kinderen vanuit Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers gezamenlijk onderwijs en opvang genieten. De populatie ouders bestaat uit mensen die sinds jaar en dag in de Beerzen wonen en mensen die vanuit andere delen van Nederland zich als forenzen gevestigd hebben. De ouder(s)/verzorger(s) zijn kritisch positief betrokken bij het onderwijs op bs De Beerze. Door de toewijzing van woningen aan statushouders en door de komst van arbeidsmigranten zijn ook kinderen van buitenlandse afkomst op bs De Beerze ingestroomd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen doet er toe.
  • Passie
  • Verbondenheid
  • Gezamenlijk verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs van start. De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari van het vorige kalenderjaar. Schooljaar 2022-2023 is een overgangsjaar. De bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022) is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021. Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022.

Op teldatum 1 oktober 2021 zaten er 395 leerlingen op bs De Beerze.

Op de nieuwe teldatum 1 februari 2022 zaten er 413 leerlingen op bs De Beerze.

De verdeling van deze leerlingen over de beide locaties is als volgt:

locatie Oostelbeers 98 leerlingen

locatie Middelbeers 315 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op bs De Beerze wordt gewerkt met een continurooster. Bij dit continurooster gaan alle leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur naar school. Op woensdag gaan alle leerlingen 's ochtends van 8.30 tot 12.30 uur naar school en zijn zij 's middags vrij. Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 de gehele dag vrij, zijn de leerlingen van de groepen 2 t/m 4 's middags vrij en gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van 8.30 tot 14.45 uur naar school.

Op alle dagen biedt 'Samenwijs Middelbeers' ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om hun kind(eren) gebruik te laten maken van voorschoolse opvang (VSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie in Middelbeers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid en monitoring

In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren. Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, zal de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen. 

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de zorgplicht van de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen. 

Preventieteam op school

Op onze kindcentrum is er voortaan een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot. De zogeheten preventieduo’s zijn op een vast moment in de week op ons kindcentrum aanwezig. Ouders en medewerkers van het kindcentrum kunnen bij twee vaste gezichten terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen van 0 tot 13 jaar. Of u nu een grote of kleine vraag hebt, of even van gedachten wilt wisselen, loop gerust bij ze binnen.

Het preventieteam is op donderdag aanwezig:

8u30-10u30 Desirée Schepens (jeugdverpleegkundige GGD)

13u00-16u00 Jolanda van Gils (Team Wijzer)

Terug naar boven