School Met De Bijbel De Hoeksteen

Pieter Biggestraat 11 3257 AR Ooltgensplaat

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Hoeksteen
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Hoeksteen
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Hoeksteen
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM BIJ CBS DE HOEKSTEEN OOLTGENSPLAAT

Onze school is een Christelijke school, ontstaan op initiatief van mensen die Christelijk onderwijs voor hun kinderen mogelijk wilden maken.In de praktijk houdt dat onder andere het volgende in: “Kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel. De kinderen te wijzen op de noodzaak en de rijkdom van het Christelijk geloof.

Elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te verschaffen, waarin het zich kan ontplooien en waarin het onbekommerd te midden van andere kinderen een plaats kan innemen.Het kind te leren dat de mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf. De kinderen te leren keuzes te maken, bijv. t.a.v. woordkeus en boek- en mediagebruik.

De kinderen respect aan te leren voor elkaar, voor jongeren en ouderen. De kinderen oog te geven voor de aarde als Gods schepping.”

Al met al een mooie missie voor een hardwerkende school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • christelijk
  • leerlingondersteuning
  • veiligheid
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven