Basisschool Op Weg

Prinses Beatrixstraat 55 6576 AW Ooij

  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
  • Schoolfoto van Basisschool Op Weg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de centrale eindtoets niet afgenomen i.v.m. de corona maatregelingen op scholen en in ons land.

In het schooljaar 2020-2021 hebben de leerlingen van groep 8 in april 2021 een gemiddelde score van 531,8 behaald. Deze score ligt onder het landelijk gemiddelde van 534,5. Enkele leerlingen hebben beduidend lager op de centrale eindtoets gescoord dan het gegeven VO advies.

In het schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen van groep 7 in mei 2022 een gemiddelde score van 535,3. Binnen het scholengewicht van onze scholen groep scoren wij boven de ondergrens. Het landelijk gemiddelde lag op 534,8. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door midden van ons LOVS en de methodiek 4 D ( data, duiden, doelen en doen).

Wij verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten van onze leerlingen en wij stellen vast wat wij met de school willen bereiken. Dit noemen we onze schoolambitie. Wij duiden de gegevens en stellen doelen op voor de leerlingen. 

Resultaten van blok of methode gebonden toetsen worden gebruikt voor de afstemming op aanbod, instructie en verwerking van de nieuwe periode.

Herhaling of extra instructie wordt geboden in de klas of klasdoorbroken.

Leerkrachten richten de planning van het onderwijs elke periode anders in, op basis van onderwijsbehoeften kunnen niveaugroepen anders samengesteld worden.

Leerkrachten overleggen inhoudelijk met elkaar of vragen consultatie bij de Intern Begeleider. Na de afname van de niet methode gebonden toetsen (CITO LVS) volgt een schoolanalyse en groepsanalyse. Doelen worden bijgesteld voor de komende periode.

Bij het maken van de diepte-analyse van alle tussentoetsen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkwijze:

1. Startanalyse met een dwarsdoorsnede/ trendanayalyses van kernvakken groep 1-2 en 3 t/ m 8 

2. Benoemen van zorgsignalen 

3. Per zorgsignaal:             

Stap 1: trendanalyse jaargroepen             

Stap 2: trendanalyse leerlingen              

Stap 3: groepsanalyse             

Stap 4: bevindingen               

Stap 5: mogelijke oorzaken               

Stap 6: aanpak 

4. De analyse leidt tot een uitgebreid plan van aanpak.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het VO.· Samen met de Ib-er bezoeken de leerkrachten van groep 8 de informatieavonden op het VO over de wijzigingen in werkwijzen. Tevens informeren zij naar de doorgestroomde leerlingen en de adviezen. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig werkwijze "advies VO" aan. Er is een bijlage toegevoegd van NRO; Waar blijven oud leerlingen? 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerkrachten zetten in op verbinding met elkaar en laten de groep van elkaar leren. Hierin geven de leerkrachten ruimte, denken ze mee, confronteren ze , begrenzen ze ongewenst gedrag, hebben ze geduld en geven ze leerlingen het vertrouwen dat zij er mogen zijn. Er is ruimte om met elkaar gebeurtenissen te bespreken.

Onze visie is dat leerlingen door deze aanpak zelfvertrouwen ontwikkelen en beter kunnen presteren.

Middels de observaties en interventies van SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) creëren  wij  een veilige leer- leef en werkomgeving.Daarnaast werken wij via een doorgaande pedagogische aanpak lijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veilig
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij kunnen ons zeer goed vinden in de beoordeling van de onderwijsinspectie. Wij werken structureel aan het behouden van onze kwaliteiten en aan het verbeteren van onze aandachtspunten. Met name onze leerlingenzorg is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het huidige kwaliteitsniveau is ons inzien niet meer vergelijkbaar met de beoordeling van afgelopen inspectiebezoek.

Terug naar boven