Basisschool Op Weg

Prinses Beatrixstraat 55 6576 AW Ooij

 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg

Het team

Toelichting van de school

Enkele leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook een specialistische coördinatie taak zoals taal-, reken-, ict-, bouw-, cultuureducatie, hoog-en meer begaafdheid coördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, maken wij gebruik van de vervangerspool CPV-Vabo. 

Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt de betreffende groep of een andere groep opgedeeld of naar huis gestuurd. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en intern oplossingen te bedenken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

"Op Weg" is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl).

De school is gesitueerd in het dorp Ooij. De school heeft rond de 170 leerlingen. Op onze school zijn 15 mensen werkzaam. Ons team bestaat uit leerkrachten, intern begeleider en directeur. Daarnaast hebben wij enkele uren een administratief medewerker en een conciërge.

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Twee groepen 1/2 en groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

Onze school is een leerplaats voor studenten van de PABO, HBO, MBO, Universiteit en het VO.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouwgroepen werken we vanuit OGO en dit betekent thematisch vanuit spel.
Leerkrachten bouwen elk thema samen met de leerlingen op.

Wij maken gebruik van de methode Rekenplein en Klinkers.

De onderstaande hoofdgebieden en de bijbehorende leerlijnen zijn ons kader:

 • Visueel-motorische ontwikkeling
 • Taal-denkontwikkeling
 • Auditieve ontwikkeling
 • Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling 
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Taal is inclusief spelling, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden.

Wij werken via OGO methodes 'Alles in 1 en Alles apart'. In 'Alles in 1' wordt thematisch gewerkt. Het werken aan onderzoek zit ook verweven in deze manier van werken.

De uren per vakgebied worden per groep bepaald n.a.v. de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Actief burgerschap: Door alle vakken heen loopt de ontwikkeling van het actief burgerschap. Tevens gebruiken wij de methode KWINK hiervoor. Wij vinden het in toenemende mate een taak van de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap en leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Immers hebben niet alle leerlingen dezelfde ondersteuning en begeleiding nodig om tot ontwikkeling te komen.

Bij basisschool Op Weg proberen wij ondersteuning tijdig, in overleg met ouders en zo dichtbij mogelijk te arrangeren. Door handelingsgericht te werken  proberen wij aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

We gaan uit van de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?”

Zorgniveaus binnen onze basisondersteuning

Er kan ondersteuning worden geboden aan een leerling in de onderstaande drie zorgniveaus, zowel bij de didactische vakken (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling) als bij de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze ondersteuning valt binnen de basisondersteuning die onze school kan bieden.

Zorgniveau 1 Goed onderwijs in de klas.

 • Basisinstructie in de groep       
 • Instructiegedrag en klassenmanagement        
 • Gebruik van effectieve methodes 3     
 • Gebruik van leerlingvolgsysteem

Zorgniveau 2 Intensivering van het onderwijsaanbod door de leerkracht binnen de groep.

Basisinstructie in de groep en vervolgens een verlengde instructie in een kleine groep met de leerkracht.

 • Herhaling in kleinere stappen      
 • Specifieker van inhoud       
 • Meer begeleide inoefenen, met als doel het vervolgens zelf te kunnen.
 • Er wordt aangesloten bij de aanpak van de groep en de methode, aangevuld met andere materialen.

Zorgniveau 3 Specifieke interventie

Bovenop de basis- en verlengde instructie wordt een specifieke interventie voor de leerling ingezet.

 • Intensievere (individuele) begeleiding of in zeer kleine groep.    
 • Creëren van extra leertijd  

Extra ondersteuning

Indien de ondersteuning die een leerling nodig heeft bovenstaande drie zorgniveau ’s overstijgt, kan er een beroep gedaan worden op de aanwezige professionals binnen onze stichting en het samenwerkingsverband. Dit kan zijn in de vorm van consultatie en advisering of in de vorm van een arrangement. Dit kan bestaan uit het inzetten van de kennis van een deskundige, specifiek lesmateriaal, inrichting van een werkplek e.d.

Als er tevens een sociaal- emotionele hulpvraag is, kan de jeugdconsulente vanuit gemeente Berg en Dal worden betrokken. Samen met de leerkracht, ouders en eventueel andere betrokkenen binnen het gezin gaan we op zoek naar meest passende ondersteuning op school en in het gezin.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Bij basisschool Op Weg is een aanbod voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Daarnaast is er voor deze leerlingen elk schooljaar de mogelijkheid om een thema van de kangoeroeklas te volgen. De kangoeroeklas is opgezet binnen SPO Condor. De school blijft verantwoordelijk voor het aanbod dat de leerlingen maken buiten het kangoeroethema. De leerlingen werken aan een portfoliomap. Gedurende het schooljaar worden diverse leergesprekken met de leerlingen gevoerd om doelen rondom ‘leren leren’ met hen op te stellen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is thuisnabij-onderwijs voor elk kind uit ons dorp.

Wij denken vanuit de passend onderwijs gedachte wat heeft de leerling nodig en op welke school krijgt de leerling de beste ontwikkelkansen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

'Warme Overdracht'

Ouders en pedagogisch medewerkers van Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf KION van instroomleerlingen vullen het kindoverdracht en registratie formulier in. Deze gegevens worden besproken met ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht Dit noemen wij de 'warme overdracht'. Na een gewenningsperiode van 6 weken op school vult de leerkracht hetzelfde kind-overdrachtsformulier in en worden de ouders uitgenodigd dit met de leerkracht te bespreken.  

Indien het registratieformulier 'KIJK' al is ingevuld bij KION dan gaat dit formulier mee. Op school werken wij ook met dit leerlingvolgsysteem. 

Terug naar boven