CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar 2017/2018 werkten wij met de Cito-Eindtoets, vanaf schooljaar 2018/2019 met de DIA Eindtoets.

Vanwege de Corona-crisis is vanuit het ministerie besloten dat er in schooljaar 2019/2020 geen Eindtoets werd afgenomen, deze mist u dus in de statistieken. Al langer dan tien jaar op rij hebben onze kinderen steeds een gemiddelde score gehaald boven de inspectienorm en daar zijn we trots op!

Op basis van de gemiddelde score op referentieniveau van de afgelopen drie jaar en het inzicht in de huidige groep 8, verwachten we dat we in schooljaar 2021/2022 ook op of iets boven het gemiddelde scoren op referentieniveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De analyses van de tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, twee keer per jaar tijdens de Ondersteuningsgesprekken met directie, ib en betreffende leerkrachten besproken. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van het groepsgemiddelde en naar de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden individuele resultaten het groepsgemiddelde. Ook bekijken we of je een trend kunnen ontdekken. De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten op groepsniveau maar ook op individueel niveau: welke aanpak leidt tot groei en welk voordeel hebben andere leerkrachten hiervan? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om individuele kinderen ook groei te laten doormaken? Deze analyse leidt tot direct handelen in de groep. Dit is terug te zien in de individuele handelingsplannen (HP) en ontwikkelingsperspectieven (OP) in ParnasSys, onze indeling van de drie instructieniveaus per kernvak en de lijst met vaste oefenmomenten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school willen we met elkaar, team, kinderen én ouders, de zorg dragen voor een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Een kind ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin het geaccepteerd wordt zoals het is. We besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Acceptatie en geborgenheid zijn kernwaarden op onze school. Samen maken we er een fijne school van!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen een fijne school!
  • Iedereen hoort erbij!
  • Geborgenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven