CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar 2017/2018 werkten wij met de Cito-Eindtoets, vanaf schooljaar 2018/2019 met de DIA Eindtoets.

Vanwege de Corona-crisis is vanuit het ministerie besloten dat er in schooljaar 2019/2020 geen Eindtoets werd afgenomen, deze mist u dus in de statistieken. Al langer dan tien jaar op rij hebben onze kinderen steeds een gemiddelde score gehaald boven de inspectienorm en daar zijn we trots op!

Op basis van de gemiddelde score op referentieniveau van de afgelopen drie jaar en het inzicht in de huidige groep 8, verwachten we dat we in schooljaar 2022/2023 ook op of iets boven het gemiddelde scoren op referentieniveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De analyses van de tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, twee keer per jaar tijdens de Ondersteuningsgesprekken met directie, ib en betreffende leerkrachten besproken. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van het groepsgemiddelde en naar de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden individuele resultaten het groepsgemiddelde. Ook bekijken we of we een trend kunnen ontdekken. De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten op groepsniveau maar ook op individueel niveau: welke aanpak leidt tot groei en welk voordeel hebben andere leerkrachten hiervan? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om individuele kinderen ook groei te laten doormaken? Deze analyse leidt tot direct handelen in de groep. Dit is terug te zien in de individuele handelingsplannen (HP) en ontwikkelingsperspectieven (OPP) in ParnasSys, onze indeling van de drie instructieniveaus per kernvak en de lijst met vaste oefenmomenten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school willen we met elkaar, team, kinderen én ouders, de zorg dragen voor een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Een kind ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin het geaccepteerd wordt zoals het is. We besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Acceptatie en geborgenheid zijn kernwaarden op onze school. Samen maken we er een fijne school van!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen een fijne school!
  • Iedereen hoort erbij!
  • Geborgenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven