CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

- onze school in aquarel, gemaakt door leerling Janna Wesseling -

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit betrokken, enthousiaste, goed geschoolde en professioneel ingestelde collegae. Directie, ib-er, bouwcoördinatoren, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel: we doen elke dag weer ons best om elk kind te helpen in zijn ontwikkeling.

Bij aanvang van het schooljaar zijn de kleutergroepen verdeeld over groep 1 (instroom), en groep 2a en 2b. In de loop van het schooljaar, wanneer er meerdere kinderen in groep 1 zijn ingestroomd, zullen de oudste kinderen van groep 1 verdeeld worden over beide groepen 2. Als het zover is, krijgen de ouders van deze kinderen hierover bericht.

Schooljaar 2023/2024

Directeur                       Jenny van Oosten

Intern begeleider        Joke Bouwland

Pepergroep                  Jeroen Delhaas

Administratie               Leidy Bots

Onderwijsassistent    Manon Stoker en Gerin Wiek

Gymleerkracht            Marloes Leeman

Invalpoolcollegae       Diana van der Weide (vrijdag) en meer bij schrijven nog niet bekend.

Invalcollegae               Betsy Driever en Janneke Wubs

Groep 1                          Frouktje Kiel / Ruth van Kruiselbergen

Groep 2a                      Annemarie Wubs (bouwcoördinator) / Diana van der Weide

Groep 2b                      Betty Wind / Diana van der Weide / Marjanne Dijkstra

Groep 3a                      Marjolein Brandsema

Groep 3b                      Annemarijn Smith / Anneke Wever

Groep 4                         Fleur Jakobs / Anneke Wever

Groep 5                         Margaretha Pol / Bernard Bunskoek

Groep 6                         Karin de Haan (bouwcoördinator) / Petra Strating

Groep 7                         Eva Sijpkes 

Groep 8a                      Marcel Nijboer 

Groep 8b                      Sanne Wubs (bouwcoördinator) / Janine Wubs

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief:

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er op dit moment nog geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen.

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle kinderen. Daarom mag zij alleen die kinderen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders/verzorgers of door andere volwassenen met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze kinderen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Beleid aangevuld vanuit CBS De Rank:

Wanneer er sprake is van uitval van een van onze leerkrachten, kunnen we een beroep doen op onze invalpoolcollegae die aan ons cluster (SCS De Zaaier, CBS De Höchte en CBS De Rank) zijn verbonden. Binnen dit cluster zijn vaste invalpoolcollegae werkzaam die bekend te zijn met de werkwijze van de scholen. Wanneer de vaste invalpoolcollegae niet beschikbaar zijn, kunnen wij altijd nog een beroep doen op onze gepensioneerde collegae. Wanneer hiervan ook niemand beschikbaar is, zal de groep die dag niet naar school kunnen komen. In dat laatste geval wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd via Parro.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 1 t/m 2:

Op onze school werken we met Schatkist. Schatkist is een totaalaanbod voor groep 1 en groep 2. Met Schatkist gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor de toekomst, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Daarnaast werken we ook met het rekenprogramma van 'Met sprongen vooruit'.

ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind

De ontwikkeling van de kleuters wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het programma ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind. Hiermee is goed te zien waar een kind zich bevindt in zijn ontwikkeling en of het bijvoorbeeld toe is aan een volgende groep. Er wordt bij de kleutergroepen niet getoetst.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 3 t/m 8:

 • (Begrijpend) Lezen: Veilig Leren Lezen, Estafette3
 • Taal: Taal op Maat en Spelling op Maat
 • Rekenen: Pluspunt versie 4
 • Wereldoriëntatie: Blink Geïntegreerd, VVN, Stepping Stones Junior
 • Techniek: Techniek Torens en modules ontwikkeld door Rank-leerkrachten
 • Beeldende vorming: 4-jarige leerlijn ontwikkeld door Rank-leerkrachten waarin alle technieken aan de beurt komen, de opdrachten komen uit methodes als Uit de kunst, Moet je doen, e.d.
 • Drama: Moet je doen en lessen ontwikkeld door Rank-leerkrachten
 • Muziek: 123Zing!, Kunstenschool Groningen
 • Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in de basisschool
 • Levensbeschouwing, bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen van kennis over / kennismaking met de diversiteit van de samenleving: Kind Op Maandag, Jeugdjournaal, Blink, Schooltv, excursies, diverse gastdocenten

Schriftelijk of digitaal verwerken?

Voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat wij vanaf schooljaar 2022/2023 de lesstof van de kernvakken weer voor het overgrote deel op papier laten verwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen er meer van leren en wij er betere juffen/meesters bij kunnen zijn. Zijn we dan niet digitaal? Juist wel! We zijn allemaal goed op de hoogte van de meerwaarde van het weloverwogen en gericht inzetten van digitale verwerkingssoftware. Ieder kind van groep 5 t/m groep 8 heeft daarvoor de beschikking over een 'eigen' iPad of Chromebook. Deze wordt door school beschikbaar gesteld en blijft eigendom van school. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het gebruik en het netjes opbergen van de device. In geval van schade wordt er een beroep worden gedaan op de verzekering van de ouders/verzorgers.

In groep 1 t/m 4 hebben de kinderen de beschikking over een aantal iPads.

Atelier

Een kind ontwikkelt zich bij ons op school niet alleen op de cognitieve vakken maar krijgt ook de kans om zijn andere talenten te laten zien. Elke vrijdagmiddag hebben we Atelier en laten onze kinderen zich van een andere kant zien. We doen dan drama, muziek, techniek, handvaardigheid, dans, koken en nog veel meer... een middag om naar uit te kijken!

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedereen is welkom op onze school. Wanneer een kind bij ons aangemeld wordt, bekijken we samen met de ouders/verzorgers en het Ondersteuningsteam van Perspectief of een kind op onze school plaatsbaar is. Wanneer onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind, wordt uw kind ingeschreven. Wanneer dit niet zo is, kijken we samen verder naar een school waar uw kind beter op zijn/haar plek is. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons schoolondersteuningsprofiel.

Lag de laatste jaren de nadruk vooral op hulp aan kinderen die moeite met het leerstofaanbod hebben, is nu het inzicht er dat ook kinderen die geen uitdaging in het leerstofaanbod vinden, hulp nodig hebben. Op CBS De Rank willen we álle kinderen verder helpen in hun ontwikkeling.

Binnen de mogelijkheden van de school wordt basisondersteuning op drie niveaus aangeboden door de eigen leerkracht. Voor kinderen die een uitdagender aanbod nodig hebben dan dat wat binnen de basisondersteuning valt, hebben we de Perspectief-brede Pepergroep. In deze groep werken kinderen van meerdere basisscholen aan uitdagende projecten op eigen niveau. We werken hierbij samen met collegae van Ubbo Emmius. Zij verzorgen debatteerlessen en filosofeerlessen. Ook kunnen kinderen deelnemen die dubbel bijzonder zijn. Zoals bijvoorbeeld een hoog IQ in combinatie met een diagnose binnen het autistisch spectrum. Onderzocht wordt of er Perspectief-breed ook aanbod op eigen niveau kan komen voor kinderen die onderwijs nodig hebben op een meer praktisch ingestelde manier.

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief:

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken. SG Perspectief vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom een IBP-beleidsplan voor elke school gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen onze school informatiebeveiliging en privacy hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan. Een belangrijk document is de privacyverklaring die u op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd toestemming van u nodig. Bij de inschrijving van uw kind vragen wij dan ook uw toestemming. Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. Wilt u uw toestemming intrekken dan kan dat door dit kenbaar te maken aan de directeur. Toestemming vragen geldt echter niet voor alle persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan OCW en de Belastingdienst.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met de directeur. Zij is het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG binnen onze school.Het schoolbestuur is verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een goede naleving van alle privacyregels binnen de school. Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies is onze FG. Hij is gecertificeerd en te bereiken via info@peponderwijsadvies.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022/2023 hebben de scholen van Perspectief een cursus 'Uitgaan van verschillen' gevolgd met als doel ons inzicht te vergroten waarop er binnen de klas, binnen de school, binnen Perspectief en binnen de regio omgegaan kan worden met verschillen tussen kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw De Bast is peuterspeelzaal de Peuterkorf gehuisvest. Er is een nauwe samenwerking tussen de juffen van de Peuterkorf en de juffen van de kleuters. Er vindt altijd een warme overdracht plaats wanneer een peuter de overstap maakt naar de kleuters. Het lokaal van de Peuterkorf grenst aan het leerplein van de kleuters. Zo is de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool laagdrempelig. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Terug naar boven