CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

 • Schoolfoto van CBS De Rank
 • Schoolfoto van CBS De Rank
 • Schoolfoto van CBS De Rank

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit professionele, goed geschoolde, betrokken en enthousiaste mensen. Directie, leerkrachten, ib-er, onderwijsondersteunend personeel, allemaal doen we elke dag weer ons best om elk kind te helpen in zijn ontwikkeling. Elders vindt u een teamfoto. In september komt de schoolfotograaf weer en zal de nieuwe teamfoto gedeeld worden.

Schooljaar 2022 - 2023

Directeur                      Jenny van Oosten

Intern begeleider        Joke Bouwland

Pepergroep                 Jeroen Delhaas

Administratie               Leidy Bots

Onderwijsassistent     Manon Stoker en Gerin Wiek

Gymleerkracht            Marloes Leeman

Invalpoolcollegae       Michel van der Laan en Rachel Klaucke

Invalcollegae              Betsy Driever en Janneke Wubs

Groep 1                       Frouktje Kiel / Ruth van Kruiselbergen

Groep 2a                    Annemarie Wubs / Fleur Jakobs

Groep 2b                    Betty Wind / Bernard Bunskoek / Marjanne Dijkstra

Groep 3a                    Allison Geertsema

Groep 3b                    Annemarijn Smith / Elise Boels / Marjolein Brandsema

Groep 4                       Fleur Jakobs / Anneke Wever

Groep 5                       Susanne Huseman / Bernard Bunskoek

Groep 6                       Marjolein Brandsema / Karin de Haan

Groep 7a                     Eva Sijpkes 

Groep 7b                     Petra Strating / Sanne Wubs / Marjolein Brandsema 

Groep 8                       Marcel Nijboer

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er op dit moment nog geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen.

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle kinderen. Daarom mag zij alleen die kinderen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders/verzorgers of door andere volwassenen met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze kinderen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Beleid aangevuld vanuit CBS De Rank:

Wanneer er sprake is van uitval van een van onze leerkrachten, kunnen we een beroep doen op onze twee invalpoolcollegae die vanaf schooljaar 2022/2023 aan ons cluster zijn verbonden. Wij vormen een cluster samen met CBS De Zaaier, CBS De Höchte en CBS De Rank. Binnen dit cluster zijn twee vaste invalpoolcollegae werkzaam. Onze invalpoolcollegae worden ingewerkt op alledrie de scholen om zo bekend te zijn met de werkwijze van alledrie de scholen. Wanneer de twee vaste invalpoolcollegae niet beschikbaar zijn, kunnen wij altijd nog een beroep doen op onze gepensioneerde collegae. Wanneer hiervan ook niemand beschikbaar is, zal de groep die dag niet naar school kunnen komen. In dat laatste geval wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd via Parro. Heeft u nog geen toegang tot Parro? Geef dat door aan de leerkracht van uw kind.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 1 t/m 2:

Op onze school werken we met Schatkist. Schatkist is een totaalaanbod voor groep 1 en groep 2. Met Schatkist gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor de toekomst, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Daarnaast werken we ook met het rekenprogramma van 'Met sprongen vooruit'.

ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind

De ontwikkeling van de kleuters wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het programma ParnasSys Leerlijnen Jonge Kind. Hiermee is goed te zien waar een kind zich bevindt in zijn ontwikkeling en of het bijvoorbeeld toe is aan een volgende groep. Er wordt bij de kleutergroepen niet getoetst.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 3 t/m 8:

 • (Begrijpend) Lezen: Veilig Leren Lezen, Estafette3
 • Taal: Taal op Maat en Spelling op Maat
 • Rekenen: Pluspunt versie 4
 • Wereldoriëntatie: Blink Geïntegreerd, VVN, Stepping Stones Junior
 • Techniek: Techniek Torens en modules ontwikkeld door Rank-leerkrachten
 • Beeldende vorming: 4-jarige leerlijn ontwikkeld door Rank-leerkrachten waarin alle technieken aan de beurt komen, de opdrachten komen uit methodes als Uit de kunst, Moet je doen, e.d.
 • Drama: Moet je doen en lessen ontwikkeld door Rank-leerkrachten
 • Muziek: 123Zing!, Kunstenschool Groningen
 • Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in de basisschool
 • Levensbeschouwing, bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen van kennis over / kennismaking met de diversiteit van de samenleving: Kind Op Maandag, Jeugdjournaal, Schooltv, excursies, diverse gastdocenten

Schriftelijk of digitaal verwerken?

Voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat wij vanaf schooljaar 2022/2023 de kinderen de lesstof van de kernvakken weer voor het overgrote deel op papier laten verwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen er meer van leren en wij er betere juffen/meesters bij kunnen zijn. Zijn we dan niet digitaal? Juist wel! We zijn allemaal goed op de hoogte van de meerwaarde van het weloverwogen en gericht inzetten van digitale verwerkingssoftware. Ieder kind van groep 5 t/m groep 8 heeft daarvoor de beschikking over een 'eigen' iPad of Chromebook. Deze wordt door school beschikbaar gesteld en blijft eigendom van school. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het gebruik en het netjes opbergen van de device. In geval van schade wordt er een beroep worden gedaan op de verzekering van de ouders/verzorgers.

In groep 1 t/m 4 hebben de kinderen de beschikking over een aantal iPads.

Atelier

Een kind ontwikkelt zich bij ons op school niet alleen op de cognitieve vakken maar krijgt ook de kans om zijn andere talenten te laten zien. Elke vrijdagmiddag is het Atelier-tijd en laten onze kinderen zich van een andere kant zien. We doen dan drama, muziek, techniek, handvaardigheid, dans, koken en nog veel meer... een middag om naar uit te kijken!

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven geen onderwijs aan specifieke doelgroepen. Iedereen is welkom op onze school. Wanneer een kind bij ons aangemeld wordt, bekijken we samen met de ouders en Steunpunt Passend Onderwijs of een kind op onze school plaatsbaar is. Wanneer onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind, wordt uw kind ingeschreven. Wanneer dit niet zo is, kijken we samen verder naar een school waar uw kind beter op zijn/haar plek is. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons schoolondersteuningsprofiel.

Lag de laatste jaren de nadruk vooral op de hulp aan kinderen die benedengemiddeld presteren, nu is het inzicht er dat we ook de kinderen die bovengemiddeld presteren, of zouden moeten kunnen presteren, hier in moeten begeleiden en meer uitdaging moeten geven. Op CBS De Rank willen we álle kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, waarbij we steeds leerstof aanbieden in de zone van de naaste ontwikkeling. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen op onze school te bedienen binnen onze grenzen. Hierbij geldt dat elk kind uniek is en dat per kind gekeken wordt in hoeverre maatwerk uit te voeren is.

Binnen de mogelijkheden van de school wordt basisondersteuning op drie niveaus aangeboden door de eigen leerkracht. Daarnaast zijn er specifieke arrangementen zoals de debatteergroep en filosofeergroep o.l.v. docenten van het Ubbo Emmius. Voor kinderen die een uitdagender aanbod nodig hebben dan dat wat binnen de basisondersteuning valt, hebben we de Perspectief-brede Pepergroep. In deze groep werken kinderen van meerdere basisscholen aan uitdagende projecten op eigen theoretisch niveau. Ook kunnen kinderen deelnemen die dubbel bijzonder zijn. Zoals een hoog IQ in combinatie met een aandoening binnen het autistisch spectrum. Onderzocht wordt of er Perspectief-breed ook een aanbod op eigen niveau kan komen voor kinderen die onderwijs nodig hebben op een meer praktisch ingestelde manier.

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Aanmelding en toelating nieuwe leerlingen

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld wordt, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt. 

Aanmelding

Bij de aanmelding vragen we ouders/verzorgers om informatie over hun kind. Voor de meeste kinderen kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er specifieke ondersteuning en/of begeleiding is. Daarom is het belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het aanmeldingsformulier.

Toelating

Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, meld uw kind dan zo’n 3 maanden van te voren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn ook. Soms lukt dat niet. Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is. Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken (in bijzondere situaties nog eens met 4 weken te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen bijzonderheden zijn. Maar soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om de afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen we goed en zorgvuldig doen. 

Uw kind wordt 4 jaar

In principe kan uw kind naar school als het 4 jaar wordt. De leerkracht van groep 1 neemt, nadat de toelating en inschrijving een feit is, ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op. Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, is uw kind nog niet toelaatbaar. In geval van een medische reden voor het niet zindelijk zijn, kan er besloten worden om het kind wel toe te laten maar dienen de ouders/verzorgers zelf het verschonen te organiseren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022/2023 hebben de scholen van Perspectief een cursus 'Uitgaan van verschillen' gevolgd met als doel ons inzicht te vergroten waarop er binnen de klas, binnen de school, binnen Perspectief en binnen de regio omgegaan kan worden met verschillen tussen kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw De Bast is peuterspeelzaal de Peuterkorf gehuisvest. Er is een nauwe samenwerking tussen de juffen van de Peuterkorf en de juffen van de kleuters. Er vindt altijd een warme overdracht plaats wanneer een peuter de overstap maakt naar de kleuters. Het lokaal van de Peuterkorf grenst aan het leerplein van de kleuters. Zo is de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool laagdrempelig. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Terug naar boven