CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Rank!

CBS De Rank is een christelijke dorpsschool gevestigd in MFA De Bast. Ons handelen wordt geïnspireerd vanuit onze persoonlijke relatie met God, door ons geloof, door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst. Bij ons op school is ieder kind, ieder mens uniek is en mag het zijn wie hij, of zij is. 'Elk kind is er één!'

Ons onderwijs is breed ingericht. We stimuleren, naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

Kom gerust een keer langs om onze school in het écht te bekijken.

Team CBS De Rank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk Onderwijs
  • Elk kind is er één!
  • Dorpsschool
  • Gezonde School
  • KiVa

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanuit onze schoolvereniging Scholengroep Perspectief hanteren wij een aantal protocollen waarin staat omschreven hoe we omgaan met situaties die, in geval van voorkomen, adequaat handelen vereisen. We hebben o.a. een Anti-pestprotocol, Meldcode kindermishandeling en Huiselijk geweld, een protocol Sociale Media, een protocol Agressie, geweld en seksuele intimidatie en RI&E documenten. Deze protocollen en documenten zijn onderdeel van ons Sociaal Veiligheidsplan. Dit Sociaal Veiligheidsplan is ter inzage bij de directie op onze school. 

Terug naar boven