Openbare basisschool Opwaardz

Ter Stegestraat 23 8121 XB Olst

Hoofdingang van onze school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij ons op school nemen we de eindcito af waarvan u hier de resultaten ziet. Om tot deze goede resultaten te komen zorgen we ervoor dat de leerlingen goed voorbereid en met zelfvertrouwen de Citotoets gaan maken. Eerst maken de leerlingen in groep 7 de entreetoets. Deze toets geeft een mooi beeld voor elke leerling. Zo worden kansen meteen duidelijk, waar kan deze leerling nog wat extra hulp gebruiken? Waar kan hij/zij in excelleren? De leerkracht kan hier in groep 8 vanaf dag 1 mee aan de slag, samen met de leerling.

Vervolgens doen we in februari het NIO/onderzoek. Zo wordt snel inzichtelijk of we op de juiste koers liggen. Zonodig kunnen er dan nog aanpassingen aan het huiswerk of het lesprogramma worden gedaan. De leerlingen bespreken samen met de leerkracht en de ouders de resultaten. Zo zien ook zij wat er te winnen valt, en gaan ze met een goed gevoel de Citotoets in.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om tot een goed schooladvies te komen gebruiken we bij ons op school de gegevens van ons LOVS. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden hierin de toetsen van de leerling opgeslagen, waardoor een duidelijk beeld van de prestaties ontstaat.

Hieraan koppelen we dan de resultaten van de entreetoets (eind groep 7), van het drempelponderzoek (begin groep 8), van de NIO-toets (een intelligentieonderzoek halverwege groep 8) en de resultaten van de Eindcito.

Ook kijken we naar de sociaal emotionele kanten van de leerling, naar zijn werkhouding en naar de wensen van ouders en kind.Hieruit ontstaat een schooladvies, dat in bijna alle gevallen door de ouders wordt overgenomen.

We hebben hier tot nog toe goede ervaringen mee. Ook is het contact met de scholen waarnaar onze leerlingen veelal uitstromen erg goed.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met een klein team zetten we goed onderwijs in onze school weg! Dit rapport scoort op bijna alles een cijfer 3 en zelfs ook een cijfer 4. Het is een rapport waar we trots op zijn. De inspectie heeft haar vertrouwen in ons onderwijs uitgesproken. Dit is een goede basis voor de toekomst. Ons aandachtspunt ligt nu op het gebied van "borgen" van hetgeen dat verbeterd en ontwikkeld is.

Terug naar boven