Nutsschool voor Basisonderwijs

Hengelosestraat 31 7572 BM Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 op de basisschool maken de leerlingen een eindtoets. Een eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. Er wordt dan ook gekeken naar het fundamentele niveau en het streefniveau van de groep leerlingen. In beide gevallen scoren wij in 2021-2022 boven het landelijk gemiddelde en ruim boven de signaleringswaarde van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle onderstaande tussenresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde en ook ruim boven het inspectie gemiddelde van vergelijkbare scholen.

Dat geldt zeker voor de resultaten op technisch lezen en rekenen/wiskunde, begrijpend lezen zit hier net iets boven.

De resultaten van begrijpend lezen, ook in andere jaargroepen, hebben ons doen besluiten een "datateam" in de school te formeren en met behulp van een onderwijsbegeleidingsdienst en de Universiteit Twente zijn we op zoek naar interventies en oplossingen om deze resultaten weer op hetzelfde niveau te krijgen als de andere vakgebieden. Hier hebben we in het schooljaar 2014-2015 een start mee gemaakt en dit datateam bestaat nog steeds en komt 8-jaarlijks bij elkaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de Oldenzaalse situatie is de locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College onze thuisschool bij het doorleiden van leerlingen naar het Voortgezet onderwijs.

Bij aanmelding en (warme = van mens tot mens) overdracht van leerlingen hanteren zij een andere indeling, zij (en wij) spreken van een B/C/D/E leerling. In 2019 hebben wij 5 leerlingen een B-advies (VSO/VMBO-B/K) gegeven, 5 x een C-advies (VMBO-T), 8 x een D (HAVO), 3 x een D/E (HAVO/VWO  en  9 x een E (VWO).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Je welbevinden is een voorwaarde om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijsleeraanbod en om op sociaal gebied te kunnen leren.

We kiezen er dan ook voor om in jaargroep 0/1 kleine groepen te hebben, kinderen moeten zich eerst veilig voelen en graag naar school gaan, dan pas komen ze tot leren. Dat vraagt veel "leerkrachtnabijheid" bij de start van hun schoolloopbaan. Kinderen doen dan succeservaringen op in de sociale omgang, het samenwerken, de zelfredzaamheid en krijgen daardoor zelfvertrouwen, een hoge betrokkenheid op het activiteitenaanbod en laten emotioneel welzijn zien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • betrokkenheid
  • bevorderen pro-sociaal gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 heeft de inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van de Nutsschool waarbij gekeken is naar de kwaliteitsstandaarden. We hebben toen een aantal herstelopdrachten ontvangen. Daarmee zijn team, directie, MR en RvT vanaf dat moment keihard aan de slag gegaan met behulp van een plan van aanpak.

De kwaliteit is in december 2023 opnieuw beoordeeld door de onderwijsinspectie. Alle drie de onderzochte bestuursstandaarden zijn nu als voldoende beoordeeld, waarmee de Nutsschool voldoet aan de basiskwaliteit en aan wat de wet van besturen vraagt! Verder worden de middelen doelmatig besteed aan scholing en ter verbetering van het onderwijs en is er een systeem ontwikkeld waardoor er beter zicht is op de ontwikkeling van de leraren. 

Verder is het prettig te lezen in het rapport wat we ontvangen hebben dat de inspectie constateert dat veel goed gaat. We gaan dan ook samen met het team en de geledingen door met het geven van goed onderwijs in het belang van onze leerlingen.

Terug naar boven