Nutsschool voor Basisonderwijs

Hengelosestraat 31 7572 BM Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

De school kent een evenwichtige opbouw wat betreft leeftijdsverdeling met in alle leeftijdsgroepen personeel. Doordat we een éénpitter zijn en geen leerkrachten van andere scholen hoeven op te nemen, kunnen we éénduidig personeelsbeleid voeren en sturen op kwaliteit en een evenwichtige opbouw nastreven.

Daarnaast kennen we al jaren een bijzonder laag ziekteverzuim en zeer weinig verloop onder het personeel, wat bevorderlijk is voor "de rust" in de school. Groepen hebben vaste (duo)leerkrachten en waar nodig en mogelijk vervangen deze elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uitgangspunt  blijft altijd te zoeken naar vervanging. We kunnen hierbij gebruik maken van  de aanwezige vervangerslijst (intern hebben enkele leerkrachten dagen beschikbaar voor vervangingen) en zijn tevens aangesloten bij het  “mobiliteitscentrum” van het OBT, dat in principe de vervanging voor ons  organiseert;

Lukt  dat niet, dan kan in overleg met parttimers worden bezien of zij in de  gelegenheid zijn een zieke collega te vervangen;

Zijn  nummers 1 en 2 niet haalbaar dan wordt op incidentele basis gekeken of  leerkrachten met een specifieke taak kunnen inspringen. Er zal nauwkeurig  worden bijgehouden hoeveel dagdelen door de vrij geroosterde leerkracht  worden ingeleverd ten behoeve van invalwerkzaamheden. Een goede balans moet  worden gevonden, om te voorkomen dat niet één specifieke taak blijft liggen; 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden op basis van leeftijd (homogeen) gegroepeerd. We kiezen ervoor geen combinatieklassen te hebben en kennen een maximum van 30 leerlingen per jaargroep, dat alleen door zittenblijven (wat enkel voorkomt) boven dit aantal kan komen.

Wel starten we aan het begin van ieder schooljaar met twee jaargroepen één, die ieder maximaal 15 leerlingen hebben. Om en om stromen in deze jaargroepen één de kinderen in die in de loop van het schooljaar vier worden.

Groepen van 30 leerlingen hebben extra handen in de klas omdat ervaren leerkrachten uren per week hebben om de leerkrachten van deze groep te ondersteunen. De groep wordt dan in deelgroepen opgesplitst of er wordt aan een groep leerlingen een ondersteunend aanbod gegeven.

Alle leerkrachten zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te geven, we geven "Engels" vanaf jaargroep 5 en kennen een uitgebreide jaarplanning voor kunst- en cultuuractiviteiten. We werken verder met eigentijdse methoden die voldoen aan de kerndoelen en gebruiken daarbij de chromebooks veel als ondersteuning.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het hierboven genoemde werken met ontwikkelingsmateriaal is inclusief voorbereidend lezen, - rekenen en techniek, tekenen en handvaardigheid.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Hieronder kunt u ons actuele schoolondersteuningsprofiel downloaden, het is tevens terug te vinden op de website van onze school.

In dit profiel is terug te vinden aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt. Daar waar nodig betrekken we ondersteuning bij het Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) waar we samenwerken met drie grote(re) schoolbesturen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op basis van ons schoolondersteuningsprofiel zullen we altijd onze mogelijkheden bespreken en waar nodig inzetten om te kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Nutsschool kiest er bewust voor om geen VVE-school te zijn. We kennen enkele kinderen in onderwijsachterstandsituaties en bieden via remedial teaching en meer handen in de klas deze enkele leerlingen ondersteuning. Hier willen wij niet ons reguliere onderwijsprogramma op aanpassen, maar kiezen ervoor dit meer individueel te benaderen. Door deze keuze kunnen wij een "rijkere" leeromgeving aanbieden en werken met methodieken en methoden die op een hoger niveau aangeboden worden.

Onze leerlingen zijn afkomstig van verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met deze instellingen zijn afspraken gemaakt dat na toestemming van ouders/verzorgers er een overdrachtsformulier naar onze basisschool gestuurd wordt. Waar nodig vindt er zogenaamde "warme overdracht" plaats, op verzoek van ouders/verzorgers, de aanleverende instelling of onze school wordt er dan een gesprek gepland.

Deze manier van werken past binnen het afgesproken gemeentelijk beleid ten aanzien van VVE in Oldenzaal.

Wel kennen we naschoolse opvang in samenwerking met de Kiekeboe op onze eigen locatie, waarbij Nutsschoolkinderen na schooltijd in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte opgevangen worden.

Terug naar boven