Nutsschool voor Basisonderwijs

Hengelosestraat 31 7572 BM Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Nutsschool wil goed onderwijs aanbieden aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Uitgangspunt is dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, waarbij samen leren, samenwerken en zorgdragen voor elkaar belangrijk zijn. Wij willen dat bereiken door degelijk, vakgericht onderwijs afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk met eigentijdse methodieken en leermiddelen, waarbij ICT een belangrijke plaats inneemt. We kennen zorg naar de onderkant (remedial teaching), maar ook naar de bovenkant (eigen plusgroepen).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • professionele cultuur
  • oog voor het individuele kind
  • oog voor ouders/verzorgers
  • rust, reinheid en regelmaat
  • brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Nutsschool kent een aannamebeleid en streeft naar een maximum van 30 kinderen per groep. Wel kennen we twee jaargroepen 1 die ieder schooljaar starten met 15 leerlingen. We kennen geen combinatieklassen en ons aannamebeleid is een keuze voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. We willen geen grote school worden, we kennen onze leerlingen en hun ouders.

Kinderen kunnen op de 1e oktober nadat ze 2 jaar zijn geworden op onze school aangemeld worden. De laatste jaren is er veel belangstelling voor onze school en werken we met wachtlijsten. De evenwichtige verdeling van de leerlingen over de leerjaren is het gevolg van ons aannamebeleid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij kennen een continurooster, de schooltijden zijn dan dagelijks van 08.30 tot 14.15, waarbij de leerlingen onder leiding van de leerkrachten lunchen op school. De groepen 1 en 2 hebben een "korte woensdag", zij gaan dan tot 12.30 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We spannen ons actief in om de aan ons toevertrouwde leerlingen een veilig en plezierig schoolklimaat te bieden. Daarvoor zijn afspraken en regels onontbeerlijk en deze bespreken we en stellen we samen met de leerlingen op. Verder zijn de benodigde protocollen aanwezig en actueel, maar belangrijker is elke melding van ongewenst gedrag of klachten en aanmerkingen op onze werkwijze serieus te nemen en direct in gesprek te gaan over wat beter kan en/of moet. In de praktijk moet het verschil gemaakt worden.

Tevens bevragen we leerlingen, ouders en team regelmatig (jaarlijks - tweejaarlijks-vierjaarlijks) over wat zij op diverse terreinen vinden van onze school. De uitslagen zetten we om in plannen om onze school nog beter en veiliger te maken, zodat we optimaal aan de talentontwikkeling van onze leerlingen kunnen werken.

Terug naar boven