de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een cito-eindtoetsscore ligt tussen 500-550. Het door een leerling behaalde resultaat houdt verband met het verwijzingsadvies naar het voortgezet onderwijs. De cijfers in de grafiek geven de gemiddelde scores van de Bongerd weer. Deze scores liggen op of boven de landelijke genormeerde ondergrens die door de onderwijsinspectie is vastgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basis van onze visie 'het jonge kind', dat in 2022-2023 ontwikkeld is, zijn we voor de kleutergroepen op zoek naar een passend observatiesysteem. De eerste periode van het schooljaar (tussen de zomer- en de herfstvakantie) monitoren we de leerlingen op de SLO doelen start groep 3 voor het cognitieve-, sociaal emotionele aandachtsgebied. Het volgsysteem kiezen we in deze periode, hierin wegen we zorgvuldig de verschillende mogelijkheden af op basis van onze visie. Het volgsysteem gaan we gebruiken voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Naast de cognitieve, motorische, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling is er expliciet aandacht voor doelen rondom zelfredzaamheid en executieve functies. Dit volgsysteem volgt de leerlingen in hun ontwikkeling naar start groep 3. 

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de resultaten op de cognitieve ontwikkeling (taal, lezen, rekenen) gemeten middels methodegebonden toetsen en Cito Leerling in Beeld (LIB) toetsen. Ook de executieve functies meten we middels Cito LIB toetsen. De resultaten van de Cito LIB toetsen evalueren we op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Voor de leerlingen worden de resultaten door middel van een apart inlegvel meegegeven met het rapport van februari en juni. De resultaten van de methodegebonden toetsen kunnen ouders te allen tijde inzien in ParnasSys.

Methodetoetsen en Cito LIB toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt opnieuw gereflecteerd op het onderwijsaanbod. Indien nodig wordt het onderwijsaanbod aangepast voor de hele groep en/of voor individuele leerlingen. Voor de individuele leerlingen kan een interventieplan opgesteld worden. Na maximaal 6 weken wordt een interventie geëvalueerd en wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Zo niet, dan wordt het doel bijgesteld of verlengd en wordt de manier waarop dit doel wordt bereikt, aangepast. Eigenaarschap van het kind is hierbij van belang. De daltonkernwaarden zelfreflectie en verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Regelmatig worden de resultaten besproken met de leerkracht en de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces totstandkoming van schooladvies

Wij starten met een voorlopig schooladvies halverwege groep 7. Naar aanleiding van de trendanalyses vanuit de Cito LIB toetsen vanaf groep 3 t/m halverwege groep 7, gaan de leerkrachten van de groepen 6 en 7 samen met de intern begeleiders (ib) en directie in overleg om het voorlopig advies te formuleren.

We letten daarbij naast de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling op executieve functies op het gedrag, de motivatie, de werkhouding, de concentratie, het samenwerken en maken van het huiswerk. Voor iedere leerling komen we tot een voorlopig advies, welke we na de middentoetsen (februari/maart) met ouders van de leerlingen van groep 7 delen.

Naast de Cito LIB eindtoetsen in groep 7 nemen we ook de begintoetsen in groep 8 af (eind oktober). Daarna komen we tot een tweede voorlopig advies welke gedeeld wordt met ouders in november/december. 

In februari nemen de leerlingen groep 8 de doorstroomtoets af. Op basis van de resultaten van de doorstroomtoets wordt het voorlopig advies nogmaals bekeken en bijgesteld indien nodig. Dit advies wordt het definitieve advies en wordt gedeeld met ouders eind februari. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basisvoorwaarden voor een goede sociale emotionele ontwikkeling is dat er op school een goed pedagogisch klimaat is waarbij leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Middels de drie kernwaarden op sociale opbrengsten (respect voor elkaar, zorgdragen voor de omgeving en reflectie op je eigen rol) in de omgang met anderen wordt hier dagelijks aandacht aan besteed in de groep.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Zorg voor duurzame omgeving
  • Reflectie op eigen rol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven