de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een cito-eindtoetsscore ligt tussen 500-550. Het door een leerling behaalde resultaat houdt verband met het verwijzingsadvies naar het voortgezet onderwijs. De cijfers in de grafiek geven de gemiddelde scores van de Bongerd weer. Deze scores liggen op of boven de landelijke genormeerde ondergrens die door de onderwijsinspectie is vastgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met 'Onderbouwd'. Dit volgsysteem volgt deze kinderen in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Bij Onderbouwd is het denken en werken vanuit leerdoelen de basis. Het leeraanbod wordt op de doelen afgestemd. Daarbij wordt uitdagend ontwikkelingsmateriaal ingezet. Zo ontstaat een beredeneerd leeraanbod. 

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de resultaten gemeten middels methodegebonden toetsen en Citotoetsen. Beiden worden door de leerkracht ingevoerd in ParnasSys. De resultaten van de Cito-toetsen worden door middel van een apart inlegvel meegegeven met het rapport van februari en juni. De resultaten van de methodegebondentoetsen kunnen ouders permanent inzien in ParnasSys. Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt een interventieplan opgesteld. Dit is een 'levend' document dat regelmatig wordt bijgesteld en/of aangevuld. Na maximaal 6 weken wordt de interventie geëvalueerd en wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Zo niet, dan wordt het doel bijgesteld of verlengd en wordt de manier waarop dit doel wordt bereikt, aangepast. Eigenaarschap van het kind is hierbij van belang. De daltonkernwaarden zelfreflectie en verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Regelmatig worden de resultaten besproken met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basisvoorwaarden voor een goede sociale emotionele ontwikkeling is dat er op school een goed pedagogisch klimaat is waarbij leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Middels de drie kernwaarden op sociale opbrengsten (respect voor elkaar, zorgdragen voor de omgeving en reflectie op je eigen rol) in de omgang met anderen wordt hier dagelijks aandacht aan besteed in de groep.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Zorg voor duurzame omgeving
  • Reflectie op eigen rol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven