de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Directie; 1,6 fte; 2 personen

Onderwijsondersteunend personeel (OOP); 1.8 wtf; 2 personen (onderwijsassistent en concierge) 

Onderwijspersoneel (OP); 20 fte; 29 personen

Onderwijspersoneel bestaat uit leerkrachten. Drie leerkrachten hebben een specifieke rol in de school, namelijk onze schoolopleider en onze Intern Begeleiders.  

Op daltonschool de Bongerd werken we met Onderzoek- en Ontwikkelgroepen (O&O groepen), die geleid worden door specialisten van het betreffende aandachtsgebied (onderwijspersoneel). Naast de specialisten bestaan deze O&O groepen ook uit onderwijspersoneel welke lid zijn van de groep. Hieronder noemen wij de aandachtsgebieden voor de O&O groepen. 

Wetenschap, Techniek & ICT

Dalton

Sociale veiligheid en pedagogisch handelen

Taal/lezen

Rekenen

Burgerschap

Het jonge kind

Meer- en hoogbegaafdheid

Sport / bewegingsonderwijs

Digitale geletterdheid & mediacoaches

Cultureel erfgoed & cultuur

Op daltonschool de Bongerd hebben wij vijf BHV-ers.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school valt onder stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Konot is een samenwerkingsverband aangegaan met het mobiliteitscentrum, welke vervangingen verzorgt. In de regel is het zo dat bij ziekte of afwezigheid de leerkracht wordt vervangen. Dit kan zijn door een collega van daltonschool de Bongerd die een dag extra werkt of door een invaller vanuit het mobiliteitscentrum. Door de huidige tekorten kan het af en toe zo zijn dat groepen naar huis gestuurd worden. Als dit het geval is, zullen wij hier zo vroeg mogelijk met u contact over opnemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn de leerlingen de eerste helft van het schooljaar verdeeld over 15 groepen. De tweede helft van het schooljaar is er een extra kleutergroep, dan zijn de leerlingen verdeeld over 16 groepen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons onderwijs: Op onze school doorlopen de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces van de kleuters t/m groep 8, op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. We streven ernaar, dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs onze school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de gestelde kerndoelen hebben bereikt. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat de ontwikkeling van alle leerlingen centraal staat. Op de Bongerd proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Naast de basisvakken taal, lezen en rekenen vormen burgerschap, digitale geletterdheid, Wetenschap&Techniekonderwijs en samenwerken de kern van ons onderwijs. Er is variatie mogelijk in hoe de leerlingen de doelen leren. 

Passend onderwijs: Goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW), omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven, indien nodig, op grond van gebleken specifieke onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven (OP). Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23-02 (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken). Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op school en in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.

Zorg voor startende kleuters: Als u uw kind als leerling heeft aangemeld ontvangt u van ons een intakeformulier waarin u wordt gevraagd de ontwikkeling van uw kind te beschrijven. Mogelijk gaan we, naar aanleiding van het ingevulde intakeformulier, nog voor het instroommoment met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Alle 4-jarigen stromen in een kleutergroep (leeftijd 4 t/m 6 jaar) in en volgen hetzelfde rooster als de andere leerlingen in de kleutergroep. Leerlingen zitten gemiddeld 2 jaar in de kleutergroep, waar ze toewerken naar de leerdoelen begin groep 3. We streven naar continuïteit qua leerkracht in deze eerste 2 jaar. We voeren vanaf het instroommoment structurele gestandaardiseerde observaties uit om de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en om vroegtijdig eventuele extra onderwijsbehoeften te signaleren (zie onze visie 'het jonge kind'). 

Meer- en hoogbegaafdheid: Leerlingen voor wie (delen van) het gewone lesprogramma te eenvoudig is (zijn), krijgen extra, op hun niveau afgestemde, uitdagende leerstof aangeboden. Soms blijkt dat een leerling over de hele linie op een beduidend hoger niveau functioneert dan het niveau van de groep. Dan kan worden overwogen om de leerling vervroegd naar de volgende groep door te laten stromen of te versnellen. Dit alles in overleg met de ouders. Het definitieve besluit wordt door de school (=groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directie) genomen.

Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u onder deze link.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 wordt het nieuwe schoolplan ontwikkeld, waarin plannen beschreven worden voor de schooljaren 2024 tot en met 2028. Tevens wordt daarin beschreven hoe inclusief onderwijs er op de Bongerd uit zal gaan zien. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. Met de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven waarvan kinderen op de Bongerd komen, is een overdracht op papier. Indien gewenst wordt er een ‘warme overdracht’ gepland, uiteraard in overleg met ouders. Dit houdt in dat informatie over het kind wordt doorgegeven met als doel om de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind zo goed mogelijk door te laten lopen.

Terug naar boven