de Bongerd

Wieldraaierlaan 120 7577 NR Oldenzaal

  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd
  • Schoolfoto van de Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Directie; 1,0 wtf tot 24 oktober 2022; 2.0 wtf vanaf 24 oktober 2022; 2 personen

Onderwijspersoneel; 22,4 wtf; 29 personen

Onderwijsondersteunend personeel; 1.4 wtf; 2 personen

Specialismen (vallen onder wtf OP):

Interne Begeleiders; 2 personen

DIGI-coach / ICT-er; 1 persoon

IOB-er (stagebegeleider); 1 persoon

Bouwcoördinatoren; 3 personen

Daltoncoördinatoren; 2 personen

Coördinator sport / bewegingsonderwijs; 1 persoon

Gedragsspecialist; 1 persoon

Mediacoach; 2 personen

Leescoördinator; 1 persoon

Meerbegaafdheid-coördinator; 1 persoon

BHV-ers; 8 personen

Conciërge; 1 persoon 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school valt onder stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente. Deze stichting (en dus ook de Bongerd) is een samenwerkingsverband aangegaan met het mobiliteitscentrum, die vervangingen verzorgt. In de regel is het zo dat bij ziekte of afwezigheid de leerkracht wordt vervangen. In voorkomende gevallen kunnen groepen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over 16 groepen, welke allen zijn gehuisvest aan Wieldraaierlaan 120.

Het leerkrachtenteam bestaat uit 37 personen waarvan het grootste gedeelte werkzaam is als groepsleerkracht. Daarnaast zijn er leerkrachten met een speciale taak zoals interne begeleider, ict-coördinator/digi-coach, schoolopleider, vakleerkracht gym, daltoncoördinator, sportcoördinator, leescoördinator, meerbegaafdheidcoördinator. Verder zijn er medewerkers met een onderwijsondersteunende functie zoals onderwijsassistent en conciërge. Via deze link vindt u de namen van medewerkers in de diverse functies.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons onderwijs: Op onze school proberen wij een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke, de sociale, de emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. We streven ernaar, dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs onze school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de gestelde kerndoelen hebben bereikt. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat deze ontwikkeling gewaarborgd wordt. Op de Bongerd proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Met name de vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarom krijgen ze op de Bongerd veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Niet alle kinderen hoeven dezelfde weg te gaan, maar door een goede afstemming moet ieder kind zijn/haar eigen leerweg kunnen afleggen.

Passend onderwijs: Goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW), omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven, indien nodig, op grond van gebleken specifieke onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven (OP). Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23-02 (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken). Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op school en in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.

Zorg voor jonge leerlingen: Als u uw kind als leerling heeft aangemeld ontvangt u van ons een intakeformulier waarin u wordt gevraagd de ontwikkeling van uw kind te beschrijven. Mogelijk gaan we, naar aanleiding van het ingevulde intakeformulier, nog voor het instroommoment met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Alle 4-jarigen stromen in groep 1 in en volgen, tenzij dat onderwijskundig niet verantwoord is, hetzelfde rooster als de andere leerlingen in groep 1. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling, wordt aan het einde van het schooljaar door de school -na overleg met de ouders- bepaald of het kind in groep 1 blijft of dat het doorstroomt naar groep 2. Als besloten wordt dat een kind, dat in de loop van het schooljaar is ingestroomd in groep 1 blijft, betekent dat niet dat het blijft zitten. Doorstroom, of het nu gaat over vervolg in groep 1 of in groep 2 of van groep 2 naar 3, is afhankelijk van het ontwikkelingstempo en de aanleg van het kind. We voeren vanaf het instroommoment structurele gestandaardiseerde observaties uit om de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en om vroegtijdig eventuele (leer)problemen te signaleren. In overleg met de ouders wordt er besloten in welke groep we het beste kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Een kleuterperiode duurt voor sommige kinderen twee schooljaren, voor anderen bijna drie en beiden is normaal. Uitgangspunt bij het wel of niet doorstromen van groep 1 naar groep 2 is “de beste plek voor de leerling om zich verder te kunnen ontwikkelen”.

Meerbegaafdheid: Leerlingen voor wie (delen van) het gewone lesprogramma te eenvoudig is (zijn), krijgen extra, op hun niveau afgestemde, uitdagende leerstof aangeboden. Soms blijkt dat een leerling over de hele linie op een beduidend hoger niveau functioneert dan het niveau van de groep. Dan kan worden overwogen om de leerling vervroegd naar de volgende groep door te laten stromen of te versnellen. Dit alles in overleg met de ouders. Het definitieve besluit wordt door de school (=groepsleerkracht(en), de interne begeleider en de directie) genomen.

Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u onder deze link.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het Bongerdteam volgt de teamtraining: 'Kind in kracht'. Hiermee werken we aan een positief en veilig leef- en leerklimaat waarbij kinderen in hun kracht worden gezet. Schooljaar 2022-2023 is het tweede jaar van deze drie jaar durende training.

School investeert in het aanbod voor meerbegaafdheid bij kinderen. In de hal is een speciale plek ingericht voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Een gespecialiseerde medewerker verzorgt het onderwijsaanbod m.b.t. meerbegaafdheid.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. Met de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven waarvan kinderen op de Bongerd komen, is een overdracht op papier. Indien gewenst wordt er een ‘warme overdracht’ gepland, uiteraard in overleg met ouders. Dit houdt in dat informatie over het kind wordt doorgegeven met als doel om de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind zo goed mogelijk door te laten lopen.

Terug naar boven