Basisschool De Esch

Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal

  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets voor het schooljaar 2019 - 2020 is niet afgenomen in verband met de Corona crisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school beiden wij een breed onderwijs waarin wij naast taal, rekenen en alle andere vakken onze leerlingen ook heel veel andere vaardigheden bij brengen. Vakken en vaardigheden waarvan wij van mening zijn dat ze minstens net zo belangrijk zijn om later als volwassen wereldburger op een goede manier te functioneren in de maatschappij. Binnen het Nederlandse onderwijssysteem worden de ontwikkelingen van leerlingen met name gevolgd door de ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen te monitoren en het onderwijs daar op af te stemmen. Als school zijn wij dan ook verplicht om die ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen regelmatig te toetsen en de resultaten daarvanvast te leggen in ons leerlingvolgsysteem.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt nauwlettend gevolgd vanaf de instroom. In de groepen 1 en 2 hanteren hiervoor het observatiesysteem van Onderbouwd online en Fonemisch Bewustzijn. Heeft een kind de doelen per thema niet gehaald dan volgt er remediering gedurende een aantal weken. 

Op onze school toetsen wij onze leerlingen (zoals op de meeste scholen in Nederland) 2x per jaar d.m.v. de CITO M-toetsen en de CITO E-toetsen. Dit zijn wezenlijk andere toetsen dan de Centrale (CITO) Eindtoets. Als wij leerlingen toetsen, dan vinden wij het niet belangrijk hoe leerlingen scoren ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling over het afgelopen halfjaar laat zien dat ze voldoende gegroeid zijn en zich voldoende ontwikkeld hebben. Wat dan ‘voldoende’ is, is voor elk kind anders. Wij proberen ons onderwijs zodanig af te stemmen op de behoeftevan het kind, dat elk kind zich minimaal kan ontwikkelen binnen eigen niveau en tempo.

Het is ons doel om elke leerling voor te bereiden voor de school voor voortgezet onderwijs (VO)de bij hem of haar past. De adviezen die wij daarvoor uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we naar meerdere aspecten in de ontwikkeling en niet alleen naar de vorderingen op het gebied van taal en rekenen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die wij uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we dan naar de leerling als persoon en niet alleen de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. In Nederland zijn alle scholen verplicht om in groep 8 de Centrale Eindtoets te doen. Wij doen de toets van CITO. De resultaten van de Centrale Eindtoets alsmede de schooladviezen die wij geven zijn al jaren terug te vinden op de website scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl. Wij zijn tevreden over onze resultaten en het uitstroomprofiel. NIET omdat ze al jaren (ruim)boven het landelijk gemiddelde zijn. WEL omdat wij van mening zijn dat ze in lijn zijn met wat wij van onze leerlingen verwachten en omdat gebleken is dat ruim 90% van de adviezen die wij geven juist blijken te zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Esch vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten op een goede manier met elkaar omgaan. Alleen op die manier ontstaat er een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.Dit is de belangrijkste randvoorwaarde om tot leren te komen. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan en aan de sociale emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van onze leerlingen. De basis hiervoor wordt gelegd door een ervaren team en er is  een eenduidige manier van met elkaar omgaan ontstaan. Wij merken dat we daardoor, onbewust, eigenlijk heel weinig regels nodig hebben om binnen onze school een goede sfeer te creëren. Voor de monitoring hanteren we 2 keer per schooljaar de vragenlijsten van ZIEN. We evalueren de opbrengsten van de door de leerlingen ingevulde vragenlijsten.Ook de 7 habits van de Leader in Me dragen hier op een positieve manier aan bij. Als methode voor sociaal-emotioneel leren hanteren wij Kwink. Kwink is een online methode voor groep 1 t/m 8 en omvat de thema’s burgerschap en mediawijsheid. Het is praktisch, leuk, altijd actueel, gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Desondanks gaat het wel is mis.Voor meer informatie over Kwinkverwijzen we u naar de websites van deze methode: www.kwinkopschool.nl


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • velige leeromgeving
  • respect
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in januari 2019 bezocht door de Inspectie.

Het verslag vindt u in de bijlage.

Terug naar boven