Basisschool De Esch

Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal

  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken waar nodig voor vervanging van personeel gebruik van de diensten van het Mobiliteitscentrum.

Ons personeel heeft in principe buiten de schoolvakanties geen verlof. Mocht er een leerkracht uitvallen dan word vervanging geregeld. Hiervoor werken wij samen met het Mobiliteitscentrum OBT uit Borne. Via het mobiliteitscentrum kunnen wij zowel beschikken over invallers die werkzaam
zijn binnen Konot als binnen andere schoolbesturen. In geval van nood zijn leerkrachten uit ons eigen team bereid om in te komen vallen voor een andere leerkracht.Hopelijk lukt dit ook voor de toekomst.Het ziekteverzuim binnen onze school is relatief laag. Tot op heden hebben wij nog altijd vervanging kunnen regelen als dat nodig is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we vanuit het leerstofjaarklassensysteem waarin op minimaal 3 niveaugroepen gewerkt wordt. Door op verschillende niveaus instructie aan te bieden kunnen we onderwijs op maat verzorgen.Ons team bestaat uit een gevarieerd team van 24 leerkrachten. Zij worden ondersteund door een intern begeleider. Binnen het team beschikken we o.a. door een rekencoördinator, taalcoördinator, coördinator "pientere leerlingen", gedragsdeskundige etc.  Tevens beschikken wij over een vakleerkracht gym. De directie bestaat uit een directeur en een locatieleider. Ter ondersteuning beschikt onze school over een administratief medewerkster en een conciërge. Stagiaires zijn van harte welkom op onze school.

 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van onze onderwijstijd voldoet aan de landelijke richtlijnen. Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling in de week op school is. Hier is de invulling van de onderwijstijd voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 3 t/m 8 weergegeven.

Ook wat schoolvakanties en vrije dagen betreft gelden strikte landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een overzicht van onze schoolvakanties en vrije dagen voor dit schooljaar is te vinden in het jaarkatern van de schoolkalender. T.a.v. de schoolvakanties voldoen wij ook aan de landelijke richtlijnen. We hanteren de onderwijstijden zoals aangegeven in de landelijke richtlijnen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld en zo inzicht gegeven in het aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning
dat onze school haar (zorg)leerlingen biedt, al dan niet samen met partners binnen en buiten het onderwijs. Ook de andere scholen uit het samenwerkingsverband hebben dit gedaan. In het overzicht is het profiel van onze school te zien. Wat vinden wij van wat wij onze (zorg)leerlingen te bieden hebben aan onderwijs, zorg en ondersteuning, waar zien we verbeterpunten, wat kunnen we zelf bieden en wat gaan we samen met externe partners oppakken? Dat zijn de kernvragen die bij de analyse van het schoolondersteuningsprofiel centraal staan.

We geven extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, de wijze waarop is vastgelegd in
het document: "Zicht op ontwikkeling".

Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden www.bs-de-esch.nl


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De intern begeleider en remedial teacher zijn eigen teamleden.De orthopedagoog is betrokken vanuit het onderwijsondersteuningscentrum (OOC) en altijd oproepbaar en beschikbaar voor school. De logopedie is intern bij ons op school aanwezig vanuit een externe partij.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) nauw samen met de verschillende aanbieders hiervan in de wijk. De belangrijkste partners zijn kinderdagverblijf Kiekeboe (www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl),en "Buiten Gewoon (www.buitengewoon-kinderopvang-oldenzaal.nl)" Deze instanties zijn gelegen aan de andere kant van ons schoolplein en in het park. We zijn bereid samen te werken met alle partners voor kinderopvang. Op het moment dat leerlingen vanuit deze instellingen instromen in groep 1is er een (warme) overdracht naar de groepsleerkracht van groep 1 en IB-er. Omdat onze school werkt volgens een continurooster is er tussen de middag geen aparte opvang nodig.

Terug naar boven