De Wendakker

Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Inspectiebezoek d.d. 22 januari 2019

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in 2019 uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT). 

Hieronder kun je een samenvatting van de bevindingen lezen van het inspectiebezoek op 22 januari 2019.

Actieve en betrokken leerlingen

Inspectie ervaart in de lessen een taakgerichte werksfeer met actieve en betrokken leerlingen. De leerkrachten geven een heldere uitleg, stellen open vragen en zorgen ervoor dat leerlingen snel aan het werk kunnen. Leraren plannen en structureren hun handelen op basis van de informatie die zij van de leerlingen hebben. De leerlingen geven in het gesprek aan dat zij zeer tevreden zijn over de lessen die worden gegeven. Als zij iets niet snappen krijgen zij extra instructie. Vanuit de kindgesprekken mogen leerlingen eigen doelen stellen, waar ze ook tijdens de reguliere lessen aan kunnen werken

Grote betrokkenheid van leraren en een positief schoolklimaat

Het klimaat op de school en in de groepen is als erg positief en ondersteunend ervaren. Inspectie geeft aan dat het pedagogisch handelen van leraren zich kenmerkt door een grote betrokkenheid op de leerlingen en een open houding. Het modelgedrag van leerkrachten zorgt ervoor dat leerlingen op een prettige en positieve manier met elkaar omgaan. Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat zij het erg naar hun zin hebben op school, dat er niet wordt gepest en dat zij bij problemen altijd bij één van leerkrachten terecht kunnen.

De groepsafspraken worden samen met de leerlingen opgesteld en zij voelen zich hierdoor eigenaar van het klimaat in de groep. Het werken met de methodiek "The Leader in Me" draagt hier in positieve zin aan bij en zorgt ervoor dat leerlingen op een prettige en constructieve manier met elkaar omgaan.

Eigenaarschap en draagvlak

Inspectie waardeert de kwaliteitscultuur op De Wendakker als goed. Tijdens de gesprekken met de directie, intern begeleiders en team heeft inspectie gehoord dat er een breed draagvlak is voor de koers en de visie die De Wendakker heeft uitgezet. Er wordt door de directie gestuurd op eigenaarschap van medewerkers voor de ontwikkeling van de school. Dit zorgt voor een sterke verbetercultuur. Stuurgroepen van leraren zijn eigenaar van de verbeterpunten van het schoolplan. De besluitvorming over de verbeterpunten vindt plaats in de teambijeenkomsten op initiatief van de stuurgroepen. De directie houdt hierbij zicht op het proces. Daarmee is gespreid leiderschap en eigenaarschap vormgegeven, geheel in lijn met het beleid van het bestuur.

Tevens heeft inspectie gezien dat de school een integere en transparante organisatiecultuur laat zien. De leraren van De Wendakker nemen enthousiast deel aan de scholingen die door het bestuur middels de Konot academie worden georganiseerd. Daarnaast stelt het bestuur hen in staat om individuele scholingen te volgen ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling. Een sterk punt van de school zijn de visitaties die leraren bij elkaar doen. Deze visitaties zorgen voor verbreding en verdieping van het professioneel handelen van de leraren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We proberen het maximale resultaat uit elke individuele leerling te halen. Hiervoor is nodig dat we zo systematisch en doelgericht mogelijk gaan werken.

Formatief toetsen

In tegenstelling tot summatief toetsen, heeft formatief toetsen als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Door meer op deze manier te toetsen kunnen leerkrachten:

  • een goed beeld krijgen van waar de leerling staat en waar hij of zij naar toe werkt;
  • de leerling feedback geven om (nog) niet behaalde doelstellingen alsnog te bereiken.

Op school maken we gebruik van diverse informatiebronnen, zoals observaties, methodegebonden toetsen en de Leerlijnen voor het Jonge Kind.

Daarnaast wordt er bij ons op school ook summatief getoetst in de groepen 3 t/m 8. Op gezette tijden nemen we systematisch en gestandaardiseerde toetsen af; de zogenaamde Cito toetsen. Deze toetsen bieden informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs in verhouding tot andere scholen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven