De Wendakker

Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker
  • Schoolfoto van De Wendakker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Wendakker hebben we bewust gekozen voor een vaste invalkracht die bij ziekte of afwezigheid van de groepsleerkracht, de groepen overneemt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.

Bron: Onderwijsinspectie

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid èn uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning we als school kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel De Wendakker

Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC).

Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23.02 Indien gewenst, werken we samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening, zodat de begeleiding op scholen en in de thuisomgeving goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven