Drieeenheidsschool

Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal

Schoolfoto van Drieeenheidsschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de groepen 1 & 2 maken we gebruik van het observatie/ volgsysteem van 'Onderbouwd'. De resultaten hiervan worden opgeslagen in Parnassys. De resultaten van de groepen 3 t/m 8 worden gemeten middels methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Deze worden door de leerkracht ingevoerd in Parnassys. Ouders kunnen de resultaten van de methodetoetsen, op aanvraag,  inzien in Parnassys. Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en aan de hand daarvan worden eventuele interventies opgesteld. Dit is een 'levend plan'en wordt regelmatig bijgesteld en/of aangevuld. Eigenaarschap van de leerlingen is hierbij van belang Regelmatig worden resultaten besproken met de ib-ers.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het Voortgezet Onderwijs. Het advies wordt opgesteld door leerkrachten van groep 7, groep 8, de interne begeleider en directie. Er wordt gekeken naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school opnieuw naar het afgegeven advies en stelt eventueel haar advies bij naar boven. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat onze leerlingen uitgroeien tot sociaal competente personen; personen die goed met zichzelf en de ander om kunnen gaan. Die deel uit willen en kunnen maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan kunnen en willen leveren (actief burgerschap).Hoe ontwikkelt een kind zich tot een sociaal competent persoon? Sociale competentie bestaat uit sociaal competente gedragingen, waarvoor je als gereedschappen kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig hebt en die gekleurd wordt door gevoelens, het beeld van jezelf en de ander en de waarden en normen die in de samenleving gelden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • RESPECT
  • Vertrouwen
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven