Drieeenheidsschool

Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal

Schoolfoto van Drieeenheidsschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt voor vervanging gebruik gemaakt van de diensten van het mobiliteitscentrum van het ObT ( onderwijsbureau Twente in Borne. https://www.obt.nl/

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem waarbinnen we zo adaptief mogelijk inspringen op verschillen tussen leerlingen.

We geven onderwijs op drie niveaus, dat betekent dat we ook aandacht hebben voor leerlingen die het wat moeilijker vinden en leerlingen die wel wat meer aankunnen.

Bij ons onderwijs gaan we uit van drie basisbehoeften die leerlingen hebben:

  •  competentie: geloof en plezier in eigen kunnen. 
  •  autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder hulp van anderen.  
  •  relatie: het gevoel dat anderen je waarderen en met je om willen gaan.  

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich als individu ontplooien en leren dat zij deel uitmaken van een groter geheel: de groep, de school, de samenleving.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn er trots op dat het ons lukt leerlingen passend onderwijs te bieden in hun eigen woonomgeving. Alle leerlingen zijn welkom bij ons op school. Met ouders, met het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC) bepalen we per leerling elke keer opnieuw of we nog voldoende in staat zijn aan de (specifieke) onderwijsbehoefte van zorgleerlingen tegemoet te komen. Het is onze taak om samen met u op op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het OOC. Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23.02.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van scholen op de kaart en onze eigen website www.drie1.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen nog intensiever samen gaan werken en stemmen plannen op elkaar af of maken een gezamenlijk plan.

Preventief: door goed af te stemmen wat er speelt in de leefwereld van kinderen en door samen na te denken over het aanbod voor leerlingen. Op casusniveau: wanneer onderwijs en zorg samen vanuit één plan werken, gericht op het versterken van de situatie van een individuele leerling. Dit kan gaan over de situatie op school, thuis en in de vrije tijd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Drie-eenheid heeft contact met de kinderdagopvang en peuterspeelzaal wanneer een leerling op school wordt ingeschreven. Relevante informatie wordt vanuit de voorschoolse voorziening doorgegeven aan de basisschool. Dit gebeurt via het overdrachtsformulier. Waar nodig is er sprake van een zogenaamde "warme overdracht" (mondeling).

Terug naar boven