Basisschool De Maten

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal

 • Schoolfoto van Basisschool De Maten
 • Schoolfoto van Basisschool De Maten
 • Schoolfoto van Basisschool De Maten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 16 januari 2020 hebben we bezoek gehad van de inspectie. De inspecteur is in verschillende groepen geweest om te kijken naar het didactisch handelen bij ons op school. Vol trots kunnen we vertellen dat de inspecteur zeer onder de indruk is van hoe wij op school werken. 

Bij ons op De Maten ziet hij leerkrachten die:

 • enthousiast hun vak uitoefenen;
 • zorgen voor rust in de groep;
 • korte en duidelijke instructies geven;
 • kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes;
 • gericht zijn op het leerproces.

Bij ons op De Maten ziet hij leerlingen die:

 • erg betrokken en enthousiast zijn;
 • vanaf groep 1 al gestimuleerd worden om samen te werken aan opdrachten;
 • gemotiveerd zijn om te werken aan eigen gestelde doelen;
 • eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We proberen het maximale resultaat uit elke individuele leerling te halen. Hiervoor is nodig dat we zo systematisch en doelgericht mogelijk gaan werken. Met het benutten van de beschikbare gegevens kunnen we de prestaties verhogen. 

Formatief toetsen

In tegenstelling tot summatief toetsen, heeft formatief toetsen als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Door meer op deze manier te toetsen kunnen leerkrachten:

 • een goed beeld krijgen van waar de leerling staat en waar hij of zij naar toe werkt;
 • de leerling feedback geven om (nog) niet behaalde doelstellingen alsnog te bereiken.

Op school maken we daarnaast ook gebruik van diverse informatiebronnen zoals observaties, methodegebonden toetsen en de Leerlijnen voor het Jonge Kind.

Daarnaast wordt er bij ons op school ook nog summatief getoetst in de groepen 3 t/m 8. Op gezette tijden nemen we systematisch en gestandaardiseerde toetsen af; de zogenaamde Cito toetsen. Deze toetsen bieden informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs in verhouding tot andere scholen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 januari 2020 hebben we bezoek gehad van de inspectie. De inspecteur is in verschillende groepen geweest om te kijken naar het didactisch handelen bij ons op school. Vol trots kunnen we vertellen dat de inspecteur zeer onder de indruk is van hoe wij op school werken. 

Bij ons op De Maten ziet hij leerkrachten die:

 • enthousiast hun vak uitoefenen
 • zorgen voor rust in de groep
 • korte en duidelijke instructies geven
 • kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes
 • gericht zijn op het leerproces

Bij ons op De Maten ziet hij leerlingen die:

 • erg betrokken en enthousiast zijn
 • vanaf groep 1 al gestimuleerd worden om samen te werken aan opdrachten
 • gemotiveerd zijn om te werken aan eigen gestelde doelen
 • eigenaar zijn van hun eigen leerproces

Terug naar boven