Basisschool De Maten

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal

  • Schoolfoto van Basisschool De Maten
  • Schoolfoto van Basisschool De Maten
  • Schoolfoto van Basisschool De Maten

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Maten hebben we bewust gekozen voor een vaste invalkracht die, bij ziekte of afwezigheid van de groepsleerkracht, de groepen overneemt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Maten wordt het onderwijs in de onderbouw anders georganiseerd. Er wordt op bepaalde momenten groepsdoorbrekend gewerkt, zodat we nog beter om kunnen gaan met het geven van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen.

Binnen elke groep wordt gewerkt aan de hand van zorgoverzichten waarin het onderwijsaanbod en de pedagogische aanpak voor de hele groep wordt beschreven. Onderwijsbehoeften van leerlingen zijn voor ons het uitgangspunt voor het didactisch en pedagogisch handelen in de groepen. Daarnaast maken we de kinderen zelf verantwoordelijk voor het wel of niet volgen van instructies. We leren kinderen om eigen keuzes te maken en om te leren gaan met de gevolgen van deze keuzes. 

We vinden het belangrijk dat er naast de leergebieden rekenen, taal en spelling ook aandacht is voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Daarom werken we op De Maten met vakdocenten voor: handvaardigheid-,meer- en hoogbegaafdheid, muziek en spel & bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel De Maten

Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC).

Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23.02.

Tevens werken we (indien gewenst) samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening, zodat de begeleiding op scholen en in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven