SWS de Humstee

Wengeweer 2 9883 PR Oldehove

  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school laat met ingang van schooljaar 2012-2013 een stijgende lijn zien in de opbrengsten van de CITO-eindtoets. Door een opbrengst-gerichte ontwikkeling binnen de school is is gebleken dat deze lijn zich positief voort heeft gezet. We streven er naar om dit niveau vast te houden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van tussentijdse resultaten van de leerlingen gebruiken we de CITO-toetsen in januari/februari en in juni. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen waarmee we kunnen meten waar onze leerlingen staan t.o.v. hun leeftijdsgenoten. De uitkomsten van de toetsen vormen voor ons de basis om ons onderwijs te organiseren en de zorg op langere termijn vorm te geven. Deze resultaten worden door het team de de directie ook gebruikt om te analyseren of de kwaliteit van het onderwijs op de Humstee voldoende is. Het vormt de basis van de evaluatie van de organisatie, de kwaliteit van de leerkrachten (met name instructievaardigheid)  en de leerstof. 

Verder meten we voortdurend tussentijds of de kinderen de lesstof beheersen. Dit gebeurt doordat we de kinderen digitaal volgen in het systeem. We kunnen dan ook maatwerk bieden en/of extra uitleg of juist moeilijkere lesstof klaarzetten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school bezocht op 13 januari 2015 en heeft vastgesteld dat het kwaliteit van het onderwijs van De wingerd weer op orde is en voldoet aan de wettelijke kaders.

Terug naar boven