SWS de Humstee

Wengeweer 2 9883 PR Oldehove

  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school laat met ingang van schooljaar 2012-2013 een stijgende lijn zien in de opbrengsten van de CITO-eindtoets. Door een opbrengst-gerichte ontwikkeling binnen de school is is gebleken dat deze lijn zich positief voort heeft gezet. We streven er naar om dit niveau vast te houden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van tussentijdse resultaten van de leerlingen gebruiken we de CITO-toetsen in januari/februari en in juni. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen waarmee we kunnen meten waar onze leerlingen staan t.o.v. hun leeftijdsgenoten. De uitkomsten van de toetsen vormen voor ons de basis om ons onderwijs te organiseren en de zorg op langere termijn vorm te geven. Deze resultaten worden door het team de de directie ook gebruikt om te analyseren of de kwaliteit van het onderwijs op de Humstee voldoende is. Het vormt de basis van de evaluatie van de organisatie, de kwaliteit van de leerkrachten (met name instructievaardigheid)  en de leerstof. 

Verder meten we voortdurend tussentijds of de kinderen de lesstof beheersen. Dit gebeurt doordat we de kinderen digitaal volgen in het systeem. We kunnen dan ook maatwerk bieden en/of extra uitleg of juist moeilijkere lesstof klaarzetten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In een veilig pedagogisch klimaat kunnen kinderen zichzelf zijn. De leerkracht let er bijvoorbeeld op dat de leerlingen respect voor elkaar hebben, stimuleren om elkaar te helpen en om samen te leren en van elkaar te leren. Het kind moet veiligheid, vriendelijkheid, orde en regelmaat ondervinden. De school moet een plek zijn waar de leerlingen zich op hun plaats weten en waar ze graag naar toe gaan. De leerkracht kan hierdoor het kind sociaal- emotioneel en cognitief leren kennen waardoor een omstandigheid gecreëerd wordt om een kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Dit doen we als school door aandacht te vestigen op positieve punten en voortdurend te werken aan een goede sfeer in de klas tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

Waar nodig zetten gaan we planmatig aan de slag om hieraan te werken. Zowel op individueel als op groepsniveau.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school bezocht op 13 januari 2015 en heeft vastgesteld dat het kwaliteit van het onderwijs van De wingerd weer op orde is en voldoet aan de wettelijke kaders.

Terug naar boven