SWS de Humstee

Wengeweer 2 9883 PR Oldehove

  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee

Het team

Toelichting van de school

Deze behoeft geen nadere toelichting.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging voor ziekte of verlof van leerkrachten maken we gebruik van het bureau 'Slim'. Zij bemiddelen tussen de scholen en de invalleerkrachten. Daarnaast maken we ook gebruik van mogelijkheden tot vervanging met eigen teamleden. Sinds 2016 is het aanbod van invalleerkrachten aanzienlijk afgenomen waardoor het helaas, gelukkig heel zelden, voor kan komen dat we groepen naar huis moeten sturen. 

We hebben als team de principe-uitspraak gedaan dat we geen leerlingen uit een groep verspreiden over ander groepen om de continuiteit van de lessen in andere groepen niet in gevaar te brengen. Binnen onze organisatie (unitonderwijs) zal het ons naar verwachting in de toekomst beter lukken om krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aanleiding

In de bestaande visie, die te lezen is op onze website, staat onder andere vermeld dat we kinderen meer eigenaarschap willen geven over hun leerproces en dat we kindgerichter willen werken. We willen kinderen het onderwijs geven dat ze klaar maakt voor een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs en de maatschappij van de toekomst. Daarnaast moeten – gelet op het totaal aantal leerlingen - ook de noodgebouwen tijdens de zomervakantie verwijderd worden en komen onze extra?formatiegelden, in verband met de fusie, bijna ten einde.?  Om bovenstaande redenen is de noodzaak ontstaan om de groepsindeling anders vorm te geven en kritisch te kijken naar ons huidige onderwijs. Het team is hier de afgelopen periode vol enthousiasme mee aan de slag gegaan. We hebben met elkaar gekeken hoe wij ons onderwijs zo kunnen inrichten dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt, de kinderen gemotiveerd(er) zijn om te leren en de kinderen datgene leren wat aansluit bij hun kunnen en hun leerbehoefte.  

Hieronder vindt u per thema inhoudelijke informatie over hoe wij invulling willen geven aan toekomstbestendig onderwijs voor onze kinderen in de 21e eeuw.  

Units 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 werken we in units. Dit zijn gecombineerde groepen (stamgroepen). Unit 1 bestaat uit de kinderen van leerjaar 0-2; unit 2 is leerjaar 3-5 en unit 3 is leerjaar 6-8. Unit 1 zit in de huidige lokalen van groepen 1 en 2. Unit 2 zit in de huidige lokalen van groepen 3 en 4. Unit 3 zit in de huidige lokalen van groepen 5 en 7.  Elke unit krijgt meerdere leerkrachten. Kinderen krijgen binnen hun unit instructies op hun eigen niveau. De leerkrachten weten precies welke leerlijn het kind volgt en kan het kind op niveau begeleiden naar de volgende stap.   

Stamgroep 

De kinderen zitten binnen hun unit in hun eigen stamgroep. Dat is de groep waarin ze de dag starten, tussentijds eten en de dag ook afsluiten. In units 1 en 2 heeft elke stamgroep zijn vaste leerkracht(en). In unit 3 zijn dit wisselende leerkrachten van de unit, zodat de kinderen alle leerkrachten binnen de unit als hun “eigen” juf of meester zien. Dit is een opbouw naar het voortgezet onderwijs. Ook hier wordt verwezen naar het overzicht in het ouderportaal.  

Coach 

Iedere leerkracht is coach van een groepje kinderen uit de unit. De coach voert in unit 2 en 3 structureel (ongeveer 1 keer in de maand) coachgesprekken met het kind. In unit 1 voert de coach gesprekken als dit nodig is. Verder houdt de coach de voortgang van het kind in de gaten en voert ouder-kind-leerkracht-gesprekken. De coach van uw kind is uw contactpersoon. Zo streven we naar meer continuïteit in de begeleiding van uw kind. 

Eigenaarschap en zelfstandigheid 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren te ontdekken wat ze al goed kunnen en wat ze nog moeten leren. We zullen de kinderen dit langzaamaan leren. In unit 1 werken we met een planbord en een dagtaak. In unit 2 breiden we dit uit naar een tweedaagse taak en in unit 3 werken we met een weektaak. Het kind plant, reflecteert en evalueert samen met de coach en/of betreffende leerkracht. De kinderen die de lesstof al begrijpen kunnen sneller door naar moeilijkere lesstof. De kinderen die extra hulp nodig hebben, worden extra begeleid. De kinderen helpen elkaar ook onderling. Het ene kind kan hierin meer vrijheid aan en het andere kind zal op dit punt meer gestuurd moeten worden. Deze expertise bezitten onze leerkrachten en hierin zullen we maatwerk leveren.  

Bordsessies 

Op onze school werken we met Stichting LeerKRACHT. Dit met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en altijd het kind centraal te stellen bij wat we doen. Bordsessies doen we met de kinderen (stamgroep) en het team. Dit zullen we ook blijven doen. In iedere unit hangt een bord met doelen waaraan gewerkt wordt. We steken in het begin vooral in op de regels en routines binnen de units en de kinderen komen vast ook met goede doelen. De leerkrachten binnen de unit hebben geregeld overleg. Binnen het team is er wekelijks een bordsessie voor afstemming en er zijn teamsessies waarin de grotere centrale thema’s en doelen besproken worden. Zo werken we voortdurend en planmatig aan verbetering van het onderwijs.  

Portfolio 

We willen dat kinderen zichzelf ontwikkelen; dat ze zich bewust zijn van de volgende leerstap die ze moeten nemen. We willen de groei zichtbaar maken op product- en procesniveau. Om die reden starten we met ingang van komend schooljaar met het portfolio. Het portfolio vervangt dus het huidige rapport. Bij unit 1 werken we al op deze manier en dit gaan we doorvoeren in alle units. Het wordt een trotsmap van het kind met resultaten, maar ook met reflecties. De bedoeling is dat de kinderen van units 2 en 3 tijdens de contactmomenten hun portfolio (dus hun ontwikkeling) aan u gaan presenteren. Wat gaat goed en wat kan beter? Zo bevorderen we het eigenaarschap over het leren. 

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De overige tijd wordt besteed aan sociale redzaamheid, KIVA, wereldoriëntatie en bewegingstussendoortjes

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige lestijd wordt besteed aan sociale redzaamheid, KIVA, bewegingstussendoortjes en adaptief aanbod (zelfstandig werken en/of verwerking middels samenwerken van de lesstof). 

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We kijken voortdurend en cyclisch waar onderwijsbehoeften van kinderen liggen. Waar mogelijk komen we tegemoet aan deze behoeften in onze eigen organisatie en voor heel specialistische ondersteuning wordt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ingeschakeld. Zie  het 'Schoolondersteuningsprofiel' hoe dit in zijn werk gaat. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven