Basisschool de Striepe

Hoofdweg 193 8474 CE Oldeholtpade

  • Onze school ligt op een prachtige plek, midden in de natuur.
  • Onze school beschikt over twee ruime pleinen waar naar hartenlust ontdekkend geleerd kan worden.
  • In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met behulp van thema's. Dit vindt je in de verschillende hoeken terug!
  • Kinderen hebben op onze school de mogelijkheid te kiezen uit verschillende werkplekken, zowel in het klaslokaal als daarbuiten.
  • Kinderen spelen op ons groene plein!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden dat onze school goede resultaten heeft bereikt, wanneer de leerling op die school voor voortgezet onderwijs terecht komt waar hij/zij thuishoort. Vier jaar na het verlaten van de basisschool krijgen we de resultaten van oud-leerlingen toegestuurd, zodat we kunnen constateren dat zij het over het algemeen goed doen in het vervolgonderwijs. Leerlingen op onze school maken de eindtoets (sinds schooljaar 23/24 doorstroomtoets) van IEP. Alle leerlingen uit groep 8 doen mee aan de doorstroomtoets, slechts heel bijzondere redenen, kunnen een uitzondering teweeg brengen. De schoolscore op de IEP toets 2024 was 78,3. Het landelijke gemiddelde was 78. Er hebben 7 leerlingen deelgenomen aan de doorstroomtoets.
Resultaten van de eindopbrengsten van de afgelopen jaren: 2021-2022 85,5 (landelijke gemiddelde 80), 2022-2023 79,7 (landelijke gemiddelde 79,5), 2023-2024 78,3 (landelijke gemiddelde 78).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar informeren wij de ouders tijdens de contactavonden over de vorderingen van hun kind (-eren). Tijdens deze gesprekken staat het rapport van het kind centraal. Op het rapport worden de vakgebonden resultaten in een cijfer weergegeven. Een aantal van deze cijfers wordt in combinatie met resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LOVS) berekend. Ouders krijgen tijdens het gesprek ook de resultaten uit het LOVS te zien en vanaf groep 6 de Plaatsingswijzer.

Het schooljaar hebben we verdeeld in vier periodes. In een periode is het voor de leerkracht helder aan welke doelen er wordt gewerkt. Op het ondersteuningsblad staat de specifieke hulp die wordt gegeven en wordt er elke dag geëvalueerd. Na een periode van 10 weken is er na analyse van de leerkracht een gesprek met de IB'er en komen de bevindingen terug in het groepsoverzicht en worden er afspraken gemaakt voor de volgende periode.

Zelfevaluatie De tussentijdse resultaten van Cito Leerling in beeld worden geanalyseerd middels het Comprix model "Zelfevaluatie". Dit model bevat het toezichtkader Primair Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (op basis waarvan de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op een school beoordeelt). We scoren onze school aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn:
* Onderwijsproces; krijgen de leerlingen goed les?
* Schoolklimaat; zijn de leerlingen veilig?
* Onderwijsresultaten; leren de kinderen genoeg?
* Kwaliteitszorg; is het voortbestaan van de kwaliteit duurzaam?  

Met behulp van de diagnose scoren we de bovenstaande indicatoren en de bijbehorende kernkwaliteiten. Deze analyses worden in teamverband aan elkaar gepresenteerd en tijdens groepsbesprekingen uiteen gezet. De monitoring richt zich op analyses op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. De te nemen interventies worden vertaald naar periodeplannen en, indien nodig, individuele handelingsplannen. Met onze Zelfevaluatie leggen wij verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Acties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in het jaarplan van het jaar erop.

Versnellen/doubleren In principe gaat ieder kind aan het einde van het schooljaar door naar de volgende groep. Soms is het in het belang van het kind dat het kleuterverlenging krijgt of doubleert. In een enkel geval kan het beter zijn een groep over te slaan. Dit alles is vastgelegd in een Protocol doubleren of een groep overslaan. Dit protocol ligt op school ter inzage. Binnen ons onderwijs zijn voldoende momenten en mogelijkheden voorhanden om tegemoet te komen aan de behoefte van meer begaafde leerlingen. Dit realiseren wij door verdieping en verrijking van de aangeboden stof. Kinderen kunnen pas een groep overslaan of versneld doorlopen als zij daar niet alleen in cognitief, maar ook in sociaal en emotioneel opzicht aan toe zijn.

Overgang van groep 2 naar groep 3 Een leerling komt in aanmerking voor de overgang naar groep 3 als sprake is van:
-  het bereiken van de zesjarige leeftijd van de leerling voor of uiterlijk op 1 oktober;
-  een voldoende score op de leerlijndoelen voor kleuters, dit staat in Digikeuzebord.
-  dat het kind zich, naar het oordeel van de leerkracht, voldoende heeft ontwikkeld, om de stap naar groep 3 te maken.
Bespreekgevallen zijn leerlingen die de zesjarige leeftijd na 1 oktober t/m 31 december bereiken. Bovengenoemde punten worden dan bekeken. We houden ons hierbij aan de richtlijnen die binnen Comprix zijn opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school krijgen de leerlingen en de ouders vanaf eind groep 6 een voorlopig schooladvies. Dit advies is grotendeels gebaseerd op de data van methode onafhankelijke toetsen uit de Plaatsingswijzer. Met alle leerlingen uit groep 7 wordt een gesprek gevoerd over hun eigen zienswijze op het vervolg onderwijs en op hun leren: het slotoffensief. De doelen die kinderen dan zelf nog stellen kunnen op leerinhoudelijk gebied zijn maar ook op taakgerichtheid of persoonlijkheidsontwikkeling. In de loop van het laatste schooljaar worden leerlingen en ouders geïnformeerd over vormen van voortgezet onderwijs middels een informatieavond, doe- en open huis dagen van de VO scholen en brochures. De route naar een definitief schooladvies ziet er als volgt uit;

-Tweede week na de herfstvakantie afname van Cito B8,
-In de maand november wordt de Plaatsingswijzer besproken met leerlingen en ouders.
-In januari krijgen alle leerlingen uit groep 8 een schooladvies; dit advies komt tot stand door de opbrengsten van de methode toetsen, methode onafhankelijke toetsen, werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.
- In februari maken de leerlingen de IEP doorstroomtoets.
- Uitslag van de doorstroom toets zal uiterlijk 15 maart in het bezit zijn van de school. Wanneer de uitslag hoger uitvalt dan het schooladvies, dan zal er een aanvullend gesprek zijn met leerling en ouders over het advies.
- Het definitieve schooladvies moet uiterlijk 24 maart gegeven zijn.
- De officiële aanmelding bij de VO school moet tussen 25 en 31 maart door ouders gedaan zijn.

We volgen de leerlingen die van school zijn gegaan aan de hand van de gegevens van het VO. Hieruit blijkt dat we de laatste jaren steeds een goede doorverwijzing hebben gedaan. We maken gebruik van de Plaatsingswijzer en die schetst een reëel beeld van wat een leerling kan. Daarnaast nemen wij de kindkenmerken mee in de doorverwijzing. Hierbij kunt u denken aan: is de leerling gemotiveerd, is het een doorzetter, kan het plannen, heeft de leerling zijn/haar spullen voor elkaar, etc. In overleg met de ouders en alle verzamelde data maken we dan een voorstel voor het vervolgonderwijs. Ook is er altijd een warme overdracht met het voortgezet onderwijs, waarbij we de leerlingen met het VO doornemen, om te kijken wat de leerling nodig heeft op het VO. Blijkt uit de eindtoets dat een leerling toch een niveau hoger kan, dan kunnen we dit i.o.m. ouders bijstellen. We stellen nooit naar beneden bij. Wij vinden het belangrijk om kansrijk te adviseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op "De Striepe" heerst een prettige, rustige werksfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.
Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die niet geaccepteerd worden.
Er is onder leiding van de GGD gewerkt aan de Gezonde school methodiek. 
We beschouwen het pedagogisch klimaat op “De Striepe” als veilig en plezierig voor de kinderen. Dit zien wij ook terug in de opbrengsten van de tevredenheids enquetes die leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 jaarlijks invullen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het onderwijs op onze school is door de inspectie als voldoende beoordeeld en valt daarmee onder het basistoezicht.

25 juni 2018 is er een verdiepingsonderzoek geweest over het thema dyslexie. Na het geven van een presentatie over ons lees- en spellingsonderwijs volgde er een gesprek met de inspectrice over de signalering van risicoleerlingen (wat betreft dyslexie). We hebben alle risicoleerlingen goed in beeld, we volgen ze goed en leggen dit op een goede manier vast wat we extra doen met deze leerlingen en hoe dit is gegaan. Het aanbod is prima, afspraken zijn in het team gemaakt en wordt cyclisch opnieuw vastgesteld. En tot slot doen we veel aan leespromotie, zodat kinderen ook gemotiveerd blijven lezen of worden voorgelezen. Er komt geen rapportage van dit bezoek.  Eind 2018 is er een algemeen rapport geschreven over alle schoolbezoeken met het thema dyslexie.

Terug naar boven