Openbare Basisschool de Tjongeling

Willinge Prinsstraat 16 8421 PE Oldeberkoop

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Tjongeling, samen maken we verschil!

Op onze Comprix school is (bijna) iedereen welkom. De school staat open voor alle kinderen, ongeacht de levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, mits zij het identiteitsprofiel van de school onderschrijven. De school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Centraal uitgangspunt van onze school is de ander te waarderen, zoals hij/zij is. We schrijven bewust: bijna iedereen is welkom. Vanzelfsprekend moeten wij als school wel een passend aanbod voor de leerling kunnen bieden.  Dit passende aanbod is omschreven in het School OntwikkelingsProfiel (SOP). Bij iedere aanmelding zullen wij zorgvuldig wegen/bekijken of er aanpassingen/begrenzingen zijn bij een eventuele aanname van een leerling met bijzondere behoeften.

Obs de Tjongeling is een school met aandacht voor de ontplooiing van ieder kind. Wij proberen niet alleen aansluiting te vinden bij bestaande situaties, maar we richten ons ook op de toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerken, zodat ze een sociale positie leren verwerven. Wij willen ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn begeleiden, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

Het leerstofjaarklassensysteem belemmert ons in onze visie. Om de leerling naar eigen aanleg en tempo en in een doorgaande lijn te kunnen gaan begeleiden richten wij ons op een ander onderwijsconcept waarin onderwijs in fasen i.p.v. in jaarklassen centraal komt te staan.  Er wordt dagelijks op niveau groepsdoorbrekend gewerkt bij rekenen en spelling. Ook bij de inloop in de groepen 1-2 en tijdens het werken met GO (groep 1-8) werken de leerlingen in diverse groepen. 

Op onze website kunt u nog veel meer informatie lezen: www.obsdetjongeling.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lerende school
  • doelgericht
  • denken vanuit mogelijkheden
  • eigenaarschap van leren: BLP
  • cultuur en sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Qua leerlingenaantal blijft onze school stabiel. We starten het schooljaar met rond de 125-130 leerlingen. Dit leerlingenaantal groeit uit tot ongeveer 145-150 leerlingen. De prognoses geven aan dat er bij de instroom de komende schooljaren een lichte daling te zien is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons SchoolOntwikkelingsProfiel is leidend bij de aanname van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. U vindt dit beleidsstuk op onze website.

Samen met de ouders bekijken wij of onze school het aanbod kan verzorgen die een leerling nodig heeft. Uitgangspunt is de gode plek qua onderwijsaanbod voor ieder kind. Wij kunnen laagdrempelig gebruik maken van ons expertisecentrum de Stipe. Daarin is een specialist Jonge Kind, een orthopedagoog en een gedragsdeskundige gekoppeld aan onze school. Ook het Samenwerkingsverband Fryslan kan ons voorzien van de nodige expertise.  

Terug naar boven